Descrierea probei / probelor de examen

 

22.07.2024, ora 9.00,  în sediile UVT

 

 

Informații probe de admitere

  (1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase), cu condiția ca niciuna dintre notele obținute la probele de concurs să nu fie mai mică decât 5,00 (cinci).

  (2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:

  Domeniul Teologie:

  ● 50% nota de la testul grilă, disciplina Dogmatica ortodoxă;
  ● 10% nota de la proba de verificare a aptitudinilor muzicale;
  ● 40% media generală de la examenul de bacalaureat.

  (3) Ierarhizarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.

  (4) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ierarhizării doar în cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie, conform prezentului regulament.

  (5) Ierarhizarea rezultată în urma concursului de admitere va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați eligibili, pentru fiecare program de studii universitare de licență. Admiterea în ciclul de studii universitare se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere obținute de candidați, în funcție de opțiunile candidaților și în limita numărului de locuri pentru care se organizează concursul. Numărul de locuri finanțate de la bugetatul nu poate fi depășit.

  Criterii de departajare a candidaților cu medii egale:

  Candidații cu medii egale clasați pe ultimul loc se departajează conform următoarelor criterii stabilite de Consiliul facultății:
  ● nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba și literatura română;
  ● nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Istorie sau Geografie (pentru candidații proveniți de la profilul uman), respectiv Matematică sau Fizică (pentru candidații proveniți de la profilul real).

  (6) În calculul mediei de admitere pentru candidații români de pretutindeni la ciclul de studii universitare de licență se va ține cont exclusiv de media generală obținută la examenul de bacalaureat. Clasificarea candidaților se va face în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute la examenul de bacalaureat , în funcție de opțiunile candidaților și în limita numărului de locuri prevăzute pentru această categorie de candidați.

  Criterii de departajare a candidaților români de pretutindeni cu medii egale:

  Departajarea inițială a candidaților români de pretutindeni clasați pe ultimul/ultimele locuri finanțate de la bugetul de stat cu bursă/fără bursă care au medii de admitere egale se face conform următoarelor criterii prevăzute la alineatului 5 al prezentului articol:
  ● nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba și literatura română;
  ● nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Istorie sau Geografie (pentru candidații proveniți de la profilul uman), respectiv Matematică sau Fizică (pentru candidații proveniți de la profilul real).

  Pentru cazurile în care mai mulți candidați clasați pe ultimul/ultimele locuri finanțate de la bugetul de stat cu bursă/fără bursă au medii de admitere egale, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie stabilește următoarele criterii suplimentare pentru departajarea candidaților:
  ● nota obținută la examenul de bacalaureat la disciplina Limba maternă ;
  ● nota obținută la examenul de bacalaureat la o disciplină de profil sau conexă domeniului de studii pentru care candidează (ex. limba străină).

  (1) Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III) la olimpiadele școlare internaționale, precum și premiul I la olimpiadele naționale finanțate de Ministerul Educației, vor fi admiși direct pe locuri finanțate de la bugetul de stat, fără susținerea concursului de admitere la programele de studii universitare de licență oferite de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie.

  (2) Candidații care, în perioada studiilor liceale, au obținut premiile II, III sau mențiune la olimpiadele școlare naționale finanțate de MEdu și/sau premiile I, II, III sau mențiune la concursurile internaționale sau naționale recunoscute de comisia de admitere a Facultății de Litere, Istorie și Teologie vor beneficia de media 10 (zece) la concursul de admitere, la programele de studii universitare de licență care au în structura lor specializarea menționată pe diplomă.

  (3) Candidații care au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul universității, scrisoare care trebuie să însoțească dosarul candidatului depus online) beneficiază de media 10 (zece) la concursul de admitere, dacă se încadrează în prevederile alineatului (2) al prezentului articol.

  (4) Candidații câștigători ai concursurilor naționale/internaționale organizate de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie (premiile I, II, III) vor beneficia de media 10 (zece) la admitere, la programele de studii universitare care au în structura lor specializare menționată pe diplomă, conform condițiilor speciale prevăzute în regulamentele accesibile aici: https://lit.uvt.ro/preuniversitar-concursuri-lit-pentru-elevi/.

Modele subiecte probă admitere / subiecte din anii anteriori
Listă acte necesare
Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere în original sau în copie legalizată la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT.
-

Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul: 

Sesiunea din iulie: 22.07.2024, ora 16:00

Sesiunea din septembrie: 09.09.2024, ora 16.00

Candidații care nu vor îndeplini prevederile prezentului alineat nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

După încheierea perioadei de înscriere, opțiunile, ordinea acestora precum și alte informații din dosarul înregistrat pe platforma online de admitere nu pot fi modificate.

