Ești aici:

Candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități pe locuri special alocate acestora

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) oferă candidaților aparținând minorităților naționale sau proveniți din centrele de plasament / din sistemul de protecție socială și celor cu cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități cel puțin 25 de locuri finanțate de la bugetul de stat, atât la ciclul de studii universitare de licență, cât și la ciclul de studii universitare de masterat, pentru care aceștia au posibilitatea de a candida separat (în cazul candidaților aparținând minorităților naționale, aceștia pot candida pe locuri alocate distinct doar la programele de studii care nu există în învățământul superior de stat în limba minorității respective).

Candidații cu cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități pot aplica atât pe locuri finanțate de la bugetul de stat repartizate special pentru această categorie de candidați, cât și pe locuri finanțate de la bugetul de stat adresate tuturor cetățenilor români sau ai Uniunii Europene, sau pe locuri cu taxă.

Prin formularul de înscriere de pe platforma online, fiecare candidat cu cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități va putea opta pentru a candida pentru un loc special alocat acestor categorii de persoane, bifând acest lucru în secțiunea cu Date personale și încărcând pe platformă și prezentând ulterior la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, documente justificative în acest sens.

Avantajul obținerii unui loc finanțat de la bugetul de stat special destinat candidaților cu cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități este că un student admis pe un astfel de loc beneficiază de statutul de școlarizare fără taxă pe toată durata normală a studiilor universitare corespunzătoare programului de studii la care este înmatriculat, fără a intra în procesul de reclasificare pe locuri finanțate de la bugetul de stat/cu taxă, cu condiția îndeplinirii anuale a condițiilor de promovare a anului universitar stabilite prin regulamentele UVT.

Candidații cu cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități vor bifa în formularul de înscriere dacă doresc să aplice pentru locurile speciale destinate acestora, dar vor selecta și alte opțiuni și tipuri de locuri pentru situația în care nu vor fi admiși pe locurile speciale dedicate lor.

Candidații cu cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități vor putea beneficia de loc special dedicat lor doar dacă vor promova proba de admitere aferentă programului de studii la care s-au înscris. 

Pentru candidații cu dizabilități, în baza documentelor doveditoare, probele de admitere pot fi adaptate în funcție de tipul și severitatea dizabilității. Acestea cuprind modalități alternative de parcurgere a textului (large print, Braille, lector, cititor de ecran), timp suplimentar pentru rezolvarea sarcinilor etc.

Pentru candidații cu tulburări specifice de învățare și cu tulburări senzoriale, în baza certificatului de diagnostic eliberat de organismele competente, la cerere, adaptarea procedurilor de examinare în cadrul procesului de admitere, se face prin:

    1. asigurarea unui timp suplimentar față de timpul alocat inițial pentru elaborarea lucrării;
    2. în cazul candidaților cu dislexie citirea subiectelor este asigurată de către un membru al comisiei de admitere de la nivelul facultății; subiectele se citesc pe rând, în ordinea în care se elaborează lucrarea;
    3. în cazul candidaților cu disgrafie, candidatul are dreptul la evaluare orală sau va dicta conținutul lucrării către un membru al comisiei de admitere de la nivelul facultății;
    4. în cazul candidaților cu discalculie se asigură folosirea calculatorului de buzunar/birou, tablă pitagoreică sau tabele cu formule.

În cazul în care aplică mai mulți candidați cu cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități pe locuri special destinate acestora decât numărul de astfel de locuri disponibile la nivelul UVT, pentru ciclul de studii universitare de licență, departajarea acestor candidați se va face, în primul rând, după media obținută la examenul de bacalaureat, și apoi, în caz de medii egale, după notele obținute la probele de la examenul de bacalaureat, în ordine (Limba și literatura română, proba obligatorie a profilului, proba la alegere a profilului și specializării). La ciclul de studii universitare de masterat, în aceeași situație, departajarea se va face după media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, iar apoi, în caz de medii egale, după media anilor de studii universitare de licență.

Candidații cu cerințe educaționale speciale sau cu dizabilități se pot înscrie la procesul de admitere de la Universitatea de Vest din Timișoara pe locuri special destinate acestora până cu o zi înainte de primul termen limită din punct de vedere cronologic pentru înscriere la programele de studii universitare de licență, respectiv de masterat din UVT. Dacă după această dată nu vor fi ocupate toate locurile dedicate acestei categorii de candidați, înscrierile se vor prelungi până la ocuparea acestora, dar nu mai târziu de data la care se încheie înscrierile pentru fiecare facultate în parte (în conformitate cu calendarul procesului de admitere stabilit prin regulamentele privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultăților UVT) pentru sesiunea de admitere din luna iulieÎn cazul în care și după această dată rămân locuri neocupate, acestea vor fi ofertate în sesiunea de admitere din luna septembrie 2024, după aceleași principii menționate anterior.

Pentru a obține mai multe informații despre această facilitate și procedura de înscriere, candidații interesați pot transmite un e-mail pe adresa admitere@e-uvt.ro