Descrierea probei / probelor de examen

Orarul probelor de admitere
- Ciclul de studii de licență -

 

Prag minim/Precondiție: Candidatul care optează pentru specializarea Limba și literatura engleză A a obținut la examenul de bacalaureat, la disciplina Limba și literatura română, nota minimă de 7 (șapte);

 

Proba de admitere pentru Limba și literatura engleză

Probă scrisă de testare a cunoștințelor de specialitate – test diagnostic de competență lingvistică în limba engleză (exemplu în Modele de teste de evaluarea a cunoștințelor de specialitate)

 

 • Limba și literatura franceză

Probă scrisă de testare a cunoștințelor de specialitate – test diagnostic de competență lingvistică în limba franceză (exemplu în Modele de teste de evaluarea a cunoștințelor de specialitate)

 

 

 • Limba și literatura română

Proba scrisă de testare a cunoștințelor la Limba și literatura română (Limba română – test de evaluare a competențelor lingvistice; Literatura română – eseu care va cuprinde analiza și interpretarea unui text literar la prima vedere (exemplu în Modele de teste de evaluarea a cunoștințelor de specialitate)

 

Candidatul care a ales domenii diferite, dar programe de studiu care au aceeași limbă de studiu în structura lor sau același tip de probă de admitere, va susține o singură dată proba de admitere prevăzută în prezentul regulament.
Timpul alocat probelor scrise de verificare a cunoștințelor - testului de competență lingvistică într-o limbă străină, a celui de competență lingvistică în limba română și de interpretare a unui text literar și a testului grilă de verificare a cunoștințelor din domeniul teologiei - este de 60 de minute. Modelele de teste de verificare a cunoștințelor de specialitate, precum și detaliile tehnice și organizatorice pentru susținerea probelor vor fi descrise în documente distincte, care vor fi accesibile atât pe site-ul facultății www.litere.uvt.ro, cât și pe site-ul www.admitere.uvt.ro.

 

Timpul alocat testului de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament (80 de itemi) este de 70 de minute și se desfășoară în limba română. Detaliile tehnice și organizatorice pentru susținerea testului de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament vor fi descrise într-o procedură distinctă elaborată de UVT, care va fi accesibilă pe site-ul www.admitere.uvt.ro.

 

Candidatul are posibilitatea să opteze fie pentru prezentarea la probele de examen, fie pentru echivalarea certificatului internațional de competență lingvistică, în conformitate cu grila menționată mai jos. În cazul opțiunii pentru echivalare, candidatul are obligația de a încărca pe platforma de înscriere o copie a certificatului de competență lingvistică. Depunerea copiei atrage după sine echivalarea certificatului, după cum urmează: 

 • Limba engleză
  • Examene Cambridge:
   • Proficiency A, B sau C – nota 10
   • Advanced A, B sau C – nota 10
   • First A – nota 10, B – nota 9,50, C – nota 9
  • IELTS – 5.5: nota 8; 6: nota 9; 6,5+: nota 10
  • TOEFL – 46-59: nota 8; 60-78: nota 9; 79+: nota 10

 

 • Limba germană:
  • Certificat Goethe B1 /Zertifikat Goethe B1 – nota 10
  • Certificat Austriac B1 / ÖSD Zertifikat B1 – nota 10
  • Test de Limbă Germană ca limbă străină/ Test DaF B1 – nota 10
  • Examen germana ca limbă străină/ Deutsches Sprachdiplom B1 – nota 10
  • Telc B1 – nota 10

 

 • Limba franceză
  • DELF A1– nota 10
  • DELF A2– nota 10
  • DELF B1 – nota 10
  • DELF B2 – nota 10

 

 • Limba italiană:
  • PLIDA, CELI, CILS – nivel C2 și C1 – nota 10, nivel B2 și B1– nota 10, nivel A2 și A1 – nota 10

 

 • Limba spaniolă:
  • DELE
   • superior – nota 10
   • mediu – nota 10
   • inițial – nota 10

 

Informații probe de admitere

  (1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase), cu condiția ca niciuna dintre notele obținute la probele de concurs să nu fie mai mică de 5,00 (cinci).
  (2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:

  Domeniul Limbă şi literatură

  Limba și literatura română /Limbi și literaturi străine/Limba și literatura latină

  • 80% notele de la cele două probe scrise – testul diagnostic de competență lingvistică în limbile străine (sau analiza și interpretarea de text literar în română) / testul de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament în limba română (în proporție egală, 40% + 40%). În cazul în care specializarea presupune două componente pentru care examenul de admitere constă în testul de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament, acesta va fi luat în calcul în proporție de 80%;

  • 20% media generală de la examenul de bacalaureat.

