Dacă ai nevoie de mai multe informații,
poți trimite un e-mail la adresa admitere@e-uvt.ro și îți vom răspunde.
Ești aici:

Candidați români de pretutindeni

La Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), candidații români de pretutindeni au posibilitatea de a candida pe locuri finanțate de la bugetul de stat repartizate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) special pentru această categorie de candidați, cu bursă sau fără bursă, sau pe locuri cu taxă (în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români), pentru programele de studii universitare de licență, masterat sau doctorat.

 Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare: persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herțeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate (care nu dețin carte de identitate românească).

Înscrierea la concursul de admitere se realizează exclusiv online, pe platforma www.admitereonline.uvt.ro. Candidații români de pretutindeni vor selecta facultatea de care aparține programul de studii universitare de care sunt interesați, ciclul de studii universitare pe care îl vor urma (licență/masterat), iar apoi sesiunea specială de admitere pentru candidații români de pretutindeni, completând informațiile personale și încărcând documentele justificative necesare.

Candidații își vor exprima, în ordinea preferințelor, opțiunile de înscriere la programele de studii, prin intermediul platformei de admitere online. Dacă sunt interesați de programe de

studii de la departamente sau facultăți diferite, candidații vor crea mai multe „dosare” electronice de admitere. Un candidat poate fi admis pe un singur loc finanțat de la bugetul de stat pentru același ciclu de studii universitare, cu bursă sau fără bursă.

Documentele candidaților necesare pentru procesul de admitere vor fi încărcate de către aceștia pe platforma de admitere până la termenul limită pentru înscriere și vor fi prezentate în original la UVT până la data începerii anului universitar, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. În cazul în care documentele în original nu vor fi prezentate la birourile de resort ale UVT în termenul prevăzut de prezenta metodologie sau în cazul în care se constată discrepanțe între datele înscrise în aceste documente și datele/documentele încărcate de candidați pe platforma de admitere, candidații își vor pierde locul confirmat la UVT. Candidații admiși pe loc finanțat de la bugetul de stat (cu bursă sau fără bursă) își vor pierde locul dacă nu vor depune la UVT diploma de Bacalaureat (sau echivalentă) și foaia matricolă în original până la data începerii anului universitar.

După perioada de înscriere, opțiunile, ordinea acestora precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.

Alegerea opțiunilor este poate cea mai importantă activitate din cadrul procesului de admitere. Printr-o opțiune înțelegem alegerea unui program de studii universitare împreună cu un tip de loc. Locurile pot fi finanțate de la bugetul de stat, cu bursă sau fără bursă, sau pot fi cu taxă. Astfel, vă îndemnăm să selectați cu atenție opțiunile voastre! Crearea clasamentelor se va face în funcție de ordinea opțiunilor voastre pe programe de studii și tipuri de locuri. Dacă nu veți selecta și opțiuni pe locuri cu taxă, nu veți fi distribuiți pe aceste locuri în cazul în care nu veți fi eligibili pentru un loc finanțat de la bugetul de stat.

La Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), în anul 2020, procesul de admitere pentru studiile universitare de licență și de masterat se va desfășura în două sesiuni distincte, în lunile iulie și septembrie:

 • sesiunea 1: 06-31.07.2020;
 • sesiunea 2: 07-20.09.2020.

Fiecare facultate a UVT, prin metodologia proprie pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare, stabilește propriul calendar de înscriere pentru procesul de admitere, afișare a rezultatelor procesului de admitere și confirmare a locurilor pentru studenții declarați admiși, încadrându-se în perioadele stabilite de calendarul general mai sus menționat, stabilit la nivelul universității.

Astfel, pentru calendarul specific al procesului de admitere pentru un anume program de studii, vă invităm să consultați pagina facultății care derulează respectivul program de studii sau pagina programului de studii de pe prezentul site.

Candidații români de pretutindeni care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau din străinătate, precum și certificate sau atestate de competență lingvistică nivel minimum B2, eliberate de Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român, se pot înscrie direct la programe de studii universitare de licență.

