Descrierea probei / probelor de examen

(1) Admiterea la studiile universitare de licență la Facultatea de Fizică se face prin concurs, pe baza probelor stabilite prin regulamentul de admitere și va avea două componente: un test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament și rezultatele examenului de bacalaureat.

(2) Detaliile tehnice și organizatorice pentru susținerea testului de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament vor fi descrise într-o procedură distinctă.

(3) Testul UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va conține 80 de itemi, fiecare valorând 0,1 puncte, acordându-se 2 puncte din oficiu.

(4) Timpul de lucru pentru rezolvarea testului UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va fi de 70 de minute.

(5) Nota minima de promovare a testului UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va fi 5,00.

Informații probe de admitere

  (1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase), cu condiția ca niciuna dintre notele obținute la probele de concurs să nu fie mai mică de 5,00 (cinci).
  (2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:

  M=0.5T+0.5N

  unde T reprezintă nota la test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament, iar N=Max(B;P) – valoarea maximă dintre media generală obținută la examenul de Bacalaureat B, sau una din notele la probele de bacalaureat P cu relevanță pentru Facultatea de Fizică, la alegerea candidatului (fizică, matematică, chimie, biologie, informatică).

  (1) Participanții la Concursul Național de Fizică „Constantin Sălceanu” care obțin un minimum 60% din punctajul probelor de concurs pot beneficia de echivalarea punctajului obținut cu valoarea N=10 din formula de calcul de la Articolul 16, alin. (2).
  (2) Candidații care au obținut performanțe recunoscute la Olimpiadele Naționale sau Internaționale de Fizică, în concursuri naționale, regionale (pe grupe de țări), precum și deținătorii Diplomelor de Merit acordate de către Facultatea de Fizică în care se specifică faptul că deținătorii beneficiază de avantaje la examenul de admitere, vor fi echivalați în cadrul concursului de admitere cu N=10 din formula de calcul a mediei de admitere.

Listă acte necesare

(1) Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Fizică sunt următoarele:

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătoriedacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2022-2023 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare sesiunii în care au promovat examenul de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar, în original sau în copie legalizată, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

(2) Candidații cetățeni români sau proveniți din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană care au efectuat studiile liceale în afara României trebuie să prezinte, suplimentar documentelor de mai sus, și documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED). Documentele necesare și procedura pentru echivalarea studiilor efectuate în afara României sunt menționate în Anexa 1 a prezentului regulament.

(3) Pentru admiterea la programele de studii universitare de licență cu predare în limba română, cetățenii străini care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de instituții abilitate de Ministerul Educației.

(4) Documentele necesare pentru candidații care aplică pentru locuri destinate cetățenilor români de pretutindeni[1] sunt menționate în Anexa 2 a prezentului regulament.

(5) Candidații eligibili pentru a fi scutiți de taxa de înscriere, conform articolului 21 al prezentului regulament, vor încărca pe platforma de admitere și documentele justificative pentru categoria în care se încadrează.

(6) Candidații cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale pot încărca documentele justificative aferente pe platforma de admitere.

[1] Români de pretutindeni = persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit, precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate (care nu dețin carte de identitate românească).

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până la data de 20 iulie 2023, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  21 iulie 2023, ora 13:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  Test de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament: 22 iulie 2023 – între orele 10:00 - 11:10

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  22 iulie 2023, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor

  23 iulie 2023, ora 13:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  23 iulie, ora 13:00 - 24 iulie 2023, ora 13:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  24 iulie 2023, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor

  24 iulie 2023, începând cu ora 16:00, până în 26 iulie 2023, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  26 iulie 2023, ora 13:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  26 iulie 2023, ora 13:00 – 27 iulie 2023, ora 13:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  27 iulie 2023, ora 14:00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la data de 10 septembrie 2023, ora 20:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  11 septembrie 2023, ora 13:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  Test de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament: 12 septembrie 2023, ora 10:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  12 septembrie 2023, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  13 septembrie 2023, ora 13:00

 • Perioada de contestații

  13 septembrie 2023, ora 13:00 – 14 septembrie 2023, ora 13:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  14 septembrie 2023, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  14 septembrie 2023, ora 14:00 - 15 septembrie 2023, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  16 septembrie 2023, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  16 septembrie 2023, ora 12:00 - 17 septembrie 2023, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  17 septembrie 2023, ora 13:00