Ești aici:

Burse acordate de UVT studenților

Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) acordă diverse tipuri de burse studenților săi înmatriculați la programele de studii universitare de licență și masterat, atât pentru a recompensa performanțele academice deosebite, cât și ca formă de sprijin social.

Tipurile de burse acordate de UVT sunt următoarele:

a) burse pentru excelență olimpică I/internațională;

 • premiul I – 3300 lei/lună;
 • premiul II – 2475 lei/lună
 • premiul III – 1650 lei/lună.

b) burse de performanță (1200 lei/lună);

c) burse sociale (1000 lei/lună);

d) burse sociale ocazionale (1000 lei);

e) burse speciale (800 lei/lună);

f) burse de performanță sportivă:

 • locul 1 la campionatele/jocurile universitare mondiale – 3000 de lei;
 • locul 2 la campionatele/jocurile universitare mondiale – 2500 de lei;
 • locul 3 la campionatele/jocurile universitare mondiale – 2000 de lei;
 • locul 1 la campionatele/jocurile universitare europene – 2000 de lei;
 • locul 2 la campionatele/jocurile universitare europene – 1500 de lei;
 • locul 3 la campionatele/jocurile universitare europene – 1000 de lei;
 • locul 1 la campionatele universitare naționale – 1000 de lei;
 • locul 2 la campionatele universitare naționale – 750 de lei;
 • locul 3 la campionatele universitare naționale – 500 de lei.

g) bursa Start UVT (600 lei/lună);

h) grantul de studiu UVT;

i) bursa de studiu UVT pentru cetățenii din state terțe UE (350 de lei/lună);

j) bursa de studiu UVT pentru cetățenii cu statut de refugiat/azilant politic/protecție subsidiară (1000 de lei/lună);

k) bursa suplimentară pentru românii de pretutindeni;

i) alte burse din venituri proprii extrabugetare.

Criteriile generale de acordare a burselor

Bursele de performanță se pot acorda studenților înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență, indiferent de forma de finanțare, care se încadrează în cel puțin unul dintre următoarele cazuri:
a) au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari medii din același an de studiu al unui program de studii;
b) au obținut performanțe științifice, inovație și brevete;
c) au obținut o medie de minim 8,00 și sunt înmatriculați la programe de studii universitare din domeniile: Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Geografie, respectiv, au obținut o medie de minim 8,50 și sunt înmatriculați la programe de studii universitare din celelalte domenii.

Pentru semestrul I, media luată în considerare la acordarea bursei de performanță este cea obținută în urma tuturor sesiunilor de examene din anul universitar anterior. În cazul studenților de anul I, se ia în considerare media de admitere.

Pentru semestrul II, media luată în considerare la acordarea bursei de performanță este cea obținută în urma tuturor sesiunilor de examene din semestrul I.

Bursa socială se acordă pe durata întregului an universitar.

Sunt eligibili pentru a obține o bursă socială:

a) studenții orfani de unul sau ambii părinți, studenții care provin din familii monoparentale sau studenții proveniți din centre de plasament și care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;

b) studenții bolnavi de tuberculoză, care se află în evidența unităților medicale, pe perioada tratamentului tuberculostatic, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbție severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiul F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor și încadrați într-un grad de
invaliditate, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

c) studenții a căror familie nu a realizat în cele 12 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Limita de vârstă pentru a beneficia de bursă socială este 35 de ani.

Pentru acordarea burselor sociale, singurul criteriu academic luat în calcul este cel de promovabilitate.

Beneficiarii burselor sociale se stabilesc prin aplicarea, în ordine, a criteriilor de eligibilitate menționate.

Dosarele pentru burse sociale se preiau prin intermediul platformei online https://burse.uvt.ro – secțiunea burse sociale. Accesul studenților în această platformă se face prin intermediul adresei de email instituționale (@e-uvt.ro).

Studenții pot beneficia ocazional, la cerere, pe baza documentelor justificative, și de următoarele tipuri de burse sociale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă:

 • bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte;
 • bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate;
 • bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces.

Bursele speciale se acordă studenților care se încadrează în cel puțin unul din următoarele cazuri, cu respectarea concomitentă a criteriului privind promovabilitatea:

a) au obținut performanțe cultural-artistice deosebite sau pentru implicarea în activități extracurriculare și de voluntariat;
b) sunt legitimați la Clubul Sportiv Universitar Universitatea de Vest din Timișoara.

