Descrierea probei / probelor de examen

La Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara admiterea constă într-o selecție a studenților dintre candidații care își depun dosarul de admitere, pe baza mediei dintre media obținută la examenul de bacalaureat (în proporție de 50%) și nota obținută la Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament (în proporție de 50%). Sunt declarați admiși candidații în ordinea descrescătoare a mediei finale obținute, în limita numărului de locuri scoase la concurs. Media generală de admitere la programul de studii universitare de licență al Facultății de Drept nu poate fi mai mică decât 7,00 (șapte).

Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament (ECLR) este o probă scrisă și are trei secțiuni (sarcini): vocabular, raționament analogic și raționament inductiv. Fiecărei sarcini îi corespund 15 subiecte cu o singură variantă de răspuns corectă. Punctajul maxim al testului este 10 (zece) și se calculează astfel: 0,20 puncte x număr răspunsuri corecte + 1 punct din oficiu.

Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament este organizat la sediul facultății. Timpul de rezolvare a testului este de 90 de minute.

Alternativ, în cazul în care proba scrisă - Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament nu poate fi organizată la sediul facultății, admiterea constă într-o selecţie a studenţilor dintre candidaţii care îşi depun dosarul de concurs, pe baza mediei dintre media generală obţinută la examenul de bacalaureat (în proporţie de 50%) şi nota obţinută la proba examenului de bacalaureat Limba și literatura română – scris (în proporţie de 50%). Sunt declaraţi admişi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei finale obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs. Media generală de admitere la programul de studii universitare de licență al Facultății de Drept nu poate fi mai mică decât 7,00 (șapte).

Informații probe de admitere

  Media generală de admitere este media aritmetică dintre media generală a examenului de bacalaureat și nota la Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament. Pentru a fi promovat, nota minimă obținută la Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament nu poate fi mai mică de 5,00 (cinci). Sunt declarați admiși candidații în ordinea descrescătoare a notei finale obținute în limita numărului de locuri scoase la concurs.

  Media generală de admitere la programul de studii universitare de licență al Facultății de Drept nu poate fi mai mică decât 7,00 (șapte).

  Elevii care au obținut Premiului I (echipa câștigătoare a finalei) și Premiului pentru cel mai bun pledant din finală la Concursului național de dezbateri pentru liceeni „Argument” – Provocări ale dreptului în secolul XXI organizat de Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara pot fi declarați admiși fără a susține examenul de admitere, fiind notați cu media de admitere 10 (zece).

  Elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale beneficiază de scutirea de taxă de înscriere.

  Elevii care au obținut în perioada studiilor liceale premiul I, II, III sau mențiune la olimpiadele școlare internaționale și/sau la alte concursuri științifice internaționale, recunoscute de către Ministerul Educației sau de către comunitatea academică a UVT, beneficiază de scutirea de taxă de înscriere și a taxei de înmatriculare.

  Elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației – aceștia beneficiază de dreptul de a se înscrie la programele de studii universitare de licență ale Facultății de Drept fără susținerea concursului de admitere, fiind notați cu media de admitere 10 (zece), pe locuri finanțate de la bugetul de stat.

Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2021-2022 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2022, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Data afișării candidaților înscriși
Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până în data de 5 septembrie 2022

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  6 septembrie 2022

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  7 septembrie 2022, ora 11:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  7 septembrie 2022, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  8 septembrie 2022

 • Perioada de contestații

  8-9 septembrie 2022

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  9 septembrie 2022

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  9-11 septembrie 2022

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  11 septembrie 2022