Ești aici:

Acte necesare pentru procesul de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara

Lista minimă de acte necesare solicitate de fiecare facultate pentru înscrierea la procesul de admitere la studii universitare de licență cuprinde:

 • cartea de identitate (sau pașaport sau alt act de identitate, pentru candidații care nu au cetățenia română);
 • certificatul de naștere;
 • certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 • diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta; 
   • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului 2023-2024 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare sesiunii în care au promovat examenul de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de instituția de învățământ preuniversitar în original sau în copie legalizată, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data încărcării acesteia pe platforma de admitere, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 • adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) și, dacă este cazul, anii și semestrele de studii în care studenta/studentul a beneficiat de bursă, respectiv tipul acesteia – dacă este cazul.

Lista minimă de acte necesare solicitate de fiecare facultate pentru înscrierea la procesul de admitere la studii universitare de masterat cuprinde:

 • cartea de identitate (sau pașaport sau alt act de identitate, pentru candidații care nu au cetățenia română);
 • certificatul de naștere – pentru absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent documentul nu este obligatoriu, putând fi preluat din dosarul existent la ciclul de studii universitare de licență;
 • certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 • diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent;
   • absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
 • adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data încărcării acesteia pe platforma de, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 • adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România)și, dacă este cazul, anii și semestrele de studii în care studenta/studentul a beneficiat de bursă, respectiv tipul acesteia – dacă este cazul.

Suplimentar, în funcție de contextul fiecărui candidat, mai pot fi depuse și alte tipuri de documente justificative:

 • documente justificative pentru rezultatele la concursuri și olimpiade naționale și internaționale (spre exemplu: diplome, certificate, adeverințe etc.);
 • documente justificative privind starea de sănătate (despre eventuale dizabilități sau afecțiuni cronice);
 • documente justificative necesare aplicării pentru locuri special alocate unor anumite categorii de candidați (adeverință privind apartenența la etnia romă, adeverință privind proveniența din sistemul de protecție socială/centre de plasament etc.);
 • documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED);

Fiecare facultate a UVT, prin regulamentul propriu pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare, stabilește lista cu acte necesare pentru înscrierea la procesul de admitere la programele de studii gestionate.

Astfel, pentru lista de acte necesare specifică pentru procesul de admitere pentru un anume program de studii, vă invităm să consultați pagina facultății care derulează respectivul program de studii sau pagina programului de studii de pe prezentul site.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentelor privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere elaborate de facultățile UVT, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentele facultăților UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Pentru candidații români de pretutindeni, lista cu actele necesare pentru procesul de admitere se găsește AICI.

Documentele candidaților români de pretutindeni necesare pentru procesul de admitere vor fi încărcate de aceștia pe platforma de admitere online până la termenul limită pentru înscriere stabilit prin regulamentele proprii ale facultăților privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere și vor fi prezentate în original la sediul UVT până la data începerii anului universitar (30.09.2024), pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. În cazul în care documentele în original nu vor fi prezentate la birourile de resort ale UVT în termenul anterior menționat sau în cazul în care se constată discrepanțe între datele înscrise în aceste documente și datele/documentele încărcate de candidați pe platforma de admitere online, candidații își vor pierde locul confirmat la UVT.