La începutul fiecărui an universitar, Bursa Start UVT se acordă din venituri proprii extrabugetare studenților din anul I care au primit scrisoare de invitație din partea universității în vederea admiterii și au fost declarați șefi de promoție la finalizarea liceului, au obținut media 10 la examenul de bacalaureat sau au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiade și/sau alte concursuri naționale sau internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

Condiția păstrării Bursei Start UVT pe întreaga perioadă a anului universitar este ca studentul să aibă statutul de student integralist după încheierea semestrului I. În caz contrar, studentul nu mai beneficiază de această bursă în semestrul II.

Studenții care au obținut Bursa Start UVT pot beneficia și de orice alt tip de bursă.

Grantul de studiu UVT se poate acorda, în vederea susținerii accesului la educație, studenților de la ciclurile de studii de licență și master, școlarizați în regim cu taxă.

Grantul de studiu UVT poate fi:

 1. Integral, egal ca valoare cu taxa de școlarizare aferentă unui an universitar,
 2. Parțial, egal ca valoare cu 50% din taxa de școlarizare aferentă unui an universitar;

Grantul de studiu UVT se acordă o singură dată într-un an universitar și se compensează la data acordării, integral sau parțial, după caz, cu taxa de studiu datorată de către beneficiarul bursei.

În vederea asigurării unui climat academic internațional și multicultural, dar mai ales a susținerii includerii cetățenilor din state terțe UE în sistemul educațional din România, UVT organizează anual un concurs de admitere pentru obținerea statutului de „bursier UVT”, adresat cetățenilor din state terțe UE cu dezvoltare economică redusă, respectiv candidați cu situație social-economică defavorizată demonstrabilă, având următoarele beneficii : scutire de la plata taxei de școlarizare și/sau scutire de la plata taxei de cazare în căminele UVT și/sau primirea unei burse/unui ajutor financiar din fondurile proprii ale universității.

Numărul maxim de burse care pot fi acordate anual de către UVT pentru această categorie de cetățeni este de 30, dintre care 10 pentru ciclul de studii de doctorat.

În baza Protocolului de Colaborare semnat între UVT și Biroul Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), UVT poate acorda burse cetățenilor cu statut de refugiat / azilant politic / protecție subsidiară, în cadrul unui program-pilot pentru promovarea și susținerea prezenței și includerii refugiaților în sistemul educațional din România.

La începutul fiecărui an academic, UNHCR poate nominaliza până la maxim 3 potențiali candidați pentru statutul de „bursier UVT” cu următoarele beneficii: scutire de la plata taxei de școlarizare și/sau scutire de la plata taxei de cazare în căminele UVT și/sau primirea unei burse/unui ajutor financiar din fondurile proprii ale universității (în cuantum egal cu o bursă socială).

Departamentul de Relații Internaționale înaintează comisiei centrale de acordare a burselor lista nominală cu propunerile de potențiali bursieri transmisă de UNHCR până la data de 30 octombrie a fiecărui an calendaristic în curs, pentru anul universitar următor, în vederea aprobării statului de „bursier UVT” și a beneficiilor aferente. Hotărârea comisiei centrale de acordare a burselor este comunicată Departamentului de Relații Internaționale și facultăților în cadrul cărora sunt înmatriculați studenții cu statut de „bursier UVT”.

În limita bugetului aprobat de către Consiliul de Administrație, Comisia centrală de
acordare a burselor poate decide acordarea unei burse suplimentare pentru românii de pretutindeni, pentru rezultate academice, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 13, alin. (1), lit. c).

Prin excepție de la prevederile art. 2 alin. (8), cuantumul bursei suplimentare pentru românii de pretutindeni se stabilește semestrial de către Comisia centrală de acordare a burselor, diferențiat, pe cicluri de studii.

Prin excepție de la prevederile art. 3, bursa suplimentară pentru românii de pretutindeni se acordă pe durata unui semestru.

Comisia centrală de acordare a burselor poate decide acordarea altor burse, în limita
bugetului aprobat de către Consiliul de Administrație, pentru diferite activități în folosul comunității universitare, pentru performanțe deosebite, de natură a crește vizibilitatea și prestigiul universității și în alte situații în care se consideră oportun acest lucru.

Dispoziții generale

Bursele, indiferent de categorie, se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni). Studenților înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de studii de licență sau de master care beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii al respectivului ciclu li se va/vor acorda același tip de bursă/burse până la momentul în care este programată prima susținere a examenului de finalizare a studiilor.

Un student nu poate primi două tipuri de burse simultan din aceeași categorie, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Studenții care beneficiază de bursă socială pot primi și orice alt tip de bursă.

Mai multe detalii sunt disponibile în Metodologia privind acordarea burselor
.