Descrierea probei / probelor de examen

Testul UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament.

Informații probe de admitere

  Media generală a examenului de Bacalaureat x 50% + testul UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament x 50%, la care se adaugă bonificații conform condițiilor enumerate mai jos.

  Elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației – aceștia beneficiază de dreptul de a se înscrie la programele de studii universitare de licență ale Facultății de Chimie, Biologie, Geografie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat.
  Candidații care au obținut, în unul din ultimii patru ani, locurile I, II, III și cei care au obținut premiul special sau mențiune la fazele naționale ale olimpiadelor de Geografie și disciplinelor din domeniul Științele Pământului, la Olimpiada de Protecția mediului, la Olimpiada națională de creativitate științifică, sau care au obținut premiile I, II și III la faza națională a concursului „Geomondis” și la faza națională a Concursul național de comunicări științifice ale elevilor din clasele liceale, vor primi o bonificație de 2,0 puncte la media de admitere.
  Candidații care au obținut, în unul din ultimii patru ani, premiile I, II și III la faza județeană a Olimpiadei de Geografie, precum și locul I la faza regională a concursului „Geomondis”, vor primi o bonificație de 1,0 punct la media de admitere.

Listă acte necesare

 

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare sesiunii în care au promovat examenul de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar în original sau în copie legalizată, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;

6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

Candidații cetățeni români sau proveniți din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană care au efectuat studiile liceale în afara României trebuie să prezinte, suplimentar documentelor de mai sus, și documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED). Documentele necesare și procedura pentru echivalarea studiilor efectuate în afara României sunt menționate în Anexa 1 a Regulamentului de Admitere.

Pentru admiterea la programele de studii universitare de licență cu predare în limba română, cetățenii străini care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de instituții abilitate de Ministerul Educației.

După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile, ordinea acestora precum și alte informații din dosarul înregistrat pe platforma online de admitere nu pot fi modificate.
Mențiuni calendar admitere

Programarea candidaților (listele nominale) la proba scrisă (Testul UVT) va fi afișată pe site-ul facultății noastre (https://cbg.uvt.ro) cu max. 24 ore înainte de examinare.

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până la 14 iulie 2023, ora 15:00

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  17 iulie 2023, ora 16:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  Test UVT: 18 iulie 2023, ora 10, la sediul UVT

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  19 iulie 2023, ora 13:00

 • Data afișării rezultatelor

  20 iulie 2023, ora 10:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  20 iulie 2023, ora 10.00 - 21 iulie 2023, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  21 iulie 2023, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor

  21 iulie ora 16:00 – 25 iulie 2023, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  25 iulie 2023, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  25 iulie 2023, ora 16:00 – 27 iulie 2023, ora 09:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  27 iulie 2023, ora 15:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  27 iulie 2023, ora 16:00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până în 05 septembrie 2023, ora 23:59

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  06 septembrie 2023, ora 16:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  Test UVT: 07 septembrie 2023

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  07 septembrie 2023, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  08 septembrie 2023, ora 14:00

 • Perioada de contestații

  08 septembrie 2023, ora 14:00 - 10 septembrie 2023, ora 10:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  11 septembrie 2023, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  11 septembrie 2023, ora 16:00 – 13 septembrie 2023, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  13 septembrie 2023, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  13 septembrie 2023, ora 16:00 – 14 septembrie, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  14 septembrie 2023, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  15 septembrie 2023, ora 16:00