Descrierea probei / probelor de examen

Pentru anul universitar 2023 – 2024, admiterea la studiile universitare de masterat la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor se realizează conform prezentului regulament pe baza testului de admitere desfășurat online notat cu ADMIS/RESPINS și a concursului de dosare, pe domenii și programe de studii. Cunoștințele specifice domeniului de studii se verifică prin probe scrise și/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.

Informații probe de admitere

  (1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de masterat organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase).

  (2) Media generală de admitere pentru candidații declarați ADMIŞI în urma testului de admitere derulat online se va calcula astfel:
  MA = 0,65 x ML + 0,35 x PS + 0,20 (stimulent de excelență)
  unde:
  MA = media generală de admitere;
  ML = media de la examenul de licență;
  PS = punctajul specializării absolvite, conform opțiunilor coordonatorilor de programe (Anexa 1);

  (3) Stimulentul de excelență se acordă (fără ca MA să poată depăși 10) pentru premii obținute la olimpiadele AFER naționale sau la competiții/ concursuri studențești naționale și internaționale (inclusiv concursul de comunicări științifice studențești FEAA), dar și pentru articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale sau în volumele conferințelor internaționale.

  (4) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.

  (5) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, conform prezentului regulament.

  (6) Ordinea de clasificare rezultată în urma concursului de admitere va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasați candidați pentru fiecare program de studii universitare de masterat.

  (7) În situația unor medii egale, departajarea se face după următoarele criterii, în ordine:
  1 – media generală a anilor de studii universitare de licență;
  2 – media de la Proba 1 de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență.

  Stimulentul de excelență se acordă (fără ca MA să poată depăși 10) pentru premii obținute la olimpiadele AFER naționale sau la competiții/ concursuri studențești naționale și internaționale (inclusiv concursul de comunicări științifice studențești FEAA), dar și pentru articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale sau în volumele conferințelor internaționale.

Listă acte necesare

Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor sunt următoarele:

1. Carte de identitate/buletin;

2. Certificat de naștere;

3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;

4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta și suplimentul la diplomă, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;

Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 pot prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de licență în anul 2022, în locul diplomei de licență, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de licență, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

5. Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă parțială;

6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;

7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs – dacă este cazul.

Candidații cetățeni români sau proveniți din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană care au efectuat studiile liceale în afara României trebuie să prezinte, suplimentar documentelor de mai sus, și documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED). Documentele necesare și procedura pentru echivalarea studiilor efectuate în afara României sunt menționate în Anexa 2 a regulamentului de admitere.

Pentru admiterea la programele de studii universitare de masterat cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de instituții abilitate de Ministerul Educației.

Documentele necesare pentru candidații care aplică pentru locuri destinate cetățenilor români de pretutindeni sunt menționate în Anexa 3 a regulamentului de admitere.

Candidații eligibili pentru a fi scutiți de taxa de înscriere, vor încărca pe platforma de admitere și documentele justificative pentru categoria în care se încadrează.

Pentru programele de studii cu predare într-o limbă de circulație internațională, candidații pot încărca documente justificative pentru a atesta cunoașterea limbii de predare, fiind relevante numai acele documente care atestă cunoașterea limbii respective de nivel minimum B2.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până în 24.07.2023, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  24.07.2023, ora 20:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  25-27.07.2023

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  13.09.2023, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor

  14.09.2023, ora 21:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  14.09.2023, ora 21:00 – 15 septembrie 2023, ora 21:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  15.09.2023, ora 22:00

 • Perioada confirmării locurilor

  15 – 19.09.2023, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  19.09.2023, ora 22:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  19.09.2023, ora 22:00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la 12.09.2023, ora 12:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  12.09.2023, ora 20:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  13.09.2023

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  13.09.2023, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  14.09.2023, ora 21:00

 • Perioada de contestații

  14.09.2023, ora 21:00 – 15 septembrie 2023, ora 21:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  15.09.2023, ora 22:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  15 – 19.09.2023, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  19.09.2023, ora 22:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  19.09.2023, ora 22:00