Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea la studiile universitare de masterat la Facultatea de Drept se face prin concurs, indiferent de forma de învățământ la care sunt organizate, pe baza probelor stabilite prin prezentul regulament, în vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive. Cunoștințele specifice domeniului de studii se verifică prin probe scrise și/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.

(1) Concursul de admitere pentru locurile finanțate de la bugetul de stat constă într-un examen teoretic și practic tip interviu, având ca bibliografie:

Pentru programul de studii universitare de masterat Contenciosul administrativ și fiscal: A. Trăilescu, Drept administrativ. Ediția a IV-a, C.H. Beck, București, 2010 – Actele administrației și contenciosul administrativ; A. Trăilescu, A. Trăilescu, Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, Ediția a 5 a, C.H. Beck, București, 2020

(2) Pentru locurile finanțate de la bugetul de stat, clasificarea candidaților are loc pe baza punctajului obținut la concursul de admitere – interviu, 1-10 puncte, desfășurat în data de 14.09.2022, conform programării disponibile online.

(3) Candidații care optează exclusiv pentru locurile cu taxă nu susțin concurs de admitere. Aceștia sunt clasificați pe locurile disponibile, în funcție de criteriul mediei obținute la examenul de licență.

(4) Ierarhizarea și departajarea candidaților pe locurile finanțate de la bugetul de stat se face în funcție de punctajul obținut, iar afișarea rezultatelor provizorii se va face până în data de 15.09.2022.

(5) În cazurile în care doi sau mai mulți candidați au obținut un punctaj egal, departajarea acestora se va face pe baza mediei generale a anilor de studii, iar dacă acest criteriu nu este suficient se va ține seama de media obținută la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență.

Informații probe de admitere

  (1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de masterat organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase).
  (2) Pentru locurile finanțate de la bugetul de stat, clasificarea candidaților se face pe baza punctajului obținut în urma concursului de admitere – tip interviu, desfășurat în data de 14.09.2022, conform programării disponibile pe www.drept.uvt.ro.
  (3) Candidații care optează exclusiv pentru locurile cu taxă nu susțin concurs de admitere. Aceștia sunt clasificați pe locurile disponibile, în funcție de media obținută la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență.
  (4) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la examenul de admitere, și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare. Departajarea candidaților în regim cu taxă se va face în baza mediei obținute la examenul de licență. În caz de egalitate, va prevala nota de la examenul scris.
  (5) Media generală sau punctajele obținute de candidați la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Drept, conform prezentului regulament.
  (6) Ordinea de clasificare rezultată în urma concursului de admitere va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasați candidați pentru fiecare program de studii universitare de masterat.

Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta și suplimentul la diplomă, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.
 8. Pentru programele de studii cu predare într-o limbă de circulație internațională, candidații pot încărca documente justificative pentru a atesta cunoașterea limbii de predare, fiind relevante numai acele documente care atestă cunoașterea limbii respective de nivel minimum B2.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la data de 13 septembrie 2022, ora 14:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  14 septembrie 2022

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  14 septembrie 2022, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  15 septembrie 2022

 • Perioada de contestații

  15-16 septembrie 2022

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  16 septembrie 2022

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  16-17 septembrie 2022, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  **Dacă rămân disponibile locuri după etapa de confirmare, comisia de admitere va dispune afișarea intermediară a rezultatelor -17.09.2022, afișarea candidaților care pot confirma în etapa 2 și deschiderea etapei 2 de confirmare 17.09.2022, ora 15:00 -18.09.2022, ora 12:00.

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18 septembrie 2022