Descrierea probei / probelor de examen

La Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara admiterea constă într-o selecție a studenților dintre candidații care își depun dosarul de admitere, pe baza mediei dintre media obținută la examenul de bacalaureat (în proporție de 50%) și nota obținută la Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament (în proporție de 50%). Sunt declarați admiși candidații în ordinea descrescătoare a mediei finale obținute, în limita numărului de locuri scoase la concurs. Media generală de admitere la programul de studii universitare de licență al Facultății de Drept nu poate fi mai mică decât 7,00 (șapte).

Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament (ECLR) este o probă scrisă și are trei secțiuni (sarcini): vocabular, raționament analogic și raționament inductiv. Fiecărei sarcini îi corespund 15 subiecte cu o singură variantă de răspuns corectă. Punctajul maxim al testului este 10 (zece) și se calculează astfel: 0,20 puncte x număr răspunsuri corecte + 1 punct din oficiu.

Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament este organizat la sediul facultății. Timpul de rezolvare a testului este de 90 de minute.

Alternativ, în cazul în care proba scrisă - Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament nu poate fi organizată la sediul facultății, admiterea constă într-o selecţie a studenţilor dintre candidaţii care îşi depun dosarul de concurs, pe baza mediei dintre media generală obţinută la examenul de bacalaureat (în proporţie de 50%) şi nota obţinută la proba examenului de bacalaureat Limba și literatura română – scris (în proporţie de 50%). Sunt declaraţi admişi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei finale obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs. Media generală de admitere la programul de studii universitare de licență al Facultății de Drept nu poate fi mai mică decât 7,00 (șapte).

Informații probe de admitere

  Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:

  Media generală de admitere la Facultatea de Drept = 50% x media generală la examenului de Bacalaureat + 50% x nota obținută la Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament – probă scrisă

  Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la examenul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.

  Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență nu poate fi mai mică decât 7,00 (șapte), cu condiția ca niciuna dintre notele obținute la probele de concurs să nu fie mai mică de 5,00 (cinci).

  Alternativ, în cazul în care proba scrisă nu poate fi organizată la sediul facultății, media generală de admitere la Facultatea de Drept = 50% x media generală la examenului de Bacalaureat + 50% x nota obținută la Limba și literatura română – scris

  Media de admitere minimă este 7 (șapte).

  Elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației (MEdu) – aceștia beneficiază de dreptul de a se înscrie la programele de studii universitare de licență ale UVT fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat;
  Elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale – aceștia vor fi admiși în baza condițiilor speciale referitoare la admitere stabilite prin prezenta metodologie;
  Elevii care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul universității, scrisoare care trebuie să însoțească dosarul candidatului) – aceștia beneficiază de gratuitate la înscrierea la procesul de admitere și pot beneficia de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat, la programe de studii universitare de licență de la orice facultate a UVT, dacă se încadrează în prevederile subpunctului anterior.
  Câștigătorii Premiului I (echipa câștigătoare a finalei) și câștigătorul Premiului pentru cel mai bun pledant din finală a Concursului național de dezbateri pentru liceeni „Argument” – Provocări ale dreptului în secolul XXI organizat de Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara pot fi declarați admiși fără a susține examenul de admitere, fiind notați cu media de admitere 10 (zece).

Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2020-2021 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2021, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – dacă este cazul.

(2) Candidații cetățeni români sau proveniți din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană care au efectuat studiile liceale în afara României trebuie să prezinte, suplimentar documentelor de mai sus, și documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED). Documentele necesare și procedura pentru echivalarea studiilor efectuate în afara României sunt menționate în Anexa 1 a metodologiei atașate mai jos.

(3) Pentru admiterea la programele de studii universitare de licență cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de instituții abilitate de Ministerul Educației.

(4) Documentele necesare pentru candidații care aplică pentru locuri destinate cetățenilor români de pretutindeni[1] sunt menționate în Anexa 2 a metodologiei atașate mai jos.

(5) Candidații eligibili pentru a fi scutiți de taxa de înscriere, conform articolului 21 al metodologiei atașate mai jos, vor încărca pe platforma de admitere și documentele justificative pentru categoria în care se încadrează.

(6) Candidații cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale pot încărca documentele justificative aferente pe platforma de admitere.

[1] Români de pretutindeni = persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit, precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate (care nu dețin carte de identitate românească).

11. adeverință de la programele de licență în curs de absolvire sau absovite, care să conțină numărul de ani de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat / în regim cu taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă.

Data afișării rezultatelor preliminare
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  6-7 septembrie 2021 - locurile cu taxă neocupate în sesiunea iulie 2021

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  9 septembrie 2021, ora 11:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  9 septembrie 2021

 • Perioada de contestații

  10 septembrie 2021, ora 14:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  11 septembrie 2021

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  13-15 septembrie 2021

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  16 septembrie 2021

Fii la curent cu noutățile
despre admitere

Abonarea nu a putut fi procesată. Te rugăm să reîncerci.
Te-ai abonat cu succes.

Newsletter admitere

Abonează-te la newsletterul admitere UVT pentru a fi tot timpul la curent cu cele mai noi informații legate de procesul de admitere.

We use Sendinblue as our marketing platform. By Clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Sendinblue for processing in accordance with their terms of use