Ești aici:

Cum să aplici – procesul de înscriere online

În anul 2024, înscrierea pentru procesul de admitere la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) se desfășoară online. Candidații își pot crea un cont pe platforma digitală de admitere – admitere.uvt.ro, unde își vor completa datele personale, vor încărca toate documentele justificative necesare, vor achita taxa de înscriere și, ulterior, își vor confirma locul și vor achita taxa de înmatriculare.

Ghidul de utilizare a platformei online de admitere este disponibil AICI, conținând informații complete despre crearea contului, deschiderea, completarea și depunerea dosarelor, dar și despre confirmarea locurilor obținute în urma procesului de admitere (varianta în limba engleză a ghidului poate fi accestă AICI).

Până în prima parte a lunii iulie 2024, candidații vor putea să completeze informații și să încarce documente pe platforma de înscriere, chiar dacă încă nu au susținut și absolvit examenul de bacalaureat/de finalizare a studiilor universitare de licență, iar informațiile despre rezultatele acestui examen vor fi completate după afișarea rezultatelor finale.

Pentru sesiunea de admitere din luna iulie 2024, pentru ciclul de studii universitare de licență, perioada de înscriere se va încheia după ce vor fi eliberate și diplomele de bacalaureat pentru promoția care va susține examenul în acest an.

Termenele limită până la care se poate realiza înscrierea sunt prevăzute în calendarele cuprinse de regulamentele fiecărei facultăți a UVT pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare și afișate pe pagina fiecărui program de studii de pe această platformă. 

Candidații vor identifica pe platforma de admitere facultățile UVT și, în cadrul acestora, mai multe sesiuni de admitere, dedicate anumitor programe/domenii de studii universitare sau anumitor categorii de candidați. Fiecare candidat va putea depune „dosare” electronice de admitere în cadrul mai multor sesiuni electronice de admitere deschise pe platforma digitală, în funcție de programele de studii universitare de care este interesat. În cadrul aceleiași sesiuni de admitere, un candidat va putea depune cel mult două „dosare”, doar în cazul în care dorește să urmeze în paralel două programe de studii universitare cuprinse în aceeași sesiune electronică pe platforma de admitere.

Un candidat poate fi admis sau poate parcurge un singur program de studii universitare pe loc finanțat de la bugetul de stat la același ciclu de studii universitare și poate parcurge cel mult două programe de studii universitare în paralel. În cadrul unui dosar depus, candidatul poate selecta mai multe opțiuni de programe de studii universitare sau tipuri de locuri de care este interesat, derulate în cadrul aceleiași facultăți. 

Alegerea opțiunilor este poate cea mai importantă activitate din cadrul procesului de înscriere pentru admiterea la studii universitare. Printr-o opțiune înțelegem alegerea unui program de studii universitare împreună cu un tip de loc. Locurile pot fi finanțate de la bugetul de stat sau pot fi cu taxă. Vă recomandăm să alegeți și opțiunile de loc cu taxă, pe lângă cele finanțate de la bugetul de stat, pentru a vă asigura că veți fi repartizați pe unul dintre locuri. Astfel, vă îndemnăm să selectați cu atenție opțiunile voastre! Crearea clasamentelor se va face în funcție de ordinea opțiunilor voastre pe programe de studii și tipuri de locuri. Dacă nu veți selecta și opțiuni pe locuri cu taxă, nu veți fi distribuiți pe aceste locuri în cazul în care nu veți fi eligibili pentru un loc finanțat de la bugetul de stat, rămânând în afara clasamentului. Mai multe informații despre procesul de alegere a opțiunilor, AICI. 

Candidații care deja au urmat anul I pe loc finanțat de la bugetul de stat la alt program de studii universitare din cadrul aceluiași ciclu de studii universitare (licență/masterat), indiferent dacă au absolvit sau nu respectivul program de studii și indiferent de universitate (din România), vor putea candida doar pe locuri cu taxă.

Pe platforma digitală de admitere, candidații vor putea opta și pentru a aplica pe locuri dedicate unor categorii distincte de candidați, prin bifarea opțiunilor corespunzătoare în formularul de înscriere: candidați de etnie romă (în cazul selectării etniei „rom”, candidații își vor putea exprima inteția de a aplica pentru locurile special dedicate acestei categorii), candidați proveniți din sistemul de protecție socială/centre de plasament (după selectarea situației sociale speciale în care se încadrează, candidații își vor putea exprima intenția de a aplica pentru locurile special dedicate acestei categorii), candidați cu cerințe educaționale speciale/dizabilități (în cazul bifării în formularul de înscriere a apartenenței la această categorie, candidații își vor putea exprima intenția de a aplica pentru locurile special dedicate acestora),  candidați absolvenți ai liceelor din mediul rural (în cazul în care candidații au absolvit un liceu din mediul rural, își vor putea exprima intenția de a aplica pentru locurile special dedicate acestei categorii) sau candidați români de pretutindeni (pentru această categorie de candidații existând sesiuni de admitere distincte).

Procesul de înscriere online se va finaliza după achitarea taxei de înscriere sau după încărcarea pe platforma de admitere a documentelor justificative pentru scutirea de taxă de înscriere (ce trebuie validate, ulterior, de către comisia de admitere de la nivelul facultății), odată cu apăsarea butonului „Finalizează și depune”, poziționat pe pagina dosarului în colțul din dreapta jos. Taxa de înscriere va putea fi achitată până la data limită de înscriere stabilită de calendarul prevăzut de regulamentul fiecărei facultăți a UVT pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare și afișată pe pagina fiecărui program de studii de pe această platformă. Toate taxele aferente procesului de admitere se vor achita online, prin plată cu cardul, prin modulul de plată existent pe platforma de admitere online a UVT. Mai multe detalii despre taxele aferente procesului de admitere, AICI.

