Ești aici:

Candidați români de pretutindeni

La Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), persoanele care se încadrează în categoria românilor de pretutindeni au posibilitatea de a candida pe locuri finanțate de la bugetul de stat repartizate de Ministerul Educației (MEdu) special pentru această categorie de cetățeni, cu bursă sau fără bursă (numai pentru programele de studii universitare cu predare în limba română), sau pe locuri cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetățenii români (inclusiv la programele de studii universitare cu predare în limbi internaționale), pentru programele de studii universitare de licență, masterat sau doctorat.

Din categoria românilor de pretutindeni fac parte, în conformitate cu prevederile Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare: persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit (armâni, armânji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuțovlahi, daco-români, fărșeroți, herțeni, istro-români, latini dunăreni, macedoromâni, macedo-români, maramureșeni, megleniți, megleno-români, moldoveni, moldovlahi, rrămâni, rumâni, valahi, vlahi, vlasi, volohi, macedo-armânji), precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate (care nu dețin carte de identitate românească).

Înscrierea la concursul de admitere se realizează exclusiv online, prin intermediul platformei www.admitereonline.uvt.ro. Candidații români de pretutindeni vor selecta facultatea de care aparține programul de studii universitare de care sunt interesați, ciclul de studii universitare pe care îl vor urma (licență/masterat), iar apoi sesiunea specială de admitere pentru candidații români de pretutindeni, completând informațiile personale și încărcând documentele justificative necesare.

Candidații își vor exprima, în ordinea preferințelor, opțiunile de înscriere la programele de studii, prin intermediul platformei de admitere online. Dacă sunt interesați de programe de studii de la facultăți diferite, candidații vor crea mai multe „dosare” electronice de admitere. Un candidat poate fi admis pe un singur loc finanțat de la bugetul de stat pentru același ciclu de studii universitare, cu bursă sau fără bursă. În cadrul unui dosar depus, candidatul poate selecta mai multe opțiuni de programe de studii universitare de licență, respectiv de masterat, de care este interesat, derulate în cadrul aceleiași facultăți. Pentru aceeași facultate, un candidat nu poate depune mai mult de două dosare.

Cetățenii români de pretutindeni sunt scutiți de achitarea taxei de înscriere.

Documentele candidaților necesare pentru procesul de admitere vor fi încărcate de aceștia pe platforma de admitere până la termenul limită pentru înscriere și vor fi prezentate în original la UVT până cel târziu la data de 30 septembrie 2024, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. În cazul în care documentele în original nu vor fi prezentate la birourile de resort ale UVT în termenul anterior menționat sau în cazul în care se constată discrepanțe între datele înscrise în aceste documente și datele/documentele încărcate de candidați pe platforma de admitere, candidații își vor pierde locul confirmat la UVT. Candidații români de pretutindeni admiși pe un loc finanțat de la bugetul de stat (cu bursă sau fără bursă) își vor pierde locul confirmat în urma procesului de admitere dacă nu vor depune la UVT diploma de bacalaureat (sau echivalentă) și foaia matricolă în original până la data de 30 septembrie 2024.

După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile, ordinea acestora, precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.

Alegerea opțiunilor este poate cea mai importantă activitate din cadrul procesului de înscriere pentru admiterea la studii universitare. Printr-o opțiune înțelegem alegerea unui program de studii universitare împreună cu un tip de loc. Locurile pot fi finanțate de la bugetul de stat, cu bursă sau fără bursă, sau pot fi cu taxă. Astfel, vă îndemnăm să selectați cu atenție opțiunile voastre! Crearea clasamentelor se va face în funcție de ordinea opțiunilor voastre pe programe de studii și tipuri de locuri. Dacă nu veți selecta și opțiuni pe locuri cu taxă, nu veți fi distribuiți pe aceste locuri în cazul în care nu veți fi eligibili pentru un loc finanțat de la bugetul de stat.

La Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), în anul 2024, procesul de admitere pentru studiile universitare de licență și de masterat se va desfășura în două sesiuni distincte, în lunile iulie și septembrie:

   • sesiunea 1: 01-28.07.2024;
   • sesiunea 2: 04-15.09.2024.

Fiecare facultate a UVT, prin regulamentul propriu pentru organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare, stabilește propriul calendar de înscriere pentru procesul de admitere, afișare a rezultatelor procesului de admitere și confirmare a locurilor pentru studenții declarați admiși, încadrându-se în perioadele stabilite de calendarul general mai sus menționat, stabilit la nivelul universității.

Astfel, pentru calendarul specific al procesului de admitere pentru un anume program de studii, vă invităm să consultați pagina facultății care derulează respectivul program de studii sau pagina programului de studii de pe prezentul site.

Candidații români de pretutindeni care prezintă acte de studii românești aferente unor programe de studii cu predare în limba română (diplome și certificate) sau acte de studii, situații școlare atestând cel puțin patru ani de studii consecutivi urmați în limba română, într-o unitate/instituție de învățământ din sistemul național din România sau din străinătate, precum și cei care prezintă certificate sau atestate de competență lingvistică în limba română de nivel minimum B2, eliberate de Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român, se pot înscrie direct la programe de studii universitare cu predare în limba română.

Românii de pretutindeni care au dobândit competențe de limba română în contexte informale pot obține certificarea acestor competențe printr-o evaluare (nivel minimum B2), definită conform Cadrului european comun de referință pentru învățarea limbilor. Universitatea de Vest din Timișoara, prin Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, organizează certificarea competențelor lingvistice, potrivit unui calendar afișat pe site-ul universității, cu cel puțin două săptămâni înainte de finalizarea înscrierilor pentru concursul de admitere la studii universitare la UVT.

Candidații care nu îndeplinesc condițiile de mai sus referitoare la cunoașterea limbii române vor frecventa Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Universitatea de Vest din Timișoara derulând acest program de studii prin Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (pentru candidații declarați admiși la categoria fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă și fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă, anul pregătitor de limba română este finanțat în același regim cu întregul ciclu de studii). Candidații care sunt în această situație se vor înscrie prin intermediul platformei online de admitere și pentru Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini.

Acte necesare pentru procesul de admitere la studii universitare de licență pentru românii de pretutindeni (vor fi încărcate pe platforma de admitere online până la termenul limită pentru înscriere stabilit prin regulamentele proprii ale facultăților privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere și vor fi prezentate în original la UVT până la data începerii anului universitar (30.09.2024) pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT):

   • formularul de înscriere la studii universitare – completat pe platforma de admitere online;
   • certificat de naștere – copie și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
   • buletin/act de identitate;
   • pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii universitare (valabil cel puțin până în luna aprilie 2025) – copie după primele 3 pagini;
   • certificat de căsătorie (dacă este cazul) – și traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
   • adeverință medicală tip (eliberată în România sau în țara de origine) nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic – și traducere autorizată în limba română (dacă este cazul);
   • diplomă de bacalaureat sau echivalentă – și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
   • foaie matricolă pentru clasele IX – XII (XIII) – și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
   • pentru candidații care au urmat/absolvit deja un alt ciclu de studii universitare de licență: diploma de licență, însoțită de foaia matricolă / suplimentul la diplomă – și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română și/sau, dacă este vorba de o instituție de învățământ superior din România, adeverință de la universitatea unde a urmat programul de studii universitare de licență cu specificarea regimului de studii (finanțat de la bugetul de stat/cu taxă);
   • pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS), declarație pe proprie răspundere că nu are buletin/carte de identitate românească, întocmită la notar;
   • pentru etnicii români din afara granițelor, declarație privind apartenența la identitatea culturală românească, avizată de reprezentanțele diplomatice (ambasadă, consulat) ale României în țara respectivă (excepție: Republica Moldova) (modelul declarației ce trebuie completat poate fi descărcat de aici);
   • dovada studierii limbii române (pentru cel puțin patru ani de studii consecutivi) sau a parcurgerii de programe de studii cu predare în limba română, emisă de o instituție de învățământ acreditată din străinătate sau din România sau, pentru candidații care nu au urmat studii în limba română, dar cunosc limba română: certificat de competență lingvistică emis de Universitatea de Vest din Timișoara, de Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român (minimum nivel B2);
   • recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor de culte – pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic.

