Descrierea probei / probelor de examen
Informații probe de admitere

  (1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de masterat organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase).

  (2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:

  • 20 % nota de la proba orală de admitere;
  • 80 % media de la examenul de licență.

  (3) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.

  (4) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, conform prezentului regulament.

  (5) Ordinea de clasificare rezultată în urma concursului de admitere va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasați candidați pentru fiecare program de studii universitare de masterat.

  (6) Criterii de departajare:
  În cazul existenței mai multor candidați care au o medie egală cu cea a candidatului clasat pe ultimul loc repartizat atât la buget, cât și la taxă se va lua în considerare:
  • media examenului de licenţă;
  • media anilor de studiu la programul de licență urmat;
  • nota la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență.

Listă acte necesare
Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere în original sau în copie legalizată la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT.
Termene limită: 
Sesiunea din iulie: 22. 07.2022 , ora 18.00
Sesiunea din septembrie: 16. 09.2022, ora 16.00

Candidații care nu vor îndeplini prevederile prezentului alineat nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile, ordinea acestora precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.

 

Articolul 10. Documente necesare pentru înscrierea la procesul de admitere

(1) Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie sunt următoarele:

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta și suplimentul la diplomă, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.
 8. Candidații care se înscriu la programul de studii universitare de masterat Teologie ortodoxă și misiune creștină vor încărca și următoarele documente pe platforma de admitere și le vor prezenta în original la punctele de admitere constituite la sediile UVT și centrele județene de admitere:
  • scrisoare de intenție;
  • certificatul de botez;
  • recomandare de la preotul paroh;
  • acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei căreia îi aparțin.

 (2) Candidații cetățeni români sau proveniți din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană care au efectuat studiile liceale în afara României trebuie să prezinte, suplimentar documentelor de mai sus, și documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED). Documentele necesare și procedura pentru echivalarea studiilor efectuate în afara României sunt menționate în Anexa 1 a prezentului regulament.

(3) Pentru admiterea la programele de studii universitare de masterat cu predare în limba română, cetățenii străini care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de instituții abilitate de Ministerul Educației.

(4) Documentele necesare pentru candidații care aplică pentru locuri destinate cetățenilor români de pretutindeni[1] sunt menționate în Anexa 2 a prezentului regulament.

(5) Candidații eligibili pentru a fi scutiți de taxa de înscriere, conform articolului 20 al prezentului regulament, vor încărca pe platforma de admitere și documentele justificative pentru categoria în care se încadrează.

(6) Pentru programele de studii cu predare într-o limbă de circulație internațională, candidații pot încărca documente justificative pentru a atesta cunoașterea limbii de predare, fiind relevante numai acele documente care atestă cunoașterea limbii respective de nivel minimum B2.

 

Articolul 11.

(1) Candidații care au promovat examenul de finalizare a studiilor universitare de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 la altă instituție de învățământ superior decât UVT pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de licență în anul 2022, în locul diplomei de licență, adeverința eliberată de către instituția de învățământ în care se menționează media generală de la examenul de licență, notele obținute la probele susținute la examenul de licență, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

(2) Candidații care au promovat examenul de finalizare a studiilor universitare de licență în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2021-2022 la UVT nu trebuie să încarce pe platforma de admitere sau să prezinte la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență. Rezultatele absolvenților UVT la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență aferent anului curent vor fi puse la dispoziția comisiilor de admitere ale facultăților UVT de Secretariatul general UVT.

(3) În vederea înmatriculării la studiile universitare de masterat, candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și centrele județene de admitere organizate de UVT, diploma de licență (sau adeverința, pentru candidații care au promovat examenul de finalizare a studiilor universitare de licență în sesiunea 2021-2022) în original. Pentru absolvenții studiilor universitare de licență din anul curent de la UVT admiși la un program de studii universitare de masterat organizat de UVT pe un loc finanțat de la bugetul de stat, adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență va fi depusă în original la dosarul studenților de reprezentanții UVT.

[1] Români de pretutindeni = persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit, precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate (care nu dețin carte de identitate românească).

Cuantum & modalitate de plată a taxelor

Data afișării candidaților înscriși
Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la data de 13.09.2022 ora 18.00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  14.09.2022, ora 10.00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  16.09.2022, ora 12.00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  16. 09.2022, ora 16.00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  16.09.2022, ora 18.00

 • Perioada de contestații

  16.09.2022, ora 18.00 –17.09.2022, ora 12.00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  17.09.2022, ora 14.00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  17.09.2022, ora 14.00 – 18.09.2022, ora 10.00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  18.09.2022, ora 12.00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  18.09.2022, ora 12.00 − 18.09.2022, ora 16.00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18.09.2022, ora 18.00