Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea la studiile universitare de licență la Facultatea de Drept, indiferent de forma de învățământ la care sunt organizate, se face prin concurs, în vederea evaluării competențelor.

Admiterea la programul de studii universitare de licență  Drept european și internațional (IF) constă într-o selecție a candidaților care își depun dosarul de admitere, pe baza mediei dintre nota obținută la examenul de bacalaureat (în proporție de 50%) și nota obținută la Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament (în proporție de 50%). Sunt declarați admiși candidații în ordinea descrescătoare a mediei finale obținute, în limita numărului de locuri scoase la concurs.

Media generală de admitere la programele de studii universitare de licență ale Facultății de Drept nu poate fi mai mică decât 7,00 (șapte).

Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament (ECLR) este o probă scrisă și are trei secțiuni (sarcini): vocabular, raționament analogic și raționament inductiv. Fiecărei secțiuni îi corespund 15 subiecte cu o singură variantă de răspuns corectă. Punctajul maxim al testului este 10 (zece) și se calculează astfel: 0,20 puncte x număr răspunsuri corecte + 1 punct din oficiu.

Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament și testul de evaluare a competenței lingvistice în limba engleză sunt organizate în clădirile Universității de Vest. Locul desfășurării va fi anunțat public pe website-ul facultății cu o zi înaintea derulării probelor. Timpul de rezolvare a Testului de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament este de 90 de minute. Timpul de rezolvare a Testul de evaluare a competenței lingvistică în limba engleză este de 60 de minute.

Informații probe de admitere

  Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:
  Media generală de admitere la Facultatea de Drept = 50% x media generală la examenului de Bacalaureat + 50% x nota obținută la Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament – probă scrisă.

  Media generală de admitere la programul de studii universitare de licență al Facultății de Drept nu poate fi mai mică decât 7,00 (șapte), cu condiția ca niciuna dintre notele obținute la probele de concurs să nu fie mai mică decât 5,00 (cinci).
  Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.

  (1) Elevii care au obținut Premiul I (echipa câștigătoare a finalei) și Premiul pentru cel mai bun pledant din finală la Concursului național de dezbateri pentru liceeni „Argument” – Provocări ale dreptului în secolul XXI organizat de Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara beneficiază de scutirea de taxă de înscriere și pot fi declarați admiși fără a susține examenul de admitere, fiind notați cu media de admitere 10 (zece), pe locuri finanțate de la bugetul de stat.
  (2) Elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației sau de către comunitatea academică a UVT și/sau premiul I la olimpiade naționale, finanțate de Ministerul Educației, indiferent de domeniu, beneficiază de dreptul de a se înscrie la programele de studii universitare de licență ale Facultății de Drept fără susținerea concursului de admitere, fiind notați cu media de admitere 10 (zece), pe locuri finanțate de la bugetul de stat.

Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
 • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2023-2024 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare sesiunii în care au promovat examenul de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar în original sau în copie legalizată, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic.

6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) și, dacă este cazul, anii și semestrele de studii în care studenta/studentul a beneficiat de bursă, respectiv tipul acesteia – dacă este cazul.

Pentru programul de studii universitare de licență Drept european și internațional, candidații pot încărca documente justificative pentru a atesta cunoașterea limbii engleze, fiind relevante numai acele documente care atestă cunoașterea limbii respective de nivel minimum B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

 

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până în data de 18 iulie 2024, ora 23:59

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  19 iulie 2024, ora 18:00, pe site-ul oficial al Facultății de Drept www.drept.uvt.ro și pe site-ul de admitere https://admitere.uvt.ro/

 • Data de susținere a testului de competențe lingvistice - iulie

  22 iulie 2024, ora 16:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  22 iulie 2024, ora 14:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  22 iulie 2024, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor

  23 iulie 2024, ora 10:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  până în 24 iulie 2024, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  24 iulie 2024, ora 13:00, pe site-ul oficial al Facultății de Drept www.drept.uvt.ro și pe site-ul de admitere https://admitere.uvt.ro/

 • Perioada confirmării locurilor

  24 iulie 2024, ora 14:00 - 25 iulie 2024, ora 23:59

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  26 iulie 2024, ora 12:00, pe site-ul oficial al Facultății de Drept www.drept.uvt.ro și pe site-ul de admitere https://admitere.uvt.ro/

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  26 iulie 2024, ora 14:00 - 27 iulie 2024, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  27 iulie 2024, ora 16:00, pe site-ul oficial al Facultății de Drept www.drept.uvt.ro și pe site-ul de admitere https://admitere.uvt.ro/

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până în data de 5 septembrie 2024, ora 23:59

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  6 septembrie 2024, ora 18:00, pe site-ul oficial al Facultății de Drept www.drept.uvt.ro și pe site-ul de admitere https://admitere.uvt.ro/

 • Data de susținere a testului de competențe lingvistice

  Pentru sesiunea de admitere septembrie 2024: proba de evaluare a competențelor lingvistice va fi organizată în 9 septembrie 2024, ora 11:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  9 septembrie 2024, ora 11:00, sediul Universității de Vest din Timișoara

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  9 septembrie 2024, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  10 septembrie 2024, ora 10:00, pe site-ul oficial al Facultății de Drept www.drept.uvt.ro și pe site-ul de admitere https://admitere.uvt.ro/

 • Perioada de contestații

  11 septembrie 2024, ora 10:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  11 septembrie 2024, ora 13:00, pe site-ul oficial al Facultății de Drept www.drept.uvt.ro și pe site-ul de admitere https://admitere.uvt.ro/

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  11-13 septembrie 2024, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  13 septembrie 2024, ora 12:00, pe site-ul oficial al Facultății de Drept www.drept.uvt.ro și pe site-ul de admitere https://admitere.uvt.ro/