Descrierea probei / probelor de examen

(1) Admiterea la studiile universitare de masterat la Facultatea de Fizică se face prin concurs, indiferent de forma de învățământ la care sunt organizate, pe baza probelor stabilite prin Regulamentul Facultății de Fizică privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat, în vederea evaluării competențelor specifice domeniului de studii pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.

(2) Admiterea la programele de studii universitare de masterat în limba română la Facultatea de Fizică, se face prin concurs și are două componente: un examen de admitere ce constă în analiza dosarului de înscriere de către o comisie numită în acord cu prevederile articolului 22 din Regulamentul Facultății de Fizică privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat, care se notează conform art. 15, alin. (2), și o probă orală de tip interviu pentru verificarea cunoștințelor de specialitate notată cu admis/respins, pe baza bibliografiei prezentate mai jos.

(3) Admiterea la programele de studii universitare de masterat în limba engleză la Facultatea de Fizică se face prin concurs pe baza unui examen de admitere ce constă din:

- o analiză a dosarului de înscriere de către o comisie numită în acord cu prevederile articolului 22 din Regulamentul Facultății de Fizică privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat, care se notează conform art. 15, alin. (2);

- o probă orală de tip interviu pentru verificarea cunoștințelor de specialitate notată cu admis/respins, pe baza bibliografiei prezentate mai jos.

- un certificat de competență lingvistică, obținut în urma unei probe de competență lingvistică. Această probă este eliminatorie, notată cu admis/respins. Candidaților care prezintă certificate de competență lingvistică recunoscute prin Regulamentul Facultății de Fizică privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat sau care prezintă acte de studii eliberate de instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba respectivă, le va fi echivalată corespunzător proba de competență lingvistică de către comisia de admitere de la nivelul facultății.

Bibliografia selectivă pentru probă orală de tip interviu pentru verificarea cunoștințelor de specialitate

  1. Floricica Barvinschi, Curs de Fizică generală, in format electronic, pentru învăţământul tehnic timişorean, Link: http://library.upt.ro/pub.edocs/69406/index.pdf
  2. Lidia Pop, Curs de fizică generală, UTPRESS, Cluj-Napoca, 2021, Link: https://biblioteca.utcluj.ro/files/carti-online-cu-coperta/520-6.pdf
  3. Pervez Amirali Hoodbhoy, An introduction to physics (online), Link: https://eacpe.org/content/uploads/2014/01/PHYSICS-101.pdf
  4. David G. Simpson, Larry L. Simpson, General Physics I: Classical Mechanics, 2020, Link:  http://www.pgccphy.net/1030/phy1030.pdf
  5. Martin Kruczenski, Lecture notes for General Physics 219, preprint, Link: https://web.ics.purdue.edu/~markru/courses/PHY219/Phys_219_notes.pdf

 

 

Informații probe de admitere

  (1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de masterat organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase).
  (2) Media generală de admitere este egală cu media obținută la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență.
  (3) Ierarhizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.
  (4) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ierarhizării doar în cadrul Facultății de Fizică, conform Regulamentului Facultății de Fizică privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat.
  (5) Ierarhizarea rezultată în urma concursului de admitere va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasați candidați eligibili pentru fiecare program de studii universitare de masterat.
  (6) În cazul egalității a doi sau mai mulți candidați care au o medie egală cu cea a ultimului loc repartizat atât pe locurile finanțate de la bugetul de stat, cât și pe locurile cu taxă, fără a se depăși capacitatea maximă de școlarizare stabilită, departajarea se va face în funcție de media anilor de studii universitare de licență (MA), iar dacă egalitatea persistă, în funcție de nota la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență.

Listă acte necesare

(1) Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Fizică sunt următoarele:

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere – pentru absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent documentul nu este obligatoriu, putând fi preluat din dosarul existent la ciclul de studii universitare de licență;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, însoțită de suplimentul la diplomă, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență, însoțită de foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, respectiv media anilor de studii universitare de licență, fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) și, dacă este cazul, anii și semestrele de studii în care studenta/studentul a beneficiat de bursă, respectiv tipul acesteia – dacă este cazul.

(2) Candidații cetățeni români sau proveniți din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic Europe        an și din Confederația Elvețiană, precum și cetățenii britanici și membrii familiilor acestora, ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01, care au efectuat studiile de licență în afara României trebuie să prezinte, suplimentar documentelor de mai sus, și documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED). În cazul documentelor de recunoaștere emise online de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, acestea se încarcă în format electronic pe platforma de admitere de către candidat, în termenul stabilit pentru înscriere prin regulamentul propriu privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul fiecărei facultăți, și nu necesită certificare conform cu originalul de către operatorii UVT. Documentele necesare și procedura pentru echivalarea studiilor efectuate în afara României sunt menționate în Anexa 1 a Regulamentului Facultății de Fizică privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat.

(3) Pentru admiterea la programele de studii universitare de masterat cu predare în limba română, cetățenii străini care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de instituții abilitate de Ministerul Educației.

(4) Documentele necesare pentru candidații care aplică pentru locuri destinate cetățenilor români de pretutindeni sunt menționate în Anexa 2 a Regulamentului Facultății de Fizică privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat.

(5) Candidații eligibili pentru a fi scutiți de taxa de înscriere, conform articolului 20 al Regulamentului Facultății de Fizică privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de masterat, vor încărca pe platforma de admitere și documentele justificative pentru categoria în care se încadrează.

(6) Pentru programele de studii cu predare într-o limbă de circulație internațională, candidații pot încărca documente justificative pentru a atesta cunoașterea limbii de predare, fiind relevante numai acele documente care atestă cunoașterea limbii respective de nivel minimum B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

 

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până la data de 21 iulie 2024, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  22 iulie 2024, ora 10:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  posibilitatea participării candidaților fie în data de 22 iulie 2024, ora 16:00, fie în data de 23 iulie 2024, ora 14:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  23 iulie 2024, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor

  24 iulie 2024, ora 10:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  24 iulie 2024, ora 10:00 - 25 iulie 2024, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  25 iulie 2024, ora 13:00

 • Perioada confirmării locurilor

  25 iulie 2024, ora 13:00 – 27 iulie 2024, ora 13:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  27 iulie 2024, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  27 iulie 2024, ora 14:00 – 28 iulie 2024, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  28 iulie 2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  28 iulie 2024, ora 16:00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la data de 08 septembrie 2024, ora 20:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  09 septembrie 2024, ora 12:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  10 septembrie 2024, în intervalul orar 16:00-19:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  10 septembrie 2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  11 septembrie 2024, ora 11:00

 • Perioada de contestații

  11 septembrie 2024, ora 11:00 – 12 septembrie 2024 ora, 11:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  12 septembrie 2024, ora 13:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  12 septembrie 2024, ora 13:00 – 14 septembrie 2024, ora 13:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  14 septembrie 2024, ora 15:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  14 septembrie 2024, ora 15:00 – 15 septembrie 2024, ora 15:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  15 septembrie 2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  15 septembrie 2024, ora 17:00