Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea la programele de studii universitare de masterat în limba română are două componente: un examen de admitere ce constă în analiza dosarului de înscriere de către o comisie numită în acord cu prevederile articolului 22, care se notează conform art. 15, alin. (2) din Regulamentul de admitere a Facultății de Fizică, și o probă orală de tip interviu pentru verificarea cunoștințelor de specialitate notată cu admis/respins, pe baza bibliografiei prezentate mai jos și pe site-ul facultății la https://physics.uvt.ro/admitere-master-2022/;

Bibliografie selectivă:
1. Floricica Barvinschi, Curs de Fizică generală, in format electronic, pentru învăţământul tehnic timişorean, Link: http://library.upt.ro/pub.edocs/69406/index.pdf
2. Lidia Pop, Curs de fizică generală, UTPRESS, Cluj-Napoca, 2021, Link: https://biblioteca.utcluj.ro/files/carti-online-cu-coperta/520-6.pdf
3. Pervez Amirali Hoodbhoy, An introduction to physics (online), Link: https://eacpe.org/content/uploads/2014/01/PHYSICS-101.pdf
4. David G. Simpson, Larry L. Simpson, General Physics I: Classical Mechanics, 2020, Link:  http://www.pgccphy.net/1030/phy1030.pdf
5. Martin Kruczenski, Lecture notes for General Physics 219, preprint, Link: https://web.ics.purdue.edu/~markru/courses/PHY219/Phys_219_notes.pdf

 

Informații probe de admitere

  (1) Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de masterat organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase).
  (2) Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:

  Media = ML

  unde ML este media obținută la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență.
  (3) Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.
  (4) Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Fizică, conform Regulamentului de admitere a Facultății de Fizică.
  (5) Ordinea de clasificare rezultată în urma concursului de admitere va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate prin granturi de studii, acestea revenind celor mai bine clasați candidați pentru fiecare domeniu de studii universitare de masterat.
  (6) În cazul egalității a doi sau mai mulți candidați care au o medie egală cu cea a ultimului loc repartizat atât pe locurile finanțate de la bugetul de stat, cât și pe locurile cu taxă, fără a se depăși capacitatea maximă de școlarizare stabilită, departajarea se va face în funcție de media anilor de studii universitare de licență (MA), iar dacă egalitatea persistă, în funcție de nota la proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate de la examenul de finalizare a studiilor universitare de licență.

Listă acte necesare

(1) Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Fizică sunt următoarele:

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătoriedacă este cazul;
 4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta și suplimentul la diplomă, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.

(2) Candidații cetățeni români sau proveniți din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană care au efectuat studiile liceale în afara României trebuie să prezinte, suplimentar documentelor de mai sus, și documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED). Documentele necesare și procedura pentru echivalarea studiilor efectuate în afara României sunt menționate în Anexa 1 a prezentului regulament.

(3) Pentru admiterea la programele de studii universitare de masterat cu predare în limba română, cetățenii străini care nu prezintă acte de studii eliberate de unități/instituții de învățământ din România sau din străinătate, cu predare în limba română, au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de instituții abilitate de Ministerul Educației.

(4) Documentele necesare pentru candidații care aplică pentru locuri destinate cetățenilor români de pretutindeni[1] sunt menționate în Anexa 2 a prezentului regulament.

(5) Candidații eligibili pentru a fi scutiți de taxa de înscriere, conform articolului 20 al prezentului regulament, vor încărca pe platforma de admitere și documentele justificative pentru categoria în care se încadrează.

(6) Pentru programele de studii cu predare într-o limbă de circulație internațională, candidații vor încărca documente justificative pentru a atesta cunoașterea limbii de predare, fiind relevante numai acele documente care atestă cunoașterea limbii respective de nivel minimum B2, conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

[1] Români de pretutindeni = persoanele care își asumă în mod liber identitatea culturală română, persoanele de origine română și cele aparținând filonului lingvistic și cultural românesc care locuiesc în afara frontierelor României, indiferent de etnonimul folosit, precum și românii emigrați, fie că au păstrat sau nu cetățenia română, descendenții acestora și cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședința în străinătate (care nu dețin carte de identitate românească).

Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până la data de 19 iulie 2023, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  20 iulie 2023, ora 10:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  fie în data de 21 iulie 2023, ora 10:00, fie în data de 22 iulie 2023, ora 13:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  22 iulie 2023, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor

  23 iulie 2023, ora 12:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  23 iulie 2023, ora 12:00 - 24 iulie 2023, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  24 iulie 2023, ora 15:00

 • Perioada confirmării locurilor

  24 iulie 2023, ora 15:00 - 25 iulie 2023, ora 15:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  25 iulie 2023, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  25 iulie 2023, ora 15:00 - 27 iulie 2023, ora 10:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  27 iulie 2023, ora 13:00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până la data de 10 septembrie 2023, ora 20:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  11 septembrie 2023, ora 10:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  12 septembrie 2023, în intervalul orar 16:00-19:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  12 septembrie 2023, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  13 septembrie 2023, ora 12:00

 • Perioada de contestații

  13 septembrie 2023, ora 12:00 - 14 septembrie 2023, ora 12:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  14 septembrie 2023, ora 13:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  14 septembrie 2023, ora 13:00 - 15 septembrie 2023, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  15 septembrie 2023, ora 15:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  15 septembrie 2023, ora 15:00 - 16 septembrie 2023, ora 23:59

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  17 septembrie 2023, ora 14:00