Descrierea probei / probelor de examen

(a) Examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licență la programele ofertate de FEAA constă în probă scrisă obligatorie de tipul unui test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament.

(b) Testul UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va conține 45 de itemi, fiecare valorând 0,2 puncte, acordându-se 1 punct din oficiu.

(c) Timpul de lucru pentru rezolvarea testului de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va fi de 40 de minute.

(d) Nota minimă de promovare a testului UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament este 5,00.

(e) Detaliile tehnice și organizatorice pentru susținerea testului de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament se regăsesc în Procedura privind organizarea și desfășurarea Testului UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament în cadrul procesului de admitere la programele de studii universitare de licență ale UVT, anexa 5 la Regulamentul UVT privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență.

Pentru programele de studii universitare de licență organizate într-o limbă străină, respectiv Contabilitate și informatică de gestiune (în limba germană), Finanțe bănci (în limba engleză), Management (în limba franceză), procesul de admitere conține o probă de competență lingvistică ce va urmări verificarea cunoștințelor generale de comunicare în limba respectivă, eliminatorie, derulată online, cu ajutorul mijloacelor electronice care asigură comunicarea directă audio și video cu candidatul în procesul de admitere, notată cu admis/respins. Deținerea unor diplome/certificate recunoscute internațional, precum:
CAE – Cambridge Certificate in Advanced English,
IELTS – International English Language Testing System,
TOEFL – Test of English as a Foreign Language
DALF – Diplome Approfondi de la Langue Française
Deutsches Sprachdiplom. Zweite Stufe
Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
Test DaF
telc Deutsch B2, telc Deutsch C1
ÖSD Zertifikat B2, C1, C2
echivalează cu susținerea și promovarea testului de competențe lingvistice pentru candidații înscriși la programe de studii în limbi străine. Candidații proveniți din țări cu limba oficială engleză, germană sau franceză sau cei care au urmat un liceu cu limba de predare engleză, germană sau franceză sunt considerați promovați la admitere pentru specializarea în limba respectivă.

Informații probe de admitere

  (1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase) pentru locurile cu taxă, respectiv mai mică de 7 (șapte) pentru locurile finanțate de la bugetul de stat, cu condiția ca niciuna dintre notele obținute la probele de concurs să nu fie mai mică decât 5,00 (cinci).
  (2) Media generală de admitere pentru candidații români se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:
  MA = (0,5 x M1 + 0,5 x M2) + Bonus olimpiadă sau Bonus concurs național FEAA ECONOMICA RIPENSIS
  unde:
  MA = media generală de admitere;
  M1 = nota obținută la testul de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament;
  M2 = media generală de bacalaureat.
  Bonusul olimpiadă (1 punct) se acordă tuturor participanților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic organizate în clasele IX-XII, fără a se depăși MA = 10. Bonusul aferent concursului național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS” (1 punct) organizat de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor în anul 2023 se acordă participanților la orice secțiune a concursului care au obținut o notă mai mare sau egală cu 8 (opt), fără a se depăși MA = 10. Se acordă un singur punct bonus la media de admitere (fără a depăși MA = 10), indiferent de numărul de participări ale candidaților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic și/sau la concursul național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS”.
  (3) Departajarea în caz de egalitate se face după următoarele criterii, în ordine:
  1. nota M1;
  2. nota M2.
  (4) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.
  (5) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, conform prezentului regulament.
  (6) Ordinea de clasificare rezultată în urma concursului de admitere va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați eligibili, pentru fiecare program de studii universitare de licență.
  (7) Media generală de admitere pentru candidații români de pretutindeni se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:
  MA = M1 + Bonus olimpiadă sau Bonus concurs național FEAA ECONOMICA RIPENSIS
  unde:
  MA = media generală de admitere;
  M1 = media generală de bacalaureat.
  Bonusul olimpiadă (1 punct) se acordă tuturor participanților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic organizate în clasele IX-XII, fără a se depăși MA = 10. Bonusul aferent concursului național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS” (1 punct) organizat de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor în anul 2023 se acordă participanților la orice secțiune a concursului care au obținut o notă mai mare sau egală cu 8(opt), fără a se depăși MA = 10. Se acordă un singur punct bonus la media de admitere (fără a depăși MA = 10), indiferent de numărul de participări ale candidaților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic și/sau la concursul național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS”.
  (8) Departajarea în caz de egalitate se face după următoarele criterii, în ordine:
  1. Notele la probele examenului de bacalaureat, echivalate similar, în funcție de relevanța disciplinelor/probelor de examen pentru domeniul/programul de studii universitare pentru care aceștia candidează stabilită de comisia de admitere de la nivelul FEAA.
  2. Media anilor de liceu

  Se acordă un bonus de 1 punct la media generală de admitere tuturor participanților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic, fără a se depăși media generală de admitere 10. Totodată, se acordă un bonus de 1 punct participanților la orice secțiune a concursului național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS” care au obținut o notă mai mare sau egală cu 8 (opt), organizat de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor în anul 2023, fără a se depăși media generală de admitere 10. Se acordă un singur punct bonus la media de admitere (fără a depăși media generală de admitere 10), indiferent de numărul de participări ale candidaților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic și/sau la concursul național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS”.

Listă acte necesare

Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor sunt următoarele:

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;

o   Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare sesiunii în care au promovat examenul de bacalaureat din anul 2022, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar în original sau în copie legalizată, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

 1. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 2. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.
Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până în 11 iulie 2023, ora 23.59

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  12 iulie 2023, ora 20.00

 • Data de susținere a testului de competențe lingvistice - iulie

  13 iulie 2023, ora 16.00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  14 iulie 2023, ora 10.00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  18 iulie 2023, ora 18.00

 • Data afișării rezultatelor

  19 iulie 2023, ora 16.00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  19 iulie ora 16.00 – 20 iulie ora 16.00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  20 iulie 2023, ora 22.00

 • Perioada confirmării locurilor

  20 – 26 iulie 2023, ora 10.00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  26 iulie 2023, ora 21.00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  27 – 28 iulie 2023, ora 12.00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  28 iulie 2023, ora 15.00

 • Data afișării rezultatelor finale

  28 iulie 2023, ora 21.00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până în data de 08 septembrie 2023, ora 23.59

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  09 septembrie 2023, ora 16.00

 • Data de susținere a testului de competențe lingvistice

  10.09.2022 orele 12:00 - 14:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  11 septembrie 2023, ora 16.00 - test online competențe lingvistice candidați specializări licență în limbi străine; 12 septembrie 2023, ora 10.00 - test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  12 septembrie 2023, ora 18.00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  13 septembrie 2023, ora 20.00

 • Perioada de contestații

  13 septembrie 2023, ora 20.00 – 14 septembrie 2023, ora 20.00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  14 septembrie 2023, ora 22.00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  14 – 18 septembrie 2023, ora 12.00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18 septembrie 2023, ora 21.00