Descrierea probei / probelor de examen

​Admiterea la programul de studii universitare de masterat didactic se face pe baza unei scrisori de motivație pentru alegerea unui parcurs profesional în învățământ. Procesul de admitere se va finaliza prin acordarea calificativului ADMIS/RESPINS de către comisia de admitere, în urma analizei scrisorii de motivație depusă de candidat la dosarul de înscriere.
Ierarhizarea candidaților se va face pe baza mediei de absolvire a studiilor universitare de licență.

Informații probe de admitere
Listă acte necesare

Admiterea la programele de studii universitate de masterat didactic se face pe bază
de dosar care va conţine:
1. Carte de identitate/buletin;
2. Certificat de naștere;
3. Certificat de căsătorie – 
dacă este cazul;
4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, însoțită de suplimentul la diplomă, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență, însoțită de foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, respectiv media anilor de studii universitare de licență, fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT.

5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) 
nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de
preluare a documentelor
;
6.  Adeverință medicală eliberată de medici specialiști, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studiile universitare în cadrul programului de studii universitare de masterat didactic în domeniul Educație fizică și sport (conform Anexei 1 - Fișa medicală, care se regăsește în
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de masterat  didactic la Universitatea de Vest din Timișoara, anul universitar 2022-2023);

7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs – dacă este cazul.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Pentru alte detalii a se consulta articolul 10 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere pentru programele de studii universitare de masterat  didactic la Universitatea de Vest din Timișoara, anul universitar 2023-2024.

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  termen limită 13.09.2023, ora 16:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  14.09.2023, ora 8:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  14.09.2023, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor

  14.09.2023, ora 20:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  15.09.2023, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  16.09.2023, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor

  16-17.09.2023, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  18.09.2023, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  18.09.2023, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  19.09.2023, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  19.09.2023, ora 16:00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  termen limită 13.09.2023, ora 16:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  14.09.2023, ora 8:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  14.09.2023, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  14.09.2023, ora 20:00

 • Perioada de contestații

  15.09.2023, ora 20:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  16.09.2023, ora 14:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  16-17.09.2023, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  18.09.2023, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  18.09.2023, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  19.09.2023, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  19.09.2023, ora 16:00