Ești aici:

Centrele județene de admitere

Procesul de înscriere pentru admiterea la studii universitare la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) se desfășoară online, prin intermediul platformei www.admitereonline.uvt.ro

Candidații își vor crea un cont pe platforma digitală de admitere, unde își vor completa datele personale, vor încărca toate documentele justificative necesare, vor achita taxa de înscriere și, ulterior, își vor confirma locul și vor achita taxa de înmatriculare.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentelor privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere elaborate de facultățile UVT, în original sau în copie legalizată, până cu o zi înainte de afișarea candidaților admiși, conform calendarului aferent facultății, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini aceste prevederi nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere. 

Studenții înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat trebuie să predea în mod obligatoriu și diploma de bacalaureat sau diploma de finalizare a studiilor universitare de licență (sau adeverința echivalentă) în original la punctele de preluare a documentelor organizate de UVT, în perioada de confirmare a locului, conform calendarului procesului de admitere al facultății care organizează programul de studii universitare la care au fost admiși. 

Pentru a veni în sprijinul candidaților, Universitatea de Vest din Timișoara va organiza și în anul 2024 mai multe centre de admitere, atât la sediile UVT din municipiul Timișoara, cât și în mai multe județe din bazinul principal de selecție a studenților UVT (locațiile exacte, respectiv programul centrelor urmează să fie anunțate).

În perioadele, respectiv intervalele orare în care vor fi deschise centrele, candidații pot efectua atât înscrierea la studii universitare (depunerea dosarului pe platforma online), cât și certificarea documentelor conform cu originalul (scanarea acestora de către reprezentanții UVT) sau predarea documentelor în original, în funcție de calendarul de admitere al programului de studii pentru care optează.

Este necesar să fie scanate de către reprezentanții UVT toate documentele care au fost încărcate pe platforma de admitere, și anume:

   • cartea de identitate (sau pașaport sau alt act de identitate, pentru candidații care nu au cetățenia română);
   • certificatul de naștere – pentru absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent documentul nu este obligatoriu, putând fi preluat din dosarul existent la ciclul de studii universitare de licență;
   • certificat de căsătorie – dacă este cazul;
   • diploma de bacalaureat sau diploma de finalizare a studiilor universitare de licență, respectiv diplomă echivalentă cu acestea / adeverință echivalentă a diplomei, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat sau de finalizare a studiilor universitare de licență în sesiunile corespunzătoare anului 2023-2024; 
   • adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data încărcării acesteia pe platforma de admitere, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
   • adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) și, dacă este cazul, anii și semestrele de studii în care studenta/studentul a beneficiat de bursă, respectiv tipul acesteia – dacă este cazul;
   • alte documente încărcate pe platforma de admitere (documente justificative pentru rezultatele la concursuri și olimpiade naționale și internaționale, documente justificative privind starea de sănătate, documente justificative necesare aplicării pentru locuri special alocate unor anumite categorii de candidați etc.);
   • documentele justificative pentru scutirea taxei de înscriere – dacă este cazul.

La sediul Universității de Vest din Timișoara (bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223, jud. Timiș, România) și la sediile facultăților UVT vor fi deschise puncte de înscriere și de predare a documentelor în perioada 1-28 iulie 2024, respectiv 4-15 septembrie 2024, conform unui orar care urmează să fie anunțat.