Descrierea probei / probelor de examen

 

Probă scrisă obligatorie de tipul unui test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament. Testul UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va conține 80 de itemi, fiecare valorând 0,1 puncte, acordându-se 2 puncte din oficiu. Timpul de lucru pentru rezolvarea testului de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va fi de 70 de minute. Nota minimă de promovare a testului UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament este 5,00.

Pentru programele de studii universitare de licență organizate într-o limbă străină, respectiv Contabilitate și informatică de gestiune (în limba germană), Finanțe bănci (în limba engleză), Management (în limba franceză), procesul de admitere conține o probă de competență lingvistică ce va urmări verificarea cunoștințelor generale de comunicare în limba respectivă, eliminatorie, derulată online, cu ajutorul mijloacelor electronice care asigură comunicarea directă audio și video cu candidatul în procesul de admitere, notată cu admis/respins. Deținerea unor diplome/certificate recunoscute internațional, precum:
CAE – Cambridge Certificate in Advanced English,
IELTS – International English Language Testing System,
TOEFL – Test of English as a Foreign Language
DALF – Diplome Approfondi de la Langue Française
Deutsches Sprachdiplom. Zweite Stufe
Goethe-Zertifikat B2, Goethe-Zertifikat C1
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)
Test DaF
telc Deutsch B2, telc Deutsch C1
ÖSD Zertifikat B2, C1, C2
echivalează cu susținerea și promovarea testului de competențe lingvistice pentru candidații înscriși la programe de studii în limbi străine. Candidații proveniți din țări cu limba oficială engleză, germană sau franceză sau cei care au urmat un liceu cu limba de predare engleză, germană sau franceză sunt considerați promovați la admitere pentru specializarea în limba respectivă.

Informații probe de admitere

  (1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase) pentru locurile cu taxă, respectiv mai mică de 7 (șapte) pentru locurile finanțate de la bugetul de stat, cu condiția ca niciuna dintre notele obținute la probele de concurs să nu fie mai mică de 5,00 (cinci).
  (2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:
  MA = (0,3 x M1 + 0,7 x M2) + Bonus olimpiadă sau Bonus Concurs național FEAA ECONOMICA RIPENSIS
  unde:
  MA = media generală de admitere;
  M1 = nota obținută la testul de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament;
  M2 = media generală de bacalaureat.
  Bonusul olimpiadă (1 punct) se acordă tuturor participanților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic organizate în clasele IX-XII, fără a se depăși MA = 10.
  Bonusul aferent concursului național de cunoștințe pentru elevi FEAA ECONOMICA RIPENSIS (1 punct) organizat de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor în anul 2022 se acordă participanților la orice secțiune a concursului care au obținut o notă mai mare sau egală cu 8(opt), fără a se depăși MA = 10. Se acordă un singur punct bonus la media de admitere (fără a depăși MA = 10), indiferent de numărul de participări ale candidaților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic și/sau la concursul național de cunoștințe pentru elevi FEAA ECONOMICA RIPENSIS.
  (3) Departajarea în caz de egalitate se face după următoarele criterii, în ordine:
  nota M1;
  nota M2.
  (4) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.
  (5) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, conform prezentului regulament.
  (6) Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați din fiecare program de studii universitare de licență.

  Bonusul olimpiadă (1 punct) se acordă tuturor participanților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic organizate în clasele IX-XII, fără a se depăși MA = 10.
  Bonusul aferent concursului național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS” (1 punct) organizat de Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor în anul 2021 se acordă participanților la orice secțiune a concursului care au obținut o notă mai mare sau egală cu 8(opt), fără a se depăși MA = 10. Se acordă un singur punct bonus la media de admitere (fără a depăși MA = 10), indiferent de numărul de participări ale candidaților la fazele naționale ale olimpiadelor școlare cu profil economic și/sau la concursul național de cunoștințe pentru elevi „FEAA ECONOMICA RIPENSIS”.

Listă acte necesare

Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor sunt următoarele:
1. Carte de identitate/buletin;
2. Certificat de naștere;
3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2021-2022 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat în anul 2022, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – dacă este cazul.

Candidații cetățeni români sau proveniți din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană care au efectuat studiile liceale în afara României trebuie să prezinte, suplimentar documentelor de mai sus, și documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED). Documentele necesare și procedura pentru echivalarea studiilor efectuate în afara României sunt menționate în Anexa 1 a regulamentului de admitere.

Pentru admiterea la programele de studii universitare de licență cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de instituții abilitate de Ministerul Educației.

Documentele necesare pentru candidații care aplică pentru locuri destinate cetățenilor români de pretutindeni sunt menționate în Anexa 2 a regulamentului de admitere.

Candidații eligibili pentru a fi scutiți de taxa de înscriere, conform articolului 21 al regulamentului de admitere, vor încărca pe platforma de admitere și documentele justificative pentru categoria în care se încadrează.

Candidații cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale pot încărca documentele justificative aferente pe platforma de admitere.

Pentru programele de studii cu predare într-o limbă de circulație internațională, candidații pot încărca documente justificative pentru a atesta cunoașterea limbii de predare, fiind relevante numai acele documente care atestă cunoașterea limbii respective de nivel minimum B2.

În vederea înmatriculării, candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat au obligația să depună la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și centrele județene de admitere organizate de UVT, diploma de bacalaureat (sau adeverința, pentru candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea 2021-2022) în original.

Candidații admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat care au depus la înscriere doar adeverința menționată la articolul 10, alineatul (1), punctul 4 al regulamentului de admitere au obligația să depună diploma de bacalaureat în original până la data de 3 octombrie 2022.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat, în original, din vina exclusivă a candidatului admis, în termenul stabilit, duce la pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

 

Data afișării candidaților înscriși
Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  1 - 8.09.2022

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  9.09.2022

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  12.09.2022 orele 8:00 - 18:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  12.09.2022 ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  13.09.2022 ora 20:00

 • Perioada de contestații

  13.09.2022 ora 20:00 - 14.09.2022 ora 20:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  14.09.2022 ora 22:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  14 - 17.09.2022 ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  17.09.2022 ora 20:00