Descrierea probei / probelor de examen

​Admiterea la programul de studii universitare de masterat didactic se face pe baza unei scrisori de motivație pentru alegerea unui parcurs profesional în învățământ. Procesul de admitere se va finaliza prin acordarea calificativului ADMIS/RESPINS de către comisia de admitere, în urma analizei scrisorii de motivație depusă de candidat la dosarul de înscriere.
Ierarhizarea candidaților se va face pe baza mediei de absolvire a studiilor universitare de licență.

Informații probe de admitere
Listă acte necesare

Admiterea la programele de studii universitate de masterat didactic se face pe bază
de dosar care va conţine:
1. Carte de identitate/buletin;
2. Certificat de naștere;
3. Certificat de căsătorie – 
dacă este cazul;
4. Diploma de licență și suplimentul la diplomă sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă;
• Candidații care au promovat examenul de licență în sesiunile corespunzătoare
anului universitar 2020-2021 pot prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de licență în anul 2021, în locul diplomei de licență, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală de la examenul de licență, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) 

nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de
preluare a documentelor
;
6.  Adeverință medicală eliberată de medici specialiști, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studiile universitare în cadrul programului de studii universitare de masterat didactic în domeniul Educație fizică și sport (conform Anexei 1 - Fișa medicală, care se regăsește în
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de masterat  didactic la Universitatea de Vest din Timișoara, anul universitar 2022-2023);

7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs – dacă este cazul.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Pentru alte detalii a se consulta articolul 10 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de masterat  didactic la Universitatea de Vest din Timișoara, anul universitar 2022-2023.

Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  01 septembrie 2022 – 13 septembrie 2022,

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  13 septembrie 2022, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  14 septembrie 2022, ora 16:00

 • Perioada de contestații

  15 septembrie 2022, ora 00:00 - 15 septembrie 2022, ora 23:59

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  16 septembrie, ora 09:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  16 septembrie 2022, ora 10:00 - 17 septembrie 2022, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  18 septembrie 2022, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18 septembrie 2022, ora 16:00