Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea la studiile universitare de masterat la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării se face prin concurs, indiferent de forma de învățământ la care sunt organizate, pe baza probelor stabilite prin prezentul regulament, în vederea evaluării competențelor specifice domeniului de studii pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.

Proba de admitere: Interviu

 1. Proba de admitere constă într-un interviu care are loc la toate programele de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării. Interviul este notat cu admis/respins. Interviul este tematic și are ca scop verificarea cunoștințelor minimale ale candidatului în domeniul de studii pentru care aplică, conform Anexei 4 la prezentul regulament.
 2. Interviul se va susține online, iar programarea candidaților va fi anunțată în ziua anterioară susținerii probei de admitere, prin intermediul adresei de e-mail.
 3. Interviul pentru admiterea la programele de studii universitare de masterat derulate într-o limbă de circulație internațională se va desfășura în limba de studiu a programului de studii –  Philosophical counselling and consultancy (în limba engleză). Cunoașterea limbii de studiu a programului de studii universitare de masterat are caracter obligatoriu. În cazul în care candidații dețin un certificat de cunoaștere a limbii engleze, nivel minimum B2, o copie a acestuia va fi încărcată pe platforma online de admitere.
Informații probe de admitere
Listă acte necesare

Documente necesare pentru înscrierea la procesul de admitere:

 1. Carte de identitate (sau pașaport sau alt act de identitate, pentru candidații care nu au cetățenia română);
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătoriedacă este cazul;
 4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta și suplimentul la diplomă, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent;
  • absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr- un certificat de diagnostic;
 6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.
 7. Candidații cetățeni români sau proveniți din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic Europe an și din Confederația Elvețiană, precum și cetățenii britanici și membrii familiilor acestora, ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01, care au efectuat studiile de licență în afara României trebuie să prezinte, suplimentar documentelor de mai sus, și documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED). În cazul documentelor de recunoaștere emise online de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, acestea se încarcă în format electronic pe platforma de admitere de către candidat, în termenul stabilit pentru înscriere prin regulamentul propriu privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul fiecărei facultăți, și nu necesită certificare conform cu originalul de către operatorii UVT. Documentele necesare și procedura pentru echivalarea studiilor efectuate în afara României sunt menționate în Anexa 1 a prezentului regulament.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până la data stabilită conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până la data de17.07.2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  17.07.2024, ora 18:00, pe www.pfc.uvt.ro și www.admitere.uvt.ro

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  18.07.2024, ora 15:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  18.07.2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor

  18.07.2024, ora 19:00, pe paginile pfc.uvt.ro și admitere.uvt.ro

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  până în 19.07.2024, ora 19:00, pe adresa de email: admitere.pfc@e-uvt.ro

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  19.07.2024, ora 21:00, pe paginile pfc.uvt.ro și admitere.uvt.ro

 • Perioada confirmării locurilor

  19.07.2024, ora 21:01 - 24.07.2024, ora 12:00.

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  24.07.2024, ora 14:00, pe paginile pfc.uvt.ro și admitere.uvt.ro

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  24.07.2024, ora 15:00 - 26.07.2024, ora 15:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  26.07.2024, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a treia de confirmări)

  26.07.2024, ora 16:01 până în 28.07.2024, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  28.07.2024, ora 14:00, pe pagina www.pfc.uvt.ro

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la data de 09.09.2024, ora 12:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  09.09.2024, ora 15:00, pe pagina www.pfc.uvt.ro

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  10.09.2024, ora 10:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  10.09.2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  10.09.2024, ora 18:00, pe paginile pfc.uvt.ro și admitere.uvt.ro

 • Perioada de contestații

  până la data de 11.09.2024, ora 18:00, pe adresa de email: admitere.pfc@e-uvt.ro

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  12.09.2024, ora 10:00, pe paginile pfc.uvt.ro și admitere.uvt.ro

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  12.09.2024, ora 10:01 - 13.09.2024, ora 15:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  13.09.2024, ora 16:00, pe paginile pfc.uvt.ro și admitere.uvt.ro

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  Din 13.09.2024, ora 16:01, până în 14.09.2024, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  14.09.2024, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a treia de confirmări) septembrie

  14.09.2024, ora 12:01 - ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  14.09.2024, ora 16:00

Rezultatele procesului de admitere