Descrierea probei / probelor de examen

(1) Admiterea la studiile universitare de licență la Facultatea de Fizică, indiferent de forma de învățământ la care sunt organizate, se face prin concurs, pe baza probelor stabilite prin Regulamentul Facultății de Fizică privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență, în vederea evaluării competențelor.

Concursul va avea două componente: un test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament și rezultatele examenului de bacalaureat.

(2) Detaliile tehnice și organizatorice pentru susținerea testului de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament vor fi descrise într-o procedură distinctă.

(3) Testul UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va conține 45 de itemi, fiecare valorând 0,2 puncte, acordându-se 1 punct din oficiu.

(4) Timpul de lucru pentru rezolvarea testului UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va fi de 45 de minute.

(5) Nota minima de promovare a testului UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va fi 5,00.

(6) Procedura privind organizarea și desfășurarea Testului UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament în cadrul procesului de admitere la programele de studii universitare de licență ale UVT este anexă a regulamentului de la nivelul UVT, iar aceasta reglementează toate detaliile tehnice și organizatorice necesare (modalitate de întocmire a subiectelor, de susținere a probei etc.)

Informații probe de admitere

  (1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase), cu condiția ca niciuna dintre notele obținute la probele de concurs să nu fie mai mică decât 5,00 (cinci).
  (2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:

  M=0,5×T+0,5×N

  unde T reprezintă nota la testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament, iar N=Max(B;P) – valoarea maximă dintre media generală obținută la examenul de Bacalaureat B, sau una din notele la probele de bacalaureat P cu relevanță pentru Facultatea de Fizică, la alegerea candidatului (fizică, matematică, chimie, biologie, informatică). Pentru situațiile prevăzute la art. 15 din Regulamentul Facultății de Fizică privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență, media se calculează cu formula M=0,5×T+5.
  (3) Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.
  (4) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ierarhizării doar în cadrul Facultății de Fizică, conform prezentului regulament.
  (5) Ierarhizarea rezultată în urma concursului de admitere va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați eligibili, pentru fiecare program de studii universitare de licență.
  (6) În cazul egalității a doi sau mai mulți candidați care au o medie egală cu cea a ultimului loc repartizat atât pe locurile finanțate de la bugetul de stat, cât și pe locurile cu taxă, fără a se depăși capacitatea maximă de școlarizare stabilită, departajarea se va face în funcție de nota obținută de candidați la proba de bacalaureat cu relevanță pentru Facultatea de Fizică, în această ordine: fizică, matematică, chimie, biologie sau informatică.
  (7) Pentru cetățenii români de pretutindeni media de admitere constă în media generală obținută la examenul de bacalaureat sau una din notele la probele de bacalaureat cu relevanță pentru Facultatea de Fizică, la alegerea candidatului (fizică, matematică, chimie, biologie, informatică), iar criteriile de departajare fiind cele prevăzute în articolul 16, alin. (6) din Regulamentul Facultății de Fizică privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență.

  (1) Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III) la olimpiade școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și/sau premiul I la olimpiade naționale, finanțate de Ministerul Educației beneficiază de dreptul de a se înscrie la programele de studii universitare de licență ale UVT fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat.
  (2) Participanții la Concursul Național de Fizică „Constantin Sălceanu” care obțin minimum 60% din punctajul probelor de concurs pot beneficia de echivalarea punctajului obținut cu valoarea N=10 din formula de calcul de la articolul 16, alin. (2) din Regulamentul Facultății de Fizică privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență.
  (3) Candidații care au obținut premii la concursuri naționale, regionale (pe grupe de țări), precum și deținătorii Diplomelor de Merit acordate de către Facultatea de Fizică în care se specifică faptul că deținătorii beneficiază de avantaje la examenul de admitere, vor fi echivalați în cadrul concursului de admitere cu N=10 din formula de calcul de la articolul 16, alin. (2) din Regulamentul Facultății de Fizică privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență.

Listă acte necesare

(1) Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Fizică sunt următoarele:

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2023-2024 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare sesiunii în care au promovat examenul de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar în original sau în copie legalizată, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;

6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) și, dacă este cazul, anii și semestrele de studii în care studenta/studentul a beneficiat de bursă, respectiv tipul acesteia – dacă este cazul.

(2) Candidații cetățeni români sau proveniți din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, precum și cetățenii britanici și membrii familiilor acestora, ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01, care au efectuat studiile liceale în afara României trebuie să prezinte, suplimentar documentelor de mai sus, și documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED). În cazul documentelor de recunoaștere emise online de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, acestea se încarcă în format electronic pe platforma de admitere de către candidat, în termenul stabilit pentru înscriere prin regulamentul propriu privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul fiecărei facultăți, și nu necesită certificare conform cu originalul de către operatorii UVT. Documentele necesare și procedura pentru echivalarea studiilor efectuate în afara României sunt menționate în Anexa 1 a prezentului regulament.

(3) Pentru admiterea la programele de studii universitare de licență cu predare în limba română, cetățenii străini care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de instituții abilitate de Ministerul Educației.

(4) Documentele necesare pentru candidații care aplică pentru locuri destinate cetățenilor români de pretutindeni sunt menționate în Anexa 2 a Regulamentului Facultății de Fizică privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de la ciclul de studii de licență.

(5) Candidații eligibili pentru a fi scutiți de taxa de înscriere, conform articolului 21 al regulamentului antemenționat, vor încărca pe platforma de admitere și documentele justificative pentru categoria în care se încadrează.

(6) Candidații cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale pot încărca documentele justificative aferente pe platforma de admitere.

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până la data de 21 iulie 2024, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  22 iulie 2024, ora 13:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  23 iulie 2024 – Test de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament – între orele 10:00-10:45

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  23 iulie 2024, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor

  24 iulie 2024, ora 09:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  24 iulie 2024, ora 09:00 - 25 iulie 2024, ora 09:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  25 iulie 2024, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor

  25 iulie 2024, ora 12:00 – 27 iulie 2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  27 iulie 2024, ora 13:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  27 iulie 2024, ora 13:00 – 28 iulie 2024, ora 13:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  28 iulie 2024, ora 15:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  28 iulie 2024, ora 16:00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la data de 08 septembrie 2024, ora 20:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  09 septembrie 2024, ora 10:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  10 septembrie 2024 – Test de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament – între orele 10:00-10:45

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  10 septembrie 2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  11 septembrie 2024, ora 10:00

 • Perioada de contestații

  11 septembrie 2024, ora 10:00 - 12 septembrie 2024, ora 10:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  12 septembrie 2024, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  12 septembrie 2024, ora 12:00 – 14 septembrie 2024 ora, 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  14 septembrie 2024, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  14 septembrie 2024, ora 14:00 – 15 septembrie 2024, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  15 septembrie 2024, ora 15:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  15 septembrie 2024, ora 16:00