Ești aici:

Testul de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament

În cadrul UVT, admiterea la studiile universitare de licență, indiferent de forma de învățământ la care sunt organizate, se face prin concurs, pe baza probelor de admitere stabilite de fiecare facultate în parte, conform propriilor regulamente privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, în vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaților.

În cazul programelor de studii universitare de licență din cadrul UVT pentru care nu se organizează o probă scrisă obligatorie de admitere în vederea testării cunoștințelor conexe domeniului de studii pentru care candidații aplică și a capacităților cognitive, alta decât interviu sau eseu motivațional/scrisoare de motivație/intenție, și care nu aparțin domeniilor vocaționale (arte, muzică, artele spectacolului, educație fizică și sportivă, pedagogia învățământului primar și preșcolar), pentru care se desfășoară probe în vederea testării capacităților artistice sau sportive, se organizează o probă de admitere de tipul unui test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament.

Testul UVT de evaluare a abilitaților lingvistice și de raționament va conține 45 de itemi, fiecare valorând 0,2 puncte, structurați astfel: 15 itemi de vocabular, 15 itemi de raționament analogic, 12 itemi de raționament inductiv și 3 itemi speciali de excelență. La punctajul final se adaugă 1 punct din oficiu. Timpul de lucru pentru rezolvarea testului UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va fi de 45 de minute. Nota minimă de promovare a testului UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va fi 5,00.

Facultățile pot prevedea prin propriile regulamente privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere dacă în calculul mediei finale de admitere vor fi luate în considerare notele de la probele examenului de bacalaureat sau media generală de la examenul de bacalaureat. Pentru programele de studii universitare de licență pentru care proba de admitere va fi testul UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament, media generală de admitere se va calcula ținând cont în proporție de cel puțin 50% de nota la acest test

Testul de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament (EALR) prezintă o serie de avantaje care fac ca acest tip de evaluare să fie foarte răspândit în plan internațional. În diferitele sale variante, această formă de verificare se regăsește în procesul de admitere la numeroase universități prestigioase din străinătate.

Principalele avantajele ale testului EALR sunt următoarele:

– Testul pune accentul pe modul în care candidatul gândește (analizează informațiile), de aceea proba nu îi avantajează pe cei obișnuiți doar să memoreze un material fără să îl înțeleagă.

– Proba poate fi susținută cu succes fără nicio pregătire prealabilă. Nu există conținuturi și tematici de învățat sau bibliografii de referinţă, astfel că industria meditațiilor nu-și are sensul. Prin această măsură oferim șanse egale de reușită tuturor candidaților, indiferent de mediul lor de proveniență (urban sau rural) şi de statutul lor socio-economic.

– Spre deosebire de alte tipuri de probe de concurs, în care subiectivitatea evaluatorilor sau incertitudinea autenticităţii răspunsurilor își poate pune amprenta în notare, cum ar fi cazul interviurilor sau eseurilor motivaționale, la această probă evaluarea este una obiectivă (specifică testelor de tip grilă).

– Spre deosebire de alte forme de examen scris, bazate pe reproducere de cunoștințe, prin urmare susceptibile de fraudare, această formă de evaluare elimină potențialul de fraudă, deoarece se bazează exclusiv pe abilitatea candidatului de a gândi, demonstrată cu ocazia susținerii testului.

– Acest tip de evaluare este un bun predictor al performanței academice ulterioare, deoarece abilitățile lingvistice și de raționament situate la un nivel superior facilitează reușita școlară. Astfel, candidații vor avea certitudinea unui proces corect de ierarhizare, deoarece proba reușește să clasifice eficient candidații, evidențiindu-i pe aceia cu un potențial intelectual ridicat.

Instructajul pentru susținerea testului UVT de evaluare a abilitaților lingvistice și de raționament este disponibil AICI.

Mai multe detalii despre organizarea și desfășurarea Testului UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament sunt disponibile în ACEASTĂ PROCEDURĂ.

Mai jos sunt câteva exemple de itemi tipici pentru fiecare dintre cele trei tipuri de sarcini posibile (vocabular, raționament analogic și raționament inductiv), pentru a ajuta la formarea unei imagini clare despre conținutul acestei probe de admitere:

Ilustrarea tipului de sarcină A (Sarcină de vocabular)

Instructaj: Identificați răspunsul care este cel mai apropiat ca înțeles de cuvântul dat, din lista de patru cuvinte date și marcați cu un X litera corespunzătoare acestuia pe foaia de răspuns, în dreptul numărului întrebării la care se referă.

A.1. Paternalist

a) liberal; b) tutelar; c) creativ; d) flexibil.

A.2. Denigrator

a) autoritar; b) supus; c) calomnios; d) nevinovat.

A.3. Tentativă

a) încercare; b) reuşită; c) eşec; d) greşeală.

A.4. Autonomie

a) anarhie; b) autodeterminare; c) control; d) putere.

A.5. A falsifica

a) a pretinde; b) a inventa; c) a asimila; d) a contraface.

Ilustrarea tipului de sarcină B (Sarcină de raționament analogic)

Instructaj: Care dintre termenii/expresiile de mai jos se potrivește cel mai bine ca propoziția să fie logică? Marcați cu un X litera corespunzătoare acestuia pe foaia de răspuns, în dreptul numărului întrebării la care se referă.

B.1. Haina este pentru om ceea ce _ _ _ _ _ este pentru carte

a) stiloul; b) pagina; c) caietul; d) coperta.

B.2. Medicul este pentru tratament ceea ce avocatul este pentru _ _ _ _ _

a) judecător; b) client; c) apărare; d) procuror.

B.3. STVXH este pentru HXVTS ceea ce TRWQS este pentru _ _ _ _ _

a) SQWRT; b) SQRTW; c) SQRWT; d) QSTRW.

B.4. Profesorul este pentru educație ceea ce judecătorul este pentru _ _ _ _ _

a) opinia publică; b) administrația locală; c) televiziune; d) justiție.

B.5. Chibritul este pentru foc ceea ce arma este pentru _ _ _ _ _

a) muniţie; b) soldat; c) crimă; d) criminal.

Ilustrarea tipului de sarcină C (Sarcină de raționament inductiv)

Instructaj: Care ar fi cel mai potrivit caracter/șir de caractere (litere și/sau cifre/numere) pentru a continua logica din șirul dat? Notați continuarea potrivită pe foaia de răspuns, în dreptul numărului întrebării la care se referă.

C.1. 1 4 7 10 13 __

C.2. AC CE EG GI IK __

C.3. 3 11 13 21 23 __

C.4. 2 3 5 8 13 __

C.5. 72 71 61 60 50 __

Răspunsurile corecte pentru itemii ilustrativi prezentați sunt următoarele:

Număr item

Răspunsul corect

A.1.

b

A.2.

c

A.3.

a

A.4.

b

A.5.

d

B.1.

d

B.2.

c

B.3.

a

B.4.

d

B.5.

c

C.1.

16

C.2.

KM

C.3.

31

C.4.

21

C.5.

49