Descrierea probei / probelor de examen

Proba de admitere constă din redactarea și susținerea orală a unui eseu de motivare elaborat de candidat, în care acesta își argumentează opțiunea și prezintă intențiile de cercetare în cadrul programului de studii universitare de masterat Geographic Information Systems (GIS).

Informații probe de admitere

  Media de admitere = media aritmetică a mediei de la examenul de licență și mediei multianuale pentru ciclul de studii universitare licență x 70% + nota obținută la susținerea eseului de admitere x 30% + bonificații

  Pentru candidații care fac dovada unor realizări științifice deosebite, media generală de admitere va include și bonificații, după cum urmează:
  • candidatul este autor/coautor al unei lucrări publicate în reviste ISI – 1 p/lucrare;
  • candidatul este autor/coautor al unei lucrări publicate în reviste BDI – 0,7 p/lucrare;
  • candidatul este autor/coautor al unei cărți științifice/manual –0,005 p/pagina care îi revine;
  • candidatul este autor/coautor al unei lucrări comunicate la o conferință internațională - 0,5 p/lucrare;
  • candidatul este autor/coautor al unei lucrări comunicate la o conferință națională - 0,2 p/lucrare;
  • candidatul este membru în echipa unui contract de cercetare - 0,5 p/contract;
  • candidatul a participat la sesiuni de comunicări studențești - 0,1 p/lucrare, respectiv 0,2 p/lucrare premiată.

Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta și suplimentul la diplomă, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
 5.  Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Data afișării candidaților înscriși
Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până în 13 septembrie 2022, ora 23:59

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  14 septembrie 2022, ora 10:00, pe site-ul FCBG

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  14 septembrie 2022, în intervalul orar 12:00 – 16:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  14 septembrie 2022, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  14 septembrie 2022, ora 18:00, pe site-ul FCBG

 • Perioada de contestații

  14 septembrie 2022, ora 18:00 - 15 septembrie 2022, ora 18:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  16 septembrie 2022, ora 10:00, pe site-ul FCBG

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  16 septembrie 2022, ora 10:00 - 17 septembrie 2022, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  17 septembrie 2022, ora 14:00, pe site-ul FCBG

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  17 septembrie 2022, ora 15:00 - 18 septembrie 2022, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  18 septembrie 2022, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18 septembrie 2022, ora 14:00