Descrierea probei / probelor de examen

 

Metodologia admiterii: mixtă
Examenul de verificare a cunoștințelor de specialitate este de tip probă orală
- Media este obținută în baza:
(a) notei la examenul scris de verificare a cunoștințelor de specialitate (pondere 10%), nota minimă la proba orală fiind 5;
(b) mediei generale de la examenul de licență (pondere 50%) ;
(c) mediei generale a anilor de studiu (pondere 40%).
Criterii de departajare:
1. Media anilor de studii la nivel licență (pentru candidații care au absolvit mai multe programe de studii de masterat, se ia în calcul media de admitere la ultimul program absolvit);
2. Media generală a ultimului an din studiile de licență.
3. Perioada de voluntariat în domeniul social, demonstrată cu contract de voluntariat. (dacă este cazul);
Examen oral:
Examenul de admitere se va desfășura sub forma unei probe orale pe baza tematicii si bibliografiei. Candidații vor extrage bilete din tematica pusă la dispoziție și vor trebui să prezinte succint principalele repere teoretice asociate temei respective. Proba orală urmărește capacitatea candidatului de a sintetiza informația într-un discurs coerent, utilizarea limbajului de specialitate, motivația de a parcurge programul de masterat pentru care dă proba, și, dacă este cazul, capacitatea de a aduce în discuție exemple concrete pe subiectul de examen. Examenul de admitere se desfășoară individual, cu fiecare candidat în parte și se finalizează cu o notă. Rezultatele examenului oral nu pot fi contestate.
Tematica și bibliografia pentru programul de studii universitare de masterat Management și supervizare în bunăstarea copilului și a familiei (MSBFC)
Tematica:
1. Dimensiunile spaţiului managerial
2. Funcţiile managementului și luarea deciziilor
3. Niveluri de management4. Abilităţi, roluri şi competenţe manageriale5. Sisteme umane care oferă servicii sociale: organizaţii şi instituţii
6. Caracteristici ale organizaţiilor/instituţiilor care oferă servicii sociale
7. Funcţiunile organizaţiei de asistenţă socială
8. Supervizarea şi evaluarea performanţelor în serviciile de asistenţă socială
9. Evaluarea utilităţii programelor sociale / Proiectul de finanţare a programelor sociale.
Bibliografia
Neamțu George (2003) Tratat de Asistență Socială, Polirom Iași pp. 367-400
Informații probe de admitere
Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta și suplimentul la diplomă, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  mai 2023 – 17.07.2023, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  18.07.2023, ora 14:00;

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  19.07.2023, ora 08:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  19.07.2023, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor

  19.07.2023, ora 20:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  19.07.2023, ora 20:00 – 20.07.2023, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  21.07.2023, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor

  21.07.2023, ora 14:00 – 23.07.2023, ora 22:00;

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  24.07.2023, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  24.07.2023, ora 16:00 – 25.07.2023, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  26.07.2023, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  26.07.2023, ora 16:00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  august.2023 - 13.09.2023, ora 14:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  13.09.2023, ora 20:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  14.09.2023, ora 10:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  14.09.2023, ora 13:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  14.09.2023, ora 16:00

 • Perioada de contestații

  14.09.2023, ora 16:00 –15.09.2023, ora 08:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  15.09.2023, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  15.09.2023, ora 16.00 – 16.09.2023, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  16.09.2023, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  16.09.2023, ora 16.00 - 18.09.2023, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18.09.2023, ora 20:00

Rezultatele procesului de admitere

 

REZULTATE FINALE MASTER - SEPTEMBRIE 2023:

Domeniul Asistență Socială