Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea se realizează pe baza notelor de la examenul de bacalaureat și a probei scrise de admitere.

Proba scrisă, cu durata de 3 ore, se poate susține, indiferent de domeniul programului de studii la care s-a înscris candidatul, la una dintre disciplinele Matematică sau Informatică, disciplină specificată de candidat în formularul de înscriere. Comisia de elaborare a subiectelor, instituită la nivelul facultății, va propune un set de probleme, elaborate pe baza programei examenului de bacalaureat din 2024.

Informații probe de admitere

  Selecţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere se realizează pe baza mediei de admitere, care se calculează după formula:

  N = (max {N1, N2}+N3)/2

  unde N1 este media generală la examenul de bacalaureat, N2 este nota la proba de Matematică sau la proba de Informatică de la examenul de bacalaureat (lipsa notei se echivalează cu nota 4), iar N3 este nota obținută la proba scrisă de admitere (ce trebuie să fie cel puțin egală cu 5). Media de admitere trebuie să fie mai mare sau egală cu 6 (dacă N este mai mică decât 6 candidatul este respins).

  1. Sunt admiși cu media 10, pe locuri finanțate de la buget, toți candidații care:
  • au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I,II, III) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și/sau premiul I la olimpiade naționale, finanțate de Ministerul Educației;
  Notă. Concursul național de matematică aplicată Adolf Haimovici este asimilat olimpiadei de matematică.
  • au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul universității) beneficiază de gratuitate la înscrierea la procesul de admitere și pot beneficia de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat, la programe de studii universitare de licență de la orice facultate a UVT”, dacă fac dovada obținerii unei distincții individuale la concursuri școlare din domenii științifice (Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Tehnologia Informației, Robotică) recunoscute de MEdu. Acești candidați vor fi admiși cu media 10 (zece).

  2. Candidații care au obţinut în perioada studiilor liceale cel puțin un premiu individual II, III sau mențiune la faza naţională a olimpiadelor de specialitate (matematică sau informatică) sau a concursurilor de Tehnologia Informației sau de Robotică recunoscute de Ministerul Educației au dreptul să se înscrie la domeniile Facultății de Matematică și Informatică, în cadrul numărului de locuri alocate de către MEdu, fiind admiși cu media 10 (zece).

  3. Pot solicita echivalarea cu nota 10 a uneia dintre notele care intră în calculul mediei de admitere toți candidații care:
  • au obținut în perioada studiilor liceale cel puțin un premiu la concursurile organizate de Facultatea de Matematică şi Informatică (Concursul FMI, Concursul interjudețean de matematică Traian Lalescu) sau la concursuri de matematică și informatică organizate de către universități din consorțiul Universitaria prin facultățile de profil (Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași)
  • au obţinut în perioada studiilor liceale cel puțin un premiu individual I, II sau III la fazele județene ale olimpiadelor de specialitate (matematică sau informatică) organizate de Ministerul Educației.

  4. Candidații care obțin premii de echipă la concursuri școlare naționale /internaționale din domenii științifice relevante pentru profilul Facultății de Matematică și Informatică (Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Tehnologia Informației, Robotică), își pot echivala una dintre notele care intră în calculul mediei de admitere, oricare ar fi aceasta, cu nota obținută pe baza unui interviu și a evaluării portofoliului personal cu rezultatele obținute pe parcursul studiilor liceale (în baza documentelor justificative încărcate pe platforma de admitere). Evaluarea portofoliului și interviul vor fi planificate și desfășurate înainte de susținerea examenului de admitere, în perioada depunerii dosarelor de admitere, de către o comisie stabilită la nivelul Facultății de Matematică și Informatică.

  Notă. Concursul Național de Matematică Aplicată Adolf Haimovici este asimilat olimpiadei de Matematică.