Prin traducere autorizată într-o limbă de circulație internațională se înțelege în limba engleză sau franceză.

Admiterea la studiile universitare de licență se va desfășura pe bază de concurs de dosare, cu respectarea condițiilor solicitate în privința dosarelor de candidatură și a criteriilor precizate în regulamentul propriu privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere a fiecărei facultăți din cadrul UVT. În cazul învățământului superior vocațional, admiterea la studii este condiționată de susținerea unor probe de aptitudini la care candidații trebuie să participe. În cadrul UVT se află în această situație programele de studii universitare derulate de Facultatea de Muzică și Teatru, Facultatea de Arte și Design, Facultatea de Educație Fizică și Sport. Mai multe detalii despre procesul de admitere pentru fiecare program de studii universitare pot fi găsite pe paginile aferente acestora de pe prezenta platformă.

În situația în care numărul candidaților români de pretutindeni este mai mare decât numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat alocate unei facultăți pentru această categorie de candidați, departajarea acestora se face în conformitate cu prevederile din regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății.

Acte necesare pentru procesul de admitere la studii universitare de masterat pentru românii de pretutindeni (vor fi încărcate pe platforma de admitere online până la termenul limită pentru înscriere stabilit prin regulamentele proprii ale facultăților privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere și vor fi prezentate în original la UVT până la data începerii anului universitar (30.09.2024) pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT):

   • formularul de înscriere la studii universitare – completat pe platforma de admitere online;
   • certificat de naștere – și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
   • buletin/act de identitate;
   • pașaport, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii universitare (valabil cel puțin până în luna aprilie 2025) – copie după primele 3 pagini;
   • certificat de căsătorie (dacă este cazul) – și traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
   • adeverință medicală tip (eliberată în România sau în țara de origine) nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic – și traducere autorizată în limba română sau într-o limbă de circulație internațională (dacă este cazul);
   • diplomă de bacalaureat sau echivalentă – și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
   • diplomă de licență – și traducere autorizată (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
   • supliment / foaie matricolă la diploma de licență – și traducere autorizate (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională;
   • pentru candidații care au urmat/absolvit deja un alt ciclu de studii universitare de masterat: diploma de masterat, însoțită de foaia matricolă / suplimentul la diplomă – și traduceri autorizate (unde este cazul) în limba română sau într-o limbă de circulație internațională și/sau, dacă este vorba de o instituție de învățământ superior din România, adeverință de la universitatea unde a urmat programul de studii universitare de masterat cu specificarea regimului de studii pe ani (finanțat de la bugetul de stat/cu taxă);
   • pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate (CRDS), declarație pe proprie răspundere că nu au buletin/carte de identitate românească, întocmită la notar;
   • pentru etnicii români din afara granițelor, declarație privind apartenența la identitatea culturală românească, avizată de reprezentanțele diplomatice (ambasadă, consulat) ale României în țara respectivă (excepție: Republica Moldova) (modelul declarației ce trebuie completat poate fi descărcat de aici);
   • dovada studierii limbii române (pentru cel puțin patru ani de studii consecutivi) sau în limba română, emisă de o instituție de învățământ acreditată din străinătate sau din România sau, pentru candidații care nu au urmat studii în limba română, dar cunosc limba română, certificat de competență lingvistică emis de Universitatea de Vest din Timișoara, de Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român (minimum nivel B2);
   • recomandarea ierarhilor sau acordul conducătorilor de culte – pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic.

Prin traducere autorizată într-o limbă de circulație internațională se înțelege în limba engleză sau franceză.