Românii de pretutindeni care au dobândit competențe de limba română în contexte informale pot obține certificarea acestor competențe printr-o evaluare (nivel minimum B2), definită conform Cadrului european comun de referință pentru învățarea limbilor. Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, organizează certificarea competențelor lingvistice, potrivit unui calendar afișat pe site-ul facultății.

Candidații care nu îndeplinesc condițiile de mai sus referitoare la cunoașterea limbii române vor frecventa Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Universitatea de Vest din Timișoara derulând acest program de studii prin Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (pentru candidații declarați admiși la categoria fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, anul pregătitor este finanțat în același regim cu întregul ciclu de studii). Candidații care sunt în această situație se vor înscrie prin intermediul platformei online de admitere și pentru Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini.

Acte necesare pentru procesul de admitere la studii universitare de licență pentru românii de pretutindeni (vor fi încărcate pe platforma de admitere online):

 • formularul de înscriere la studii universitare – completat pe platforma de admitere online;
 • certificat de naștere – copie și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • buletin/act de identitate;
 • pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii universitare – copie după primele 3 pagini;
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul) – și traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • adeverință medicală tip (eliberată în România sau în țara de origine) nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic – și traducere autorizată în limba română (dacă este cazul);
 • diplomă de bacalaureat sau echivalentă – și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • foaie matricolă pentru clasele IX – XII (XIII) – și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • pentru candidații care au urmat/absolvit deja un alt ciclu de studii universitare de licență: diploma de licență, însoțită de foaia matricolă / suplimentul la diplomă – și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română și/sau, dacă este vorba de o instituție de învățământ superior din România, adeverință de la universitatea unde a urmat programul de studii universitare de licență cu specificarea regimului de studii (finanțat de la bugetul de stat/cu taxă);
 • pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS), declarație pe proprie răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească, întocmită la notar;
 • pentru etnicii români din afara granițelor, declarație privind apartenența la identitatea culturală românească, avizată de reprezentanțele diplomatice (ambasadă, consulat) ale României în țara respectivă (excepție: Republica Moldova);
 • dovada studierii limbii române (pentru cel puțin patru ani de studii consecutivi) sau a parcurgerii de programe de studii cu predare în limba română, emisă de o instituție de învățământ acreditată din străinătate sau din România sau, pentru candidații care nu au urmat studii în limba română, dar cunosc limba română: certificat de competență lingvistică emis de Universitatea de Vest din Timișoara, de Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român (minimum nivel B2);
 • recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor de culte – pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic.

Prin traducere autorizată într-o limbă de circulație internațională se înțelege în limba engleză.

Admiterea la studiile universitare de licență se va desfășura pe bază de concurs de dosare, cu respectarea condițiilor solicitate în privința dosarelor de candidatură și a criteriilor precizate în metodologia proprie privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere a fiecărei facultăți din cadrul UVT. În cazul învățământului superior vocațional, admiterea la studii este condiționată de susținerea unor probe de aptitudini la care candidații trebuie să participe. În cadrul UVT se află în această situație: Facultatea de Muzică și Teatru, Facultatea de Arte și Design, Facultatea de Educație Fizică și Sport. Pentru anul universitar 2020-2021, probele vocaționale la Facultatea de Educație Fizică și Sport nu se vor desfășura, iar cele pentru Facultatea de Arte și Design și pentru Facultatea de Muzică și Teatru se vor desfășura online.

În situația în care numărul candidaților români de pretutindeni este mai mare decât numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat pentru aceștia alocate unei facultăți, departajarea acestora se face în baza mediei de la bacalaureat (sau echivalentul acesteia în cazul neorganizării examenului de Bacalaureat din cauza pandemiei Covid-19), echivalată într-un sistem unitar bazat pe note pe o scală de la 1 la 10. În cazul în care mai mulți candidați clasați pe ultimul/ultimele locuri finanțate de la buget cu bursă/fără bursă au medii de bacalaureat egale

în urma echivalării acestora în sistemul de notare 1-10, departajarea candidaților se face după notele la probele examenului de bacalaureat (sau mediile din anii de studii liceale echivalente acestora, în cazul neorganizării examenului de Bacalaureat din cauza pandemiei Covid-19), echivalate similar, în funcție de relevanța disciplinelor/probelor de la bacalaureat pentru domeniul/programul de studii universitare pentru care candidează (se compară notele de la proba cea mai relevantă, iar dacă egalitatea persistă, se compară notele de la a doua cea mai relevantă probă șamd). Ordinea relevanței probelor de la bacalaureat (sau echivalente) este stabilită de comisia de admitere la nivelul facultății.