După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.

StatusExplicație
NeînregistratDosarul nu a fost încă înregistrat, iar acesta mai poate fi completat cu informații / documente.
ÎnregistratDosarul este înregistrat, iar acesta poate fi verificat de comisia de admitere.
InvalidatDosarul a fost verificat de comisia de admitere și sunt necesare modificări / completări.
Validat necertificatDosarul a fost verificat de comisia de admitere, este corect și complet, dar documentele nu au fost încă certificate (scanate la centrele de admitere).
ValidatDosarul a fost verificat de comisia de admitere, este corect și complet, iar documentele au fost certificate (scanate la centrele de admitere).
AdmisDosarul a fost admis în urma generării clasamentului.
În așteptareDosarul nu a fost admis în urma generării clasamentului dintr-o anumită etapă, dar există șansa ca acesta să fie admis într-o etapă ulterioară (adică la o reluare a clasamentului după respingerea celor ce nu au plătit confirmarea).
RespinsDosarul a fost respins (fie pentru că e incomplet/neeligibil, fie pentru că nu au fost certificare documentele în termenul stabilit).
ÎnmatriculatDosarul a fost admis și locul a fost confirmat. Candidatul este înmatriculat.
RetrasDosarul a fost retras după ce a fost înregistrat.
Retras neînregistratDosarul a fost retras de candidat, fără să fie înregistrat.

La toate programele de studii universitare de licență din cadrul UVT procesul de admitere presupune susținerea unei probe de admitere, fie pentru testarea cunoștințelor/aptitudinilor conexe domeniului de studii ales și a capacităților cognitive, fie de tipul unui test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament. Mai multe detalii despre procesul de admitere pentru fiecare program de studii universitare pot fi găsite pe paginile aferente acestora de pe prezenta platformă.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentelor privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere elaborate de facultățile UVT, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentele facultăților UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Toți candidații declarați admiși la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) în urma unei sesiuni de admitere vor confirma locul, în termenul precizat de calendarul stabilit prin regulamentul pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare aferent fiecărei facultăți, pe platforma de admitere online, conectându-se în contul propriu, vizualizând dosarul care a fost declarat admis, selectând butonul „Plătește” din dreptul taxei de înmatriculare și achitând această taxă online, utilizând un card bancar. Candidații scutiți de achitarea taxei de înmatriculare (confirmare), după selectarea butonului „Plătește” din dreptul taxei de înmatriculare, trebuie să selecteze opțiunea „Scutire taxă” și să încarce documentele justificative pentru scutirea taxei (lista cu tipurile de candidați scutiți de achitarea taxei de înmatriculare este disponibilă AICI).

Candidații care NU confirmă locul obținut prin achitarea taxei de înmatriculare (confirmare) în termenul stabilit prin regulamentul pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare aferent fiecărei facultăți vor fi declarați respinși

În cazul în care în urma procesului de admitere candidatul ocupă un loc finanțat de la bugetul de stat, acesta va trebui să predea, cel târziu în perioada de confirmare a locului prevăzută în calendarul stabilit prin regulamentul pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare aferent fiecărei facultăți, diploma de bacalaureat, respectiv diploma de finalizare a studiilor universitare de licență (sau adeverința echivalentă, dacă diploma nu a fost eliberată) în original, la sediul UVT sau la unul dintre centrele de admitere din țară.

Candidații admiși pe un loc finanțat de la bugetul de stat care NU depun la UVT diploma/adeverința de bacalaureat/licență în original până la încheierea perioadei de confirmare, conform termenului stabilit prin regulamentul pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare aferent fiecărei facultăți, vor fi transferați pe un loc cu taxă.

În cazul în care în urma procesului de admitere candidatul ocupă un loc cu taxă, acesta va achita, pe lângă taxa de înmatriculare, și 30% din valoarea taxei anuale de studii, până cel târziu la data de 31 iulie 2024, pentru sesiunea de admitere din luna iulie, respectiv până cel târziu la data de 17 septembrie 2024 pentru sesiunea de admitere din luna septembrie, prin plată online cu cardul pe platforma de admitere online.

Candidații admiși pe un loc cu taxă care NU achită în termenul stabilit și 30% din valoarea taxei anuale de studii vor fi declarați respinși.

Pentru a veni în sprijinul candidaților, Universitatea de Vest din Timișoara va organiza mai multe centre de admitere, atât la sediile UVT din municipiul Timișoara, cât și în mai multe municipii reședință de județ din regiunile bazinului principal de selecție a studenților UVT. Informații despre locațiile și programul centrelor județene, AICI.

La sediul Universității de Vest din Timișoara (bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223, jud. Timiș, România) sau la centrele județene de admitere, în condiții depline de siguranță și igienă, respectând toate normele de sănătate publică, candidații vor putea să completeze formularul de înscriere de pe platforma digitală de admitere, cu sprijinul operatorilor UVT, își vor putea certifica conform cu originalul documentele necesare pentru procesul de admitere, prezentând originalele acestora, prin scanarea lor de către un operator UVT, iar cei care doresc să ocupe un loc finanțat de la bugetul de stat vor putea preda reprezentanților UVT diploma de bacalaureat / diploma de finalizare a studiilor universitare de licență (sau adeverința echivalentă) în original.

La sediul Universității de Vest din Timișoara (bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, cod poștal 300223, jud. Timiș, România) și la sediile facultăților UVT vor fi deschise puncte de înscriere și de predare a documentelor în perioada 1-28 iulie 2024, respectiv 4-15 septembrie 2024, conform orarului disponibil AICI.