  Pentru candidații care au obținut certificate internaționale de competență lingvistică sunt posibile, la solicitarea acestora, echivalările menționate la descrierea probelor de examen.

  (3) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.
  (4) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, conform prezentului regulament.
  (5) Ordinea de clasificare rezultată în urma concursului de admitere va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați pentru fiecare program de studii universitare de licență. Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obținute de candidați, în funcție de opțiunile candidaților și în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri finanțate de la bugetatul nu poate fi depășit.
  (6) Criterii de departajare a candidaților cu medii egale:
  Candidații cu medii egale clasați pe ultimul loc se departajează conform următoarelor criterii stabilite de Consiliul facultății:
  • nota la proba scrisă de verificare a cunoștințelor / testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament;
  • nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba și literatura română;
  • nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Istorie sau Geografie (pentru candidații proveniți de la profilul uman), respectiv Matematică sau Fizică (pentru candidații proveniți de la profilul real).

  (1) Candidații care, în perioada studiilor liceale, au participat la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de MEdu, câștigătorii olimpiadelor naționale (premiile I, II, III și Mențiune) recunoscute de MEdu și/sau ai concursurilor internaționale sau naționale recunoscute de comisia de admitere a Facultății de Litere, Istorie și Teologie vor beneficia de media 10 (zece) la concursul de admitere, la programele de studii universitare de licență care au în structura lor specializarea menționată pe diplomă.
  (2) Candidații care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul universității, scrisoare care trebuie să însoțească dosarul candidatului depus online) beneficiază de media 10 (zece) la concursul de admitere.
  (3) Candidații câștigători ai concursurilor naționale organizate de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (premiile I, II, III) vor beneficia de media 10 (zece) la admitere, la programele de studii universitare care au în structura lor specializare menționată pe diplomă, conform condițiilor speciale prevăzute în Regulamentele accesibile aici: https://litere.uvt.ro/educatie/preuniversitar/.
  (4) Absolvenții cu diplomă a unor licee din țările în care se vorbește limba pentru care optează candidatul la înscriere, beneficiază de nota 10 la limba respectivă de studiu.

Listă acte necesare
Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere în original sau în copie legalizată la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT.
Termene limită: 
Sesiunea din iulie: 20. 07.2022 , ora 18.00
Sesiunea din septembrie: 12. 09.2022, ora 18.00

Candidații care nu vor îndeplini prevederile prezentului alineat nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile, ordinea acestora precum și alte informații din fișa de înscriere nu pot fi modificate.

 

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2021-2022 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2022, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – dacă este cazul.
 8. Acte doveditoare pentru candidații care au obținut o diplomă internațională de competență lingvistică (DSD, ÖSD, Cambridge, TOEFL, DALF, DELE, Goethe, Telc), un premiu la faza internațională sau națională a olimpiadelor școlare sau la concursurile naționale recunoscute sau organizate de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie. Lista concursurilor naționale organizate de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie e accesibilă aici: https://litere.uvt.ro/educatie/preuniversitar/.

 

Mențiuni calendar admitere

Programarea candidaților (listele nominale) la cele două probe scrise va fi afișată pe site-ul facultății cu max. 24 ore înainte de examinare.

Data afișării candidaților înscriși
Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la data de 09.09.2022 ora 23.59

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  11.09.2022, ora 17.00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  12. 09.2022, ora 9.00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  12.09.2022, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  14.09.2022, ora 18.00

 • Perioada de contestații

  14.09.2022, ora 18.00 – 15.09.2022, ora 18.00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  16.09.2022, ora 12.00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  16.09.2022, ora 12.00 – 17.09.2022, ora 14.00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  17.09.2022, ora 17.00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  17.09.2022, ora 17.00 − 18.09.2022, ora 12.00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18.09.2022, ora 14.00