Admiterea pentru această categorie de candidați la ciclul de studii universitare de masterat este condiționată de participarea la probele de examen în cadrul facultăților UVT ce derulează programele de studii universitare de masterat pentru care au optat candidații. Aceștia vor susține probe de admitere în funcție de opțiunea aleasă, conform regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat a fiecărei facultăți pentru care au optat.

Candidații români de pretutindeni declarați admiși la Universitatea de Vest din Timișoara vor confirma locul, în termenul precizat de calendarul stabilit de fiecare facultate în parte prin regulamentele proprii, pe platforma de admitere online, conectându-se în contul propriu, vizualizând dosarul care a fost declarat admis, selectând butonul „Plătește” din dreptul taxei de înmatriculare, selectând opțiunea Scutire taxă și încărcând la secțiunea documente justificative ACEASTĂ DECLARAȚIE, completată și semnată.

În cazul în care candidatul ocupă un loc cu taxă, acesta va achita 30% din valoarea taxei anuale de studii până la data de 31 iulie 2024, pentru sesiunea de admitere din luna iulie, respectiv până la data de 17 septembrie 2024, pentru sesiunea de admitere din luna septembrie, prin plată online cu cardul pe platforma de admitere online.

După obținerea aprobării de școlarizare din partea Ministerului Educației din România, studenții români de pretutindeni înmatriculați la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) solicită reprezentanțelor României din țările de domiciliu/reședință viza de studii și, ulterior, au obligația să își depună dosarul la Serviciul pentru Imigrări al județului Timiș pentru obținerea dreptului de ședere legal în România cu scopul de a studia (permis de ședere pe toată perioada studiilor).

În cazul în care românii de pretutindeni își schimbă domiciliul stabil în România pe parcursul studiilor, aceștia pot continua studiile în conformitate cu reglementările UVT pentru cetățenii români cu domiciliul stabil în România, începând cu anul universitar următor.

Pentru a putea studia și locui în România, studenții români de pretutindeni înmatriculați la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) care nu dețin cetățenie română sunt obligați să parcurgă următorii pași:

 • obținerea vizei de lungă ședere pentru studii de la misiunea diplomatică din țara de reședință;
 • obținerea permisului de ședere temporară în România, de la Serviciul pentru Imigrări al județului Timiș – solicitare depusă cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea valabilităţii vizei de lungă şedere.

Viza pentru studii

Viza este un document eliberat persoanei solicitante, de către un stat gazdă, prin intermediul căruia i se permite accesul de lungă/scurtă durată pe teritoriul statului respectiv.

În cazul studenților internaționali, statul român acordă viza de lungă ședere pentru studii (simbol D/SD). Aceasta este valabilă 180 de zile, acordând drept temporar de ședere pe teritoriul României pentru cel mult 90 de zile cumulate în perioada sa de valabilitate. Viza de lungă şedere le permite studenților români de pretutindeni, intraţi pe teritoriul României, să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară şi să obţină un permis de şedere.

Acte necesare pentru viza de student:

 1. Formularul general pentru cereri completat integral (se generează automat după completarea cererii de solicitare a vizei pe portalul online https://eviza.mae.ro) și semnat în fața funcționarului de la ghișeu;

 2. Pașaport valabil – Valabilitatea acestuia trebuie să depăşească cu cel puţin 3 luni data valabilității vizei de intrare în România care se solicită şi totodată să fi fost eliberat în ultimii 10 ani;

 3. Certificat de naștere;

 4. Buletin de identitate și fișa de însoțire;

 5. Două fotografii 3×4, color, realizate recent;

 6. Dovada de acceptare la studii – eliberată de Ministerul Educaţiei, din care să rezulte că persoana va urma o formă de învăţământ cu frecvenţă, la o instituţie de învăţământ superior de stat sau particulară, acreditată sau autorizată provizoriu potrivit legii;

 7. Cazier judiciar; 

 8. Asigurare medicală de călătorie – pentru perioada valabilității vizei; 

 9. Contractul de cazare.

Acte opționale:

