Descrierea probei / probelor de examen

Proba 1: Probă practică  de aptitudini - eliminatorie (fizic, la sediul facultății)

INTERVIU/ PORTOFOLIU

Portofoliul va conține o documentație fotografică a lucrărilor personale reprezentative (20-25 imagini) și un C.V. al candidatului.  În cazul candidaților la specializarea Artă eclezială și restaurare, portofoliul poate conține rezumatul lucrării de licență, articolele publicate (dacă există) și un C.V. al candidatului.

Pentru absolvenții programelor de studii universitare de licență aferente domeniilor de licență arte vizuale sau arhitectură, proba 1 se echivalează cu promovarea examenului de licență.

 Se vor evalua preocupările, aptitudinile și cunoștințele candidatului în arealul programului de studii universitare de masterat pentru care candidează.

Proba eliminatorie se apreciază cu admis / respins.

 

Proba 2: Proba de examen – interviu (fizic, la sediul facultății)

PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA PROIECTULUI DE MASTER

Proba constă în susținerea unui proiect personal de cercetare sau creație artistică, în specificul programului de studii. Proiectul va conține 5-15 pagini, incluzând text, schițe, imagini.

Proba de examen se susține oral în fața comisiei de examen și se notează cu note de la 1 la 10.

Informații probe de admitere
Listă acte necesare

(1) Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Arte și Design sunt următoarele:

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, însoțită de suplimentul la diplomă, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență, însoțită de foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, respectiv media anilor de studii universitare de licență, fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până până în ziua desfășurării primei probe de amitere, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Mențiuni calendar admitere

Probele de admitere se vor susține în format față în față, la sediul Facultății de Arte și Design.

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până în data de 18 iulie 2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  19 iulie 2024, ora 12:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  22 iulie 2024, ora 8:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  22 iulie 2024, ora 16:30

 • Data afișării rezultatelor

  23 iulie 2024, ora 12:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  23 iulie 2024, ora 12:00 – 24 iulie 2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  24 iulie 2024, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor

  24 iulie 2024 - 26 iulie 2024, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  26 iulie 2024, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  26 iulie 2024 - 28 iulie 2024, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  -

 • Data afișării rezultatelor finale

  28 iulie 2024, ora 16:00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până în 8 septembrie 2024, ora 16:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  9 septembrie 2024, ora 16:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  11 septembrie 2024, ora 8:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  11 septembrie 2024, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  12 septembrie 2024, ora 12:00

 • Perioada de contestații

  12 septembrie 2024, ora 12:00 - 13 septembrie 2024, ora 12:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  13 septembrie 2024, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  13 septembrie 2024, ora 16:00 - 14 septembrie 2024, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  14 septembrie 2024, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  14 septembrie 2024, ora 9:00 - 15 septembrie 2024, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  15 septembrie 2024, ora 16:00