Descrierea probei / probelor de examen

Proba nr. 1. Proba practică eliminatorie:

INTERVIU  / PORTOFOLIU /  MAPĂ  CU LUCRĂRI

Interviul se va baza pe comentariul lucrărilor prezentate de candidat.

Se vor urmări calitățile creative și interesul candidatului pentru domeniul programului de studii universitare de licență Modă - Design vestimentar. Portofoliul poate cuprinde minim 10 lucrări (proiecte design sau fotografii ale unor creații de autor, schițe, studii desen).

Se notează cu admis/respins

 

Proba nr. 2.  Examen practic de specialitate:

CREATIVITATE – COMPOZIȚIE

Proiect de creație vestimentară pe o temă stabilită de comisia de admitere în ziua susținerii probei;

Tehnica la alegerea candidatului: acuarelă, guașe, tempera, pastel, creioane colorate sau tehnică mixtă pe hârtie;

Formatul suportului:  50 x 70 cm.;

Timp de lucru: 6 ore.

 Se urmărește gradul de creativitate și inteligența plastică a candidatului; relevanța creației propuse în raport cu tema dată; cunoștințele despre compoziție aplicate în vestimentație; relația piesă vestimentară - figură umană; capacitatea de redare și îmbinare a diferitelor forme, materialități și culori în proiectarea unei vestimentații.

Se acordă note de la 1 la 10.

Informații probe de admitere

  Media de admitere reprezintă media aritmetică a celor 3 note acordate de cei 3 membri ai comisiei de admitere în cadrul probei 2.

  În conformitate cu principiile și strategia facultății, candidații care au obținut premii la olimpiadele internaționale organizate de Ministerul Educației (locul I, II și III) în domeniu sau în domenii conexe vor putea ocupa locuri finanțate de la bugetul de stat la programul de studii pentru care au optat.

  Candidaților care au obținut premii la olimpiadele naționale organizate de Ministerul Educației (locul I, II și III) în domeniu sau în domenii conexe li se va recunoște proba eliminatorie și li se va acorda nota 10 la proba de portofoliu la specializarea echivalentă cu cea pentru care a obținut premiul.

  Facultatea de Arte și Design organizează anterior concursului de admitere un concurs național de selecție, denumit „Pasaje”. Câștigătorii locului I ai acestui concurs li se va recunoaște proba eliminatorie și li se va acorda nota 10 la proba de portofoliu, la programul de studii pentru care au optat conform regulamentului de participare publicat pe site-ul facultății.

Listă acte necesare

(1) Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Arte și Design sunt următoarele:

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2021-2022 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat din anul 2022, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

(2) Candidații cetățeni români sau proveniți din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană care au efectuat studiile liceale în afara României trebuie să prezinte, suplimentar documentelor de mai sus, și documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED). Documentele necesare și procedura pentru echivalarea studiilor efectuate în afara României sunt menționate în Anexa 1 a regulamentului de admitere.

(3) Pentru admiterea la programele de studii universitare de licență cu predare în limba română, cetățenii străini care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de instituții abilitate de Ministerul Educației.

(4) Documentele necesare pentru candidații care aplică pentru locuri destinate cetățenilor români de pretutindeni sunt menționate în Anexa 2 a regulamentului de admitere.

(5) Candidații eligibili pentru a fi scutiți de taxa de înscriere, conform articolului 21 al prezentului regulament, vor încărca pe platforma de admitere și documentele justificative pentru categoria în care se încadrează.

(6) Candidații cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale pot încărca documentele justificative aferente pe platforma de admitere.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Mențiuni calendar admitere

PROBELE DE CONCURS SE VOR DESFĂȘURA ÎN REGIM FAȚĂ ÎN FAȚĂ, LA SEDIUL FACULTĂȚII.

Data afișării candidaților înscriși
Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  1 septembrie - 8 septembrie 2022, ora 16:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  9 septembrie 2022, ora 16:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  12-13 septembrie 2022, ora 8:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  13 septembrie 2022, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  14 septembrie 2022, ora 12:00

 • Perioada de contestații

  14 septembrie 2022, ora 12:00 - 15 septembrie 2022, ora 12:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  15 septembrie 2022, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  14 septembrie 2022, ora 12:00 - 16 septembrie 2022, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  16 septembrie 2022, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  16 septembrie 2022, ora 9:00 - 17 septembrie 2022, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18 septembrie 2022, ora 16:00