Descrierea probei / probelor de examen

Pentru orice detalii referitoare la probele examenului de admitere a se consulta articolul 12 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență, anul universitar 2023-2024.

Video - traseu evaluare motrică (click pentru a deschide)

Informații probe de admitere

  Media de admitere:

  (1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase), cu condiția ca niciuna dintre notele obținute la probele de concurs să nu fie mai mică de 5,00 (cinci).
  (2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:

  Media de admitere pentru specializările Educație Fizică și Sportivă și Kinetoterapie și motricitate specială se calculează astfel:

  o Media la examenul de Bacalaureat – pondere 1/2;
  o Proba de aptitudini sportive – pondere 1/2.

  Media de admitere se va calcula ca și medie aritmetică a celor 2 note obținute la probele de concurs.

  (3) Probele de concurs la care candidatul a absentat se notează cu 0 (zero) și intră în calculul mediei de admitere.
  (4) Candidații care își retrag actele înainte de afișarea rezultatelor concursului sunt eliminați din concurs.
  (5) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.
  (6) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, conform regulamentului facultății.
  (7) Ordinea de clasificare rezultată în urma concursului de admitere va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați pentru fiecare program de studii universitare de licență.
  (8) În situația unor medii egale pe ultimul loc la specializările Educație Fizică și Sportivă și Kinetoterapie și Motricitate Specială candidații sunt declarați admiși în urma departajării pe baza criteriilor următoare, în ordinea aplicării:
  ● media la testul de evaluare motrică;
  ● media de la examenul de bacalaureat.

  (1) Din numărul locurilor finanțate de la bugetul de stat repartizate facultății, un număr de 10 locuri sunt alocate candidaților olimpici. Aceștia pot fi admiși în învățământul superior fără concurs de admitere dacă sunt absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat și au obținut următoarele performanțe sportive:

  ● Medaliați la Jocurilor Olimpice, Campionate Mondiale și Campionate Europene (seniori, tineret, juniori);
  ● Locurile IV, V, VI, VII, VIII la Jocurilor Olimpice și Jocurilor Olimpice pentru tineret;
  ● Locurile IV, V, VI la Campionate Mondiale (seniori, tineret, juniori);
  ● Sportivii calificați cu echipa de joc sportiv (seniori, tineret și juniori) la turneele finale ale Jocurilor Olimpice, Campionate Mondiale și Campionate Europene;
  ● Locurile I-III la Olimpiada Națională la disciplina Pregătire Sportivă teoretică.

  (2) Facilitățile prevăzute la alineatul (1) se acordă sportivilor care au obținut performanțele respective pe durata studiilor liceale sau într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului. Dosarele personale ale absolvenților de liceu care solicită acordarea facilităților menționate la alineatul (1), se încarcă pe platforma de admitere a UVT, în perioada
  de înscriere la concursul de admitere.
  (3) Criteriul de departajare al acestor candidați este reprezentat de nivelul performanței sportive, iar clasificarea finală a acestora va fi analizată de Comisia de admitere alcătuită potrivit prezentei metodologii.
  (4) Candidații pe locurile finanțate de la bugetul de stat, alocate sportivilor olimpici, care nu s-au încadrat în primii 10 după clasificarea lor pe baza performanțelor sportive, pot opta pentru ocuparea locurilor rămase libere la studiile universitare de licență, cu taxă, în învățământul cu frecvență/cu frecvență redusă.

Listă acte necesare

Documentele necesare:

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2021-2022 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat din anul 2022, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medici specialiști, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studiile universitare în cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport  (Conform Anexei 4 - Fișa medicală, care se regăsește în Regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență, Facultatea de Educație Fizică și Sport, an universitar 2022-2023);
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Pentru alte detalii a se consulta articolul 10 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență, Facultatea de Educație Fizică și Sport, an universitar 2023-2024.

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  Termen limită 24.07.2023, ora 14:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  26-27.07.2023, ora 8:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  26.07.2023, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor

  27.07.2023, ora 20:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  28.07.2023, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  29.07.2023, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor

  29-30.07.2023, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  31.07.2023, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  31.07.2023, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  01.08.2023, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  01.08.2023, ora 16:00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  Termen limită 06.09.2023, ora 16:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  07-08.09.2023, ora 8:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  08.09.2023, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  09.09.2023, ora 20:00

 • Perioada de contestații

  10.09.2023, ora 20:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  11.09.2023, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  11-12.09.2023, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  13.09.2023, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  13.09.2023, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  14.09.2023, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  14.09.2023, ora 16:00

Rezultatele procesului de admitere

Clasamentul generat în urma procesului de admitere/confirmare se poate consulta pe site-ul facultății, www.sport.uvt.ro , pe prima pagină la secțiunea AVIZIER GENERAL.