 

(1) Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie sunt următoarele:

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2023-2024 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare sesiunii în care au promovat examenul de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar în original sau în copie legalizată, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) și, dacă este cazul, anii și semestrele de studii în care studenta/studentul a beneficiat de bursă, respectiv tipul acesteia – dacă este cazul.
 7. Acte doveditoare pentru candidații care au obținut o diplomă internațională de competență lingvistică (DSD, ÖSD, Cambridge, TOEFL, DALF, DELE, telc, Goethe), un premiu la faza internațională sau națională a olimpiadelor școlare sau la concursurile naționale/internaționale recunoscute sau organizate de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul UVT. Lista concursurilor naționale/internaționale organizate de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie din cadrul UVT e disponibilă online, la adresa: https://lit.uvt.ro/preuniversitar-concursuri-lit-pentru-elevi/ .
 8. Candidații care se înscriu la programul de studii universitare de licență Teologie ortodoxă pastorală vor încărca și următoarele documente pe platforma de admitere și le vor prezenta în original la punctele de admitere constituite la sediile UVT și centrele județene de admitere:
 • o scrisoare de intenție;
 • certificatul de botez;
 • o recomandare de la preotul paroh;
 • acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei căreia îi aparțin.

            (2) Candidații cetățeni români sau proveniți din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, precum și cetățenii britanici și membrii familiilor acestora, ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01, care au efectuat studiile liceale în afara României trebuie să prezinte, suplimentar documentelor de mai sus, și documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED). În cazul documentelor de recunoaștere emise online de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, acestea se încarcă în format electronic pe platforma de admitere de către candidat, în termenul stabilit pentru înscriere prin regulamentul propriu privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul fiecărei facultăți, și nu necesită certificare conform cu originalul de către operatorii UVT. Documentele necesare și procedura pentru echivalarea studiilor efectuate în afara României sunt menționate în Anexa 1 a prezentului regulament.

            (3) Pentru admiterea la programele de studii universitare de licență cu predare în limba română, cetățenii străini care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de instituții abilitate de Ministerul Educației.

            (4) Documentele necesare pentru candidații care aplică pentru locuri destinate cetățenilor români de pretutindeni[1] sunt menționate în Anexa 2 a prezentului regulament.

            (5) Candidații eligibili pentru a fi scutiți de taxa de înscriere, conform articolului 21 al prezentului regulament, vor încărca pe platforma de admitere și documentele justificative pentru categoria în care se încadrează.

           (6) Candidații cu rezultate deosebite la olimpiade și concursuri naționale sau internaționale pot încărca documentele justificative aferente pe platforma de admitere.

[1] Români de pretutindeni = persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit, precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate (care nu dețin carte de identitate românească).

Mențiuni calendar admitere

Programarea candidaților (listele nominale) la proba scrisă va fi afișată pe site-ul facultății noastre (https://lit.uvt.ro) cu max. 24 ore înainte de examinare.

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până la data de 16.07.2024, ora 23.59

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  19.07.2024, ora 16.00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  22.07.2024, ora 9.00, sediile UVT

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  22.07.2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor

  23.07.2024, ora 17.00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  23.07.2024, ora 17.00 - 24.07.2024, ora 17.00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  24.07.2024, ora 18.00

 • Perioada confirmării locurilor

  24.07.2024, ora 18.00 – 26.07.2024, ora 12.00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  26.07.2024, ora 14.00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  26.07.2024, ora 14.00 − 27.07.2024, ora 12.00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  27.07.2024, ora 14.00

 • Data afișării rezultatelor finale

  27.07.2024, ora 14.00

Calendarul procesului de admitere (români de pretutindeni)
 • Perioadă de înscriere

  până la 20.07.2024, ora 23.59

 • Data afișării rezultatelor

  23.07.2024, ora 17.00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  23.07.2024, ora 17.00 – 24.07.2024, ora 17.00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  24.07.2024, ora 19.00

 • Perioada confirmării locurilor

  24.07.2024, ora 19.00 – 26.07.2024, ora 12.00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  26.07.2024, ora 15.00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  26.07.2024, ora 15.00 − 27.07.2024, ora 12.00

 • Data afișării rezultatelor finale

  27.07.2024, ora 15.00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la data de 06.09.2024, ora 23.59

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  09.09.2024, ora 12.00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  10.09.2024, ora 09.00, în sediile UVT

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  09.09.2024, ora 16.00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  20.09.2024, ora 20.00

 • Perioada de contestații

  10.09.2024, ora 20.00 – 11.09.2024, ora 20.00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  12.09.2024, ora 09.30

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  12.09.2024, ora 09.30 – 13.09.2024, ora 13.00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  13.09.2024, ora 15.00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  13.09.2024, ora 15.00 − 14.09.2024, ora 8.00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  14.09.2024, ora 10.00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  14.09.2024, ora 10.00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (români de pretutindeni)
 • Perioadă de înscriere

  până la 09.09.2024, ora 23.59

 • Data afișării rezultatelor

  10.09.2024, ora 20.00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  10.09.2024, ora 20.00 – 11.09.2024, ora 20.00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  12.09.2024, ora 10.00

 • Perioada confirmării locurilor

  12.09.2024, ora 10.00 – 13.09.2024, ora 12.00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  13.09.2024, ora 16.00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  13.09.2024, ora 16.00− 14.09.2024, ora 8.00

 • Data afișării rezultatelor finale

  14.09.2024, ora 11.00

Rezultatele procesului de admitere