Modele subiecte probă admitere / subiecte din anii anteriori
Listă acte necesare

Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Matematică și Informatică sunt următoarele:

  1. Carte de identitate/buletin;
  2. Certificat de naștere;
  3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
  4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
   • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2023-2024 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare sesiunii în care au promovat examenul de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar în original sau în copie legalizată, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
  5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințeeducaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
  6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) și, dacă este cazul, anii și semestrele de studii în care studenta/studentul a beneficiat de bursă, respectiv tipul acesteia – dacă este cazul.
  7. Diploma/diplomele în original pentru candidații care au obținut premii la concursurile menționate la articolul 15 din regulamentul de admitere - dacă este cazul.
Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  până la data de 19 iulie 2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  20 iulie 2024, ora 14:00

 • Data de susținere a testului de competențe lingvistice - iulie

  în zilele de 17, 18 sau 19 iulie 2024, ora 14:00 (online, după o programare primită pe e-mail)

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  21 iulie 2024, ora 9:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  21 iulie 2024, ora 15:00

 • Data afișării rezultatelor

  21 iulie 2024, ora 19:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  21 iulie 2024, ora 19:00 - 22 iulie 2024, ora 19:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  22 iulie 2024, ora 20:00

 • Perioada confirmării locurilor

  22 iulie 2024, ora 20:00 - 24 iulie 2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  24 iulie 2024, ora 20:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  24 iulie 2024, ora 20:00 - 25 iulie 2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  25 iulie 2024, ora 20:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a treia de confirmări)

  25 iulie 2024, ora 20:00 - 26 iulie 2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  27 iulie 2024, ora 16:00

Calendarul procesului de admitere (români de pretutindeni)
 • Perioadă de înscriere

  până la data de 19 iulie 2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor

  21 iulie 2024, ora 19:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  21 iulie 2024, ora 19:00 – 22 iulie 2024, ora 19:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  22 iulie 2024, ora 20:00

 • Perioada confirmării locurilor

  22 iulie 2024, ora 20:00 – 24 iulie 2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  24 iulie 2024, ora 20:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  24 iulie 2024, ora 20:00 – 25 iulie 2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  25 iulie 2024, ora 20:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a treia de confirmări)

  25 iulie 2024, ora 20:00 – 26 iulie 2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a treia de confirmări)

  26 iulie 2024, ora 20:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  27 iulie 2024, ora 16:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul

  30 septembrie 2024

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până în data de 8 septembrie 2024, ora 12:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  9 septembrie 2024, ora 14:00

 • Data de susținere a testului de competențe lingvistice

  Proba de evaluare a competențelor lingvistice pentru sesiunea de admitere septembrie 2024 va fi organizată online în zilele 7 și 8 septembrie 2024, ora 14:00, pe baza unei programări comunicate candidaților pe adresa de mail înregistrată în dosarul electronic de înscriere.

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  10 septembrie 2024, ora 9:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  10 septembrie 2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  10 septembrie 2024, ora 18:00

 • Perioada de contestații

  10 septembrie 2024, ora 18:00 – 11 septembrie 2024, ora 18:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  11 septembrie 2024, ora 20:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  11 septembrie 2024, ora 20:00 – 12 septembrie 2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  12 septembrie 2024, ora 18:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  12 septembrie 2024, ora 18:00 – 13 septembrie 2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  13 septembrie 2024, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  14 septembrie 2024, ora 12:00

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (români de pretutindeni)
 • Perioadă de înscriere

  până în data de 8 septembrie 2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor

  10 septembrie 2024, ora 18:00

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  10 septembrie 2024, ora 18:00 – 11 septembrie 2024, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  11 septembrie 2024, ora 20:00

 • Perioada confirmării locurilor

  11 septembrie 2024, ora 20:00 – 12 septembrie 2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  12 septembrie 2024, ora 18:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  12 septembrie 2024, ora 18:00 – 13 septembrie 2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  13 septembrie 2024, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  14 septembrie 2024, ora 12:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul

  30 septembrie 2024