 1. Acordul reprezentant legal (pentru persoane minore), declaraţie notarială de la ambii părinţi din care să rezulte că aceştia sunt de acord ca minorul să urmeze studiile în România (dacă este cazul), original şi copie;

 2. Mijloace financiare – Dovada mijloacelor de întreţinere, în cuantum de cel puţin 500 euro sau echivalentul în lei a cel puțin 500 de euro pentru românii de pretutindeni admiși pe loc finanțat de la bugetul de stat fără bursă. Această dovadă se face prin prezentarea unui extras de cont al unui card bancar internațional, deschis pe numele solicitantului vizei, din care să rezulte suma deținută. Pentru studenții admiși pe loc cu taxă – dovada a cel puțin 1400 de euro sau echivalentul în lei a cel puțin 1400 euro. Atenție! Nu este necesară această dovadă pentru studenții admiși pe loc finanțat de la bugetul de stat cu bursă; 

 3. Dovada achitare taxe – Dovada achitării taxei de studii pentru cel puţin un an de studii (după caz).

Toate documentele se vor prezenta în original + copie la ghișeul consulatului sau ambasadei. Înainte de asta trebuie completată corect și integral cererea de solicitare a vizei pe portalul https://eviza.mae.ro, încărcând și toate actele justificative, pentru a primi o programare pe e-mail pentru prezentarea fizică la ghișeu (timpul de așteptare al programării poate varia).

        

Permisul de ședere temporară

Permisul de ședere temporară este un act de identitate, dobândit în urma obținerii vizei de lungă ședere, care oferă dreptul de a locui pe teritoriul României pe durata studiilor desfășurate.

După obținerea aprobării de școlarizare din partea Ministerului Educației din România, studenții români de pretutindeni înmatriculați la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) solicită reprezentanțelor României din țările de domiciliu/reședință viza de studii și, ulterior, au obligația să își depună dosarul la Serviciul pentru Imigrări al județului Timiș pentru obținerea dreptului de ședere legal în România cu scopul de a studia (permis de ședere pe toată perioada studiilor).

Pentru obținerea permisului de ședere, studenții români de pretutindeni înmatriculați la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) vor depune personal, la Serviciul pentru Imigrări al Județului Timiș, o serie de documente, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză. Acesta poate fi depus și prin intermediul aplicației online, disponibilă la adresa https://portaligi.mai.gov.ro/portaligi/.

Dosarul depus la Serviciul pentru Imigrări trebuie să conțină următoarele documente:

cerere;

– documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie etc.) (în original și copie);

– scrisoare de acceptare la studii;

– adeverința eliberată de Universitatea de Vest din Timișoara care atestă faptul că este înscris la un program de studii universitare, redactată în baza aprobării Ministerului Educației din România;

– dovada mijloacelor de întreținere (exemplu – extras de cont), în cuantum cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru o perioadă de cel puțin 6 luni (cel puțin 2300 lei pentru anul 2023);

– dovada deținerii legale a spațiului de locuit (exemplu: contractul de cazare într-un cămin UVT) (în original și copie);

– adeverința medicală (care poate fi obținută la Policlinica Studențească din Timișoara).

! Permisul de şedere pentru studenții români de pretutindeni înmatriculați pe locuri finanțate de la bugetul de stat (cu bursă/fără bursă) se acordă cu scutire de la plata taxelor.

Date de contact ale Serviciului pentru Imigrări al Județului Timiș: 

Adresa: str. Andrei Mocioni, nr. 8-10, Timișoara

Număr de telefon: 0256 402 430

Număr de fax: 0256 402 475

Adresă de e-mail: tm.igi@mai.gov.ro

Orar al Serviciului pentru Imigrări al Județului Timiș pentru depunerea cererilor în vederea eliberării permisului de ședere și pentru ridicarea acestui act de identitate:

Procedurile de admitere pentru candidații români de pretutindeni se regăsesc în Anexele 2 din Regulamentele privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere la studiile universitare de licență, respectiv de masterat.