Descrierea probei / probelor de examen

(1) Admiterea la studiile universitare de licență la Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, indiferent de forma de învățământ la care sunt organizate, se face prin concurs, pe baza probelor stabilite prin prezentului regulament. Admiterea la programele de studii universitare de licență constă într-o selecție a candidaților care își depun dosarul de admitere, pe baza mediei dintre nota obținută la proba scrisă de limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat (în proporție de 50%) și nota obținută la Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament (în proporție de 50%)

(2) Pentru toate programele de studii universitare de licență în cadrul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării se va organiza o probă de admitere de tipul unui test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament.

(3) Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament este o probă scrisă și are trei secțiuni (sarcini): vocabular, raționