Descrierea probei / probelor de examen

Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de masterat într-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul în care a fost dobândită diploma de licență, cu condiția să fi obținut în domeniul respectiv minim 240 de puncte de credit ECTS.

Admiterea la studiile universitare de masterat la Facultatea de Drept se face prin concurs, indiferent de forma de învățământ la care sunt organizate, pe baza probelor stabilite prin prezentul regulament, în vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive. Cunoștințele specifice domeniului de studii se verifică prin probe scrise și/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.

(1) Concursul de admitere pentru locurile finanțate de la bugetul de stat constă într-un examen teoretic și practic tip interviu, având ca bibliografie:

Pentru programul de studii universitare de masterat European Union Law: Paul Craig, Gráinne de Búrca, EU Law. Texts, Cases, and Materials, 7th edition, Oxford, Oxford University Press, 2020 (Chapters: Institutions; Instruments and the Hierarchy of NormsThe Application of EU LawThe Relationship between EU Law and National LawSupremacy; Preliminary Rulings; (alternativ, bibliografie în limba română) Raluca Bercea, Sorina Doroga, Dreptul Uniunii Europene în hotărâri și cazuri practice, ed. 2, Universul Juridic, București, 2019.

(2) Pentru locurile finanțate de la bugetul de stat, clasificarea candidaților are loc pe baza punctajului obținut la concursul de admitere – interviu, 1-10 puncte, desfășurat în data de 14.09.2023, conform programării disponibile online.

(3) Candidații care optează exclusiv pentru locurile cu taxă nu susțin concurs de admitere. Aceștia sunt clasificați pe locurile disponibile, în funcție de criteriul mediei obținute la examenul de licență.

(4) Ierarhizarea și departajarea candidaților pe locurile finanțate de la bugetul de stat se face în funcție de punctajul obținut, iar afișarea rezultatelor provizorii se va face până în data de 15.09.2023.

(5) În cazurile în care doi sau mai mulți candidați au obținut un punctaj egal, departajarea acestora se va face pe baza mediei generale a anilor de studii, iar dacă acest criteriu nu este suficient se va ține seama de media obținută la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență.

 

Informații probe de admitere

  (1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de masterat organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase). Media generală de admitere este echivalentul mediei obținute la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență.
  (2) Pentru locurile finanțate de la bugetul de stat, clasificarea candidaților se face pe baza punctajului obținut în urma concursului de admitere – tip interviu, desfășurat în data de 14.09.2023, conform programării disponibile pe www.drept.uvt.ro.
  (3) Candidații care optează exclusiv pentru locurile cu taxă nu susțin concurs de admitere. Aceștia sunt clasificați pe locurile disponibile, în funcție de media obținută la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență.

  Scutire de taxă de înscriere: − studenții care s-au calificat în finale competițiilor internaționale cu tematică juridică și studenții care au ocupat în ultimii 5 ani locurile I-III la probele științifice din cadrul competiției Hexagonul Facultăților de Drept.

Listă acte necesare

(1) Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Drept sunt următoarele:

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta și suplimentul la diplomă, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

Pentru programele de studii cu predare într-o limbă de circulație internațională, candidații pot încărca documente justificative pentru a atesta cunoașterea limbii de predare, fiind relevante numai acele documente care atestă cunoașterea limbii respective de nivel minimum B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  Înscrierea candidaților online, prin completarea datelor solicitate de către platforma de admitere a UVT: până la data de 13 septembrie 2023, ora 11:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  Afișarea listelor cu candidații înscriși: 13 septembrie 2023, ora 18:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  Desfășurarea interviului pentru locurile finanțate de la bugetul de stat: 14 septembrie 2023

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  14 septembrie 2023, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  Afișarea rezultatelor cu candidații admiși: 15 septembrie 2023, pe pagina Facultății de Drept și pe site-ul de admitere https://admitere.uvt.ro/

 • Perioada de contestații

  15-16 septembrie 2023

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  16 septembrie 2023

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  16-17 septembrie 2022, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  **Dacă rămân disponibile locuri după etapa de confirmare, comisia de admitere va dispune afișarea intermediară a rezultatelor -17.09.2023, afișarea candidaților care pot confirma în etapa 2 și deschiderea etapei 2 de confirmare 17.09.2023, ora 15:00 -18.09.2023, ora 12:00.

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18 septembrie 2023