Ești aici:

Candidați de etnie romă pe locuri special alocate acestora

La Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), cetățenii români de etnie romă au posibilitatea de a candida separat, în aceleași condiții precum cetățenii români, pe locuri finanțate de la bugetul de stat repartizate de Ministerul Educației (MEdu) special pentru această categorie de candidați.

Cetățenii de etnie romă pot aplica atât pe locuri finanțate de la bugetul de stat repartizate special pentru această categorie de candidați, cât și pe locuri finanțate de la bugetul de stat adresate tuturor cetățenilor români sau ai Uniunii Europene, sau pe locuri cu taxă.

Prin formularul de înscriere de pe platforma online, fiecare candidat care se va declara ca fiind de etnie romă va putea opta pentru a candida pentru un loc special alocat membrilor acestei etnii, bifând acest lucru în secțiunea cu Date personale și încărcând pe platformă și prezentând ulterior la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, pe lângă documentele solicitate prin metodologia privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studii universitare proprie fiecărei facultate, o adeverință eliberată de o organizație legal constituită a romilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, din care să reiasă că respectivul candidat face parte din etnia romă (candidatul nu trebuie să fie neapărat membru al organizației în cauză). Nu se vor accepta declarații pe proprie răspundere privind apartenența la etnia romilor înregistrare la notariat sau adeverințe eliberate de alte instituții/structuri etc.

Avantajul obținerii unui loc finanțat de la bugetul de stat special destinat candidaților de etnie romă este că un student admis pe un astfel de loc beneficiază de statutul de școlarizare fără taxă pe toată durata normală a studiilor universitare corespunzătoare programului de studii la care este înmatriculat, fără a intra în procesul de reclasificare pe locuri finanțate de la bugetul de stat/cu taxă, cu condiția îndeplinirii anuale a condițiilor de promovare a anului universitar stabilite prin regulamentele UVT.

Candidații de etnie romă vor bifa în formularul de înscriere dacă doresc să aplice pentru locurile speciale destinate acestora, dar vor selecta și alte opțiuni și tipuri de locuri pentru situația în care nu vor fi admiși pe locurile speciale dedicate lor.

Candidații de etnie romă vor putea beneficia de loc special dedicat lor doar dacă vor promova proba de admitere aferentă programului de studii la care s-au înscris. 

În cazul în care aplică mai mulți candidați de etnie romă pe locuri special destinate acestora decât numărul de astfel de locuri disponibile la nivelul UVT, pentru ciclul de studii universitare de licență, departajarea acestor candidați se va face, în primul rând, după media obținută la examenul de bacalaureat, și apoi, în caz de medii egale, după notele obținute la probele de la examenul de bacalaureat, în ordine (Limba și literatura română, proba obligatorie a profilului, proba la alegere a profilului și specializării). La ciclul de studii universitare de masterat, în aceeași situație, departajarea se va face după media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, iar apoi, în caz de medii egale, după media anilor de studii universitare de licență.

Candidații de etnie romă se pot înscrie la procesul de admitere de la Universitatea de Vest din Timișoara pe locuri special destinate acestora până cu o zi înainte de primul termen limită din punct de vedere cronologic pentru înscriere la programele de studii universitare de licență, respectiv de masterat din UVT. Dacă după această dată nu vor fi ocupate toate locurile dedicate acestei categorii de candidați, înscrierile se vor prelungi până la ocuparea acestora, dar nu mai târziu de data la care se încheie înscrierile pentru fiecare facultate în parte (în conformitate cu calendarul procesului de admitere stabilit prin regulamentele privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultăților UVT) pentru sesiunea de admitere din luna iulieÎn cazul în care și după această dată rămân locuri neocupate, acestea vor fi ofertate în sesiunea de admitere din luna septembrie 2024, după aceleași principii menționate anterior.

Pentru a obține mai multe informații despre această facilitate și procedura de înscriere, candidații interesați pot transmite un e-mail pe adresa admitere@e-uvt.ro.