Descrierea probei / probelor de examen

Proba de admitere constă într-o probă orală de evaluare a cunoștințelor de specialitate. Proba se evaluează prin calificativul Admis/Respins și se bazează pe teme generale privind problematica programului studii universitare de masterat în parte, conform planurilor de învățământ, fișelor disciplinelor și obiectivelor specifice programului, așa cum sunt detaliate pe site-ul oficial FCBG:

https://cbg.uvt.ro/educatie/chimie-clinica-si-de-laborator-sanitar/

Informații probe de admitere

  Media de admitere = media examenului de licență x 50% + media multianuală pentru ciclul de studii universitare de licență x 50% + bonificații (pentru situațiile prevăzute la art. 15, alin. (3) din Regulamentul de admitere.

  Pentru candidații care fac dovada unor realizări științifice deosebite, media generală de admitere va include și bonificații, după cum urmează:
  • candidatul este autor/coautor al unei lucrări publicate în reviste ISI – 1 p/lucrare;
  • candidatul este autor/coautor al unei lucrări publicate în reviste BDI – 0,7 p/lucrare;
  • candidatul este autor/coautor al unei cărți științifice/manual –0,005 p/pagina care îi revine;
  • candidatul este autor/coautor al unei lucrări comunicate la o conferință internațională - 0,5 p/lucrare;
  • candidatul este autor/coautor al unei lucrări comunicate la o conferință națională - 0,2 p/lucrare;
  • candidatul este membru în echipa unui contract de cercetare - 0,5 p/contract;
  • candidatul a participat la sesiuni de comunicări studențești - 0,1 p/lucrare, respectiv 0,2 p/lucrare premiată.
  Se acordă 0,1 p pentru fiecare an de experiență profesională în domeniu.

Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta și suplimentul la diplomă, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.
Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până la data de 19 iulie 2023, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  20 iulie 2023 ora 14:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  20 iulie 2023

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  20 iulie 2023, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor

  21 iulie 2023, ora 12:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  21 iulie 2023, ora 12:00 – 23 iulie, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  24 iulie 2023, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor

  24 iulie 2023, ora 14:00 - 26 iulie 2023, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  26 iulie 2023, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  26 iulie 2023, ora 16:00 - 27 iulie 2023, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  27 iulie 2023, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  27 iulie 2023, ora 16:00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până în 14 septembrie 2023, ora 23:59

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  15 septembrie 2023, ora 10:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  15 septembrie 2023

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  15 septembrie 2023, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  15 septembrie 2023, ora 16:00

 • Perioada de contestații

  15 septembrie 2023, ora 16:00 - 16 septembrie 2023, ora 16:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  17 septembrie 2023, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  17 septembrie 2023, ora 12:00 - 18 septembrie 2023, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  18 septembrie 2023, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  18 septembrie 2023, ora 15:00 - 19 septembrie 2023, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  19 septembrie 2023, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  19 septembrie 2023, ora 15:00