Descrierea probei / probelor de examen

Pentru anul universitar 2023 – 2024, admiterea la studiile universitare de masterat la Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor se realizează conform prezentului regulament pe baza testului de admitere desfășurat online notat cu ADMIS/ RESPINS și a concursului de dosare, pe domenii și programe de studii. Cunoștințele specifice domeniului de studii se verifică prin probe scrise și/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.

Informații probe de admitere

  Articolul 15. Media de admitere
  (1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de masterat organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase).
  (2) Media generală de admitere pentru candidații declarați ADMIŞI în urma testului de admitere derulat online se va calcula astfel:

  MA = 0,65 x ML + 0,35 x PS + 0,20 (stimulent de excelență)

  unde:
  MA = media generală de admitere;
  ML = media de la examenul de licență;
  PS = punctajul specializării absolvite, conform opțiunilor coordonatorilor de programe (Anexa 1);
  (3) Stimulentul de excelență se acordă (fără ca MA să poată depăși 10) pentru premii obținute la olimpiadele AFER naționale sau la competiții/ concursuri studențești naționale și internaționale (inclusiv concursul de comunicări științifice studențești FEAA), dar și pentru articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale sau în volumele conferințelor internaționale.
  (4) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.
  (5) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, conform prezentului regulament.
  (6) Ordinea de clasificare rezultată în urma concursului de admitere va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasați candidați eligibili pentru fiecare program de studii universitare de masterat.
  (7) În situația unor medii egale, departajarea se face după următoarele criterii, în ordine:
  1 – media generală a anilor de studii universitare de licență;
  2 – media de la Proba 1 de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate din cadrul examenului de licență.

  Stimulentul de excelență se acordă (fără ca MA să poată depăși 10) pentru premii obținute la olimpiadele AFER naționale sau la competiții/ concursuri studențești naționale și internaționale (inclusiv concursul de comunicări științifice studențești FEAA), dar și pentru articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale sau în volumele conferințelor internaționale.

Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat;
 5. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta și suplimentul la diplomă, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
 6. Suplimentul la diplomă sau foaia matricolă parțială;
 7. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 8. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă) dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.
Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până în 24 iulie 2023, ora 12.00

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  24 iulie 2023, ora 20.00

 • Data de susținere a testului de competențe lingvistice - iulie

  25-27 iulie 2023

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  25-27 iulie 2023

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  13 septembrie 2023, ora 18.00

 • Data afișării rezultatelor

  14 septembrie 2023, ora 21.00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  14 septembrie 2023, ora 21.00 – 15 septembrie 2023, ora 21.00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  15 septembrie 2023, ora 22.00

 • Perioada confirmării locurilor

  15 – 19 septembrie 2023, ora 12.00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  19 septembrie 2023, ora 22.00

 • Data afișării rezultatelor finale

  19 septembrie 2023, ora 22.00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la 12 septembrie 2023, ora 12.00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  12 septembrie 2023, ora 20.00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  13 septembrie 2023

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  13 septembrie 2023, ora 18.00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  14 septembrie 2023, ora 21.00

 • Perioada de contestații

  14 septembrie 2023, ora 21.00 – 15 septembrie 2023, ora 21.00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  15 septembrie 2023, ora 22.00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  15 – 19 septembrie 2023, ora 12.00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  19 septembrie 2023, ora 22.00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  19 septembrie 2023, ora 22.00