Acte necesare pentru procesul de admitere la studii universitare de masterat pentru românii de pretutindeni (vor fi încărcate pe platforma de admitere online): 

 • formularul de înscriere la studii universitare – completat pe platforma de admitere online;
 • certificat de naștere – și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • buletin/act de identitate;
 • pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii universitare – copie după primele 3 pagini;
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul) – și traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • adeverință medicală tip (eliberată în România sau în țara de origine) nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic – și traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (dacă este cazul);
 • diplomă de bacalaureat sau echivalentă – și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • diplomă de licență – și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • supliment / foaie matricolă la diploma de licență – și traducere autorizate (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
 • pentru candidații care au urmat/absolvit deja un alt ciclu de studii universitare de masterat: diploma de masterat, însoțită de foaia matricolă / suplimentul la diplomă – și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională și/sau, dacă este vorba de o instituție de învățământ superior din România, adeverință de la universitatea unde a urmat programul de studii universitare de masterat cu specificarea regimului de studii pe ani (finanțat de la bugetul de stat/cu taxă);
 • pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS), declarație pe proprie răspundere că nu au buletin/carte de identitate românească, întocmită la notar;
 • pentru etnicii români din afara granițelor, declarație privind apartenența la identitatea culturală românească, avizată de reprezentanțele diplomatice (ambasadă, consulat) ale României în țara respectivă (excepție: Republica Moldova);
 • dovada studierii limbii române (pentru cel puțin patru ani de studii consecutivi) sau în limba română, emisă de o instituție de învățământ acreditată din străinătate sau din România sau, pentru candidații care nu au urmat studii în limba română, dar cunosc limba română, certificat de competență lingvistică emis de Universitatea de Vest din Timișoara, de Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român (minimum nivel B2);
 • recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor de culte – pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic.

Prin traducere autorizată într-o limbă de circulație internațională se înțelege în limba engleză.

Admiterea pentru această categorie de candidați la ciclul de studii universitare de masterat este condiționată de participarea la probele de examen în cadrul facultăților UVT ce derulează programele de studii universitare de masterat pentru care au optat candidații. Aceștia vor susține probe de admitere în funcție de opțiunea aleasă, conform metodologiei privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat a fiecărei facultăți pentru care au optat.

Candidații români de pretutindeni declarați admiși la Universitatea de Vest din Timișoara vor confirma locul, în termenul precizat de calendarul stabilit de fiecare facultate în parte, pe platforma de admitere online, conectându-se în contul propriu, vizualizând dosarul care a fost declarat admis, selectând butonul „Plătește” din dreptul taxei de înmatriculare, selectând opțiunea Scutire taxă și încărcând la secțiunea documente justificative ACEASTĂ DECLARAȚIE, completată și semnată.
 
În cazul în care candidatul ocupă un loc cu taxă, va achita 30% din valoarea taxei anuale de studii până la finalizarea perioadei de confirmări stabilită prin calendarul facultății care gestionează programul de studii universitare la care a fost admis, prin plată online cu cardul pe platforma de admitere online.

După obținerea aprobării de școlarizare din partea MEC, studenții români de pretutindeni solicită reprezentanțelor României din țările respective viza de studii și au obligația să își depună dosarul la Serviciul pentru Imigrări Timiș pentru obținerea dreptului de ședere legal în România în scop de studii (permis de ședere pe toată perioada studiilor). În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările UVT pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

 

Repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, cu bursă și fără bursă, pe facultăți – accesează tabelul

 

Procedurile de admitere pentru candidații români de pretutindeni se regăsesc în Anexele 3 din Metodologiile privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare de licență, respectiv de masterat.

 

 

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletter-ul UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use