Ești aici:

Burse acordate de UVT studenților

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) acordă diverse tipuri de burse studenților săi înmatriculați la programele de studii universitare de licență și masterat, atât pentru a recompensa performanțele academice deosebite, cât și ca formă de sprijin social.

Tipurile de burse acordate de UVT sunt următoarele:

a) burse pentru stimularea performanței academice:

– burse de merit (800 lei/lună),

– burse de performanță (900 lei/lună);

b) Burse de Excelență UVT; 

– Bursa „Sever Bocu” (1.300 lei/lună);

– Bursa „Ioan Curea” (1.200 lei/lună);

– Bursa „Eugen Todoran” (1.100 lei/lună);

– Bursa de excelență a facultății (1.000 lei/lună);

c) burse sociale (700 lei/lună);

d) burse sociale ocazionale (700 lei);

e) burse speciale (800 lei/lună);

f) burse Start UVT (600 lei/lună);

g) burse pentru stagii de studii universitare și postuniversitare în țară/străinătate (700 lei/lună);

h) burse de studiu UVT;

i) alte burse și forme de sprijin material.

 

Criteriile generale de acordare a burselor

Bursa de merit se acordă studenților pe durata unui semestru, pe baza performanțelor lor academice, în ordinea descrescătoare a mediilor (examene, verificări, proiecte – potrivit planului de învățământ).

Pentru semestrul I, media luată în considerare la acordarea burselor de merit este cea obținută în urma tuturor sesiunilor de examene din anul universitar anterior. În cazul studenților de anul I, se ia în considerare media de admitere.

Pentru semestrul II, media luată în considerare la acordarea burselor de merit este cea obținută în urma tuturor sesiunilor de examene din semestrul I.

Pentru obținerea unei burse de merit, media menționată anterior trebuie să fie minimum:

a) 8,00 la ciclul de studii universitare de licență în domeniile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Știința Mediului;
b) 8,50 la ciclul de studii universitare de masterat în domeniile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Știința Mediului;
c) 8,50 la ciclul de studii universitare de licență la celelalte domenii;

d) 9,00 la ciclul de studii universitare de masterat la celelalte domenii.

Bursa de performanță se acordă studenților pe durata unui an universitar pentru a recompensa activitatea academică și rezultatele științifice, artistice sau sportive de excepție ale studenților.

Pot beneficia de bursă de performanță studenții care se încadrează în cel puțin două dintre următoarele cazuri:

a) au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari medii din același an de studiu al unui program de studii;

b) au obținut performanțe științifice / artistice / sportive, inovație și brevete;

c) au obținut o medie de minim 9,50 la ciclurile de studii universitare din domeniile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, Știința Mediului respectiv 9,80 la ciclurile de studii universitare din celelalte domenii.

Studenții înmatriculați în anul I la ciclul de studii universitare de licență nu sunt eligibili pentru obținerea unei burse de performanță.

Anual, UVT acordă 14 burse de excelență, prin concurs, după cum urmează:

a) Bursa de excelență „Sever Bocu” pentru întreaga activitate;

b) Bursa de excelență „Ioan Curea” pentru activitatea de cercetare și profesională;

c) Bursa de excelență „Eugen Todoran” pentru activități sociale, culturale și organizatorice;

d) 11 burse de excelență, câte una pentru fiecare facultate din cadrul UVT.

Beneficiarul unei burse de excelență trebuie să fie integralist, cu media generală a anilor de studiu minimum 9,00.

Studenții care au primit un tip de bursă de excelență nu mai pot beneficia de un alt tip de bursă, cu excepția bursei sociale și bursei de stagii de studiu.

Bursa socială se acordă pe durata întregului an universitar.

Sunt eligibili pentru a obține o bursă socială:

a) Studenții orfani de unul sau ambii părinți, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

b) studenții bolnavi de TBC, care se află în evidența unităților medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular;

c) studenții a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Limita de vârstă pentru a beneficia de bursă socială este 35 de ani.

Pentru acordarea burselor sociale, singurul criteriu academic luat în calcul este cel de promovabilitate.

Beneficiarii burselor sociale se stabilesc prin aplicarea, în ordine, a criteriilor de eligibilitate menționate.

Studenții pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, și de următoarele tipuri de burse sociale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă:

    • bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte;
    • bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate;
    • bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces.

Bursele speciale se acordă pe durata întregului an universitar și pot fi de următoarele tipuri:

a) Bursele speciale pentru olimpici se acordă studenților din anul I care, în calitate de elevi pe parcursul anilor de liceu, s-au situat pe unul dintre primele trei locuri la olimpiadele naționale și celor care au participat la olimpiadele școlare internaționale, indiferent de disciplina de învățământ la care aceste olimpiade au fost organizate;

b) Burse speciale pentru activitatea științifică / cultural-artistică / sportivă / extracurriculară-voluntariat UVT se acordă în baza unor criterii de performanță prevăzute în metodologia de acordare a burselor de către Comisia centrală de acordare a burselor.

La începutul fiecărui an universitar, bursa Start UVT se acordă din venituri proprii extrabugetare studenților din anul I care au primit scrisoare de acceptare din partea universității în vederea admiterii și fost declarați șefi de promoție la finalizarea liceului sau au obținut media 10 la examenul de bacalaureat.

Studenții care au obținut bursa Start UVT pot beneficia și de orice alt tip de bursă.

Bursele pentru stagii de studii universitare și postuniversitare se acordă în vederea susținerii mobilităților temporare ale studenților efectuate în universități și instituții din țară și străinătate cu care UVT are încheiate acorduri bilaterale în acest sens și pentru care nu este asigurată finanțare din alte surse.

În vederea susținerii accesului la educație, se acordă bursa de studiu UVT pentru studenții de la ciclurile de studii de licență și masterat, școlarizați în regim cu taxă, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la bursa socială.

Valoarea bursei de studiu UVT poate fi:

  1. Integrală, egală ca valoare cu taxa de școlarizare aferentă unui an universitar;
  2. Parțială, egală ca valoare cu 50% din taxa de școlarizare aferentă unui an universitar.

Bursa de studiu UVT se acordă o singură dată într-un an universitar și se compensează la data acordării, integral sau parțial, după caz, cu taxa de studiu datorată de către beneficiarul bursei.

În limita fondurilor disponibile, UVT acordă sprijin financiar studenților cu rezultate deosebite pentru participarea la manifestări științifice, olimpiade studențești și concursuri naționale și/sau internaționale sub forma unei burse ocazionale.

Cuantumul acestei bursei ocazionale se stabilește la nivelul fiecărei facultăți prin metodologia proprie de acordare a burselor, dar nu poate depăși nivelul bursei sociale.

Comisia centrală de acordare a burselor poate decide acordarea altor burse, în limita bugetului aprobat de către Consiliul de Administrație, pentru diferite activități în folosul comunității universitare, pentru performanțe deosebite, de natură a crește vizibilitatea și prestigiul universității și în alte situații în care se consideră oportun acest lucru.

Dispoziții generale

Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni). Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeași categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Prin excepție, studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice alt tip de bursă.