Descrierea probei / probelor de examen

(1) Admiterea la studiile universitare de licență la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării se face prin concurs, pe baza probelor stabilite prin prezentul regulament, în vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive.
(2) Pentru toate programele de studii universitare de licență în cadrul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării se va organiza o probă de admitere de tipul unui test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament.
(3) Testul UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va conține 80 de itemi, fiecare valorând 0,1 puncte, abordându-se 2 puncte din oficiu.
(4) Timpul de lucru pentru rezolvarea testului UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va fi de 70 de minute.
(5) Nota minima de promovare a testului UVT de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va fi 5,00.

Informații probe de admitere

  (1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase), cu condiția ca niciuna dintre notele obținute la probele de concurs să nu fie mai mică de 5,00 (cinci).
  (2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:
  Media generală de admitere este compusă din:
  70% media generală de la examenul de bacalaureat + 30% notă Test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament
  (3) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.
  (4) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, conform prezentului regulament

  Elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) – aceștia beneficiază de dreptul de a se înscrie la programele de studii universitare de licență ale FSPFSC fără susținerea concursului de admitere, pe
  locuri finanțate de la bugetul de stat;

  Elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare naționale organizate de MEC beneficiază de dreptul de a se înscrie la programele de studii universitare de licență ale FSPFSC fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat;

  Elevii care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut media 10 la examenul de Bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul universității, scrisoare care trebuie să însoțească dosarul candidatului) – aceștia beneficiază de gratuitate la înscrierea la procesul de admitere și pot beneficia de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat, la programe de studii universitare de licență în cadrul FSPFSC.

Listă acte necesare

Documente necesare pentru înscrierea la procesul de admitere:

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătoriedacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  o Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2021-2022 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat din anul 2022, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Două fotografii color cu dimensiune 3⁄4 cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr- un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii – (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) - dacă este cazul.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până la data stabilită conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Data afișării candidaților înscriși
Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la data de 06.09.2022, ora 23:59

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  07.09.2022, ora 20:01

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  09.09.2022

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  09.09.2022, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  11.09.2022, ora 20:01, pe pagina www.pfc.uvt.ro

 • Perioada de contestații

  până la data de data 12.09.2022, ora 20:01, la adresa de e-mail: admitere.pfc@e-uvt.ro

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  cel târziu la data de 13.09.2022, ora 20:01, pe pagina www.pfc.uvt.ro

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  până la data de 16.09.2022, ora 11:59

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  16.09.2022, ora 23:59, pe pagina www.pfc.uvt.ro

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  până la data de 18.09.2022, ora 07:59

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18.09.2022, ora 23:59, pe pagina www.pfc.uvt.ro