Descrierea probei / probelor de examen

Criterii de admitere:

 1. Test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament (50% din media de admitere);
 2. Media generală la examenul de bacalaureat (50% din nota de admitere).

 

Criteriu minimal: nota de bacalaureat nu poate fi decât egală sau mai mare de 7.00. Nu se admit dosare în care acest criteriu nu este îndeplinit.

În cazul mediilor egale, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 1. Nota obținută la proba scrisă de bacalaureat la Limba și literatura română;
 2. Nota obținută la proba scrisă de la disciplina la alegere, în funcție de profilul/specializarea liceului, din cadrul examenului de bacalaureat.
Informații probe de admitere

  Test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament (50% din media de admitere);
  Media generală la examenul de bacalaureat (50% din nota de admitere).

  • Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele internaţionale recunoscute de MEdu beneficiază de dreptul de a fi admişi, fără susținerea concursului de admitere şi de a urma studiile universitare, pe locurile finanţate de la buget.
  • Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III) la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale recunoscute de MEdu, inclusiv la Competițiile naționale de dezbatere, în domenii conexe științelor socio-umane, vor fi admişi, fără susținerea concursului de admitere şi vor urma studiile universitare pe locurile finanţate de la buget.
  • Candidații care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor invitate de către UVT (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul universității, scrisoare care trebuie să însoțească dosarul candidatului) au acces fără admitere la orice facultate din UVT, pe locuri fără taxă, precum și gratuitate la înscrierea la admitere.

Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2021-2022 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat din anul 2022, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Data afișării candidaților înscriși
Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  15.08.2021 - 8.09.2022, ora 14:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  8.09.2022, ora 16:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  12.09.2022 - ora 10:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  12.09.2022 - ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  12.09.2022, ora 20:00

 • Perioada de contestații

  12.09.2022, ora 20:00 – 13.09.2022, ora 20:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  14.09.2022, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  14.09.2022, ora 12:00 – 15.09.2022, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  15.09.2022, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  15.09.2022-16.09.2022, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  16.09.2022, ora 20:00