Descrierea probei / probelor de examen

Proba 1: Probă practică  de aptitudini - eliminatorie (fizic, la sediul facultății)

INTERVIU/ PORTOFOLIU

Portofoliul va conține o documentație fotografică a lucrărilor personale reprezentative (20-25 imagini) și un C.V. al candidatului.

Pentru absolvenții programelor de studii universitare de licență aferente domeniilor de licență arte vizuale sau arhitectură, proba 1 se echivalează cu promovarea examenului de licență.

 Se vor evalua preocupările, aptitudinile și cunoștințele candidatului în arealul programului de studii universitare de masterat pentru care candidează.

Proba eliminatorie se apreciază cu admis / respins.

 

Proba 2: Proba de examen – interviu (fizic, la sediul facultății)

PREZENTAREA ȘI SUSȚINEREA PROIECTULUI DE MASTER

Proba constă în susținerea unui proiect personal de cercetare sau creație artistică, în specificul programului de studii. Proiectul va fi conține 5-15 pagini, incluzând text, schițe, imagini.

Proba de examen se susține oral în fața comisiei de examen și se notează cu note de la 1 la 10.

Informații probe de admitere
Listă acte necesare

(1) Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Arte și Design sunt următoarele:

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta și suplimentul la diplomă, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

(2) Candidații cetățeni români sau proveniți din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană care au efectuat studiile liceale în afara României trebuie să prezinte, suplimentar documentelor de mai sus, și documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED). Documentele necesare și procedura pentru echivalarea studiilor efectuate în afara României sunt menționate în Anexa 1 a regulamentului de admitere.

(3) Pentru admiterea la programele de studii universitare de masterat cu predare în limba română, cetățenii străini care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de instituții abilitate de Ministerul Educației.

(4) Documentele necesare pentru candidații care aplică pentru locuri destinate cetățenilor români de pretutindeni sunt menționate în Anexa 2 a regulamentului de admitere.

(5) Candidații eligibili pentru a fi scutiți de taxa de înscriere, conform articolului 20 al prezentului regulament, vor încărca pe platforma de admitere și documentele justificative pentru categoria în care se încadrează.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Mențiuni calendar admitere

Probele de admitere se vor susține în format față în față, la sediul Facultății de Arte și Design.

Data afișării candidaților înscriși
Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  1 septembrie 2022 - 9 septembrie 2022

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  13 septembrie 2022, ora 8:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  13 septembrie 2022, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  14 septembrie 2022, ora 12:00

 • Perioada de contestații

  14 septembrie 2022, ora 12:00 - 15 septembrie 2022, ora 12:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  15 septembrie 2022, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  15 septembrie 2022, ora 16:00 - 16 septembrie 2022, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  16 septembrie 2022, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  16 septembrie 2022, ora 9:00 - 18 septembrie 2022, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18 septembrie 2022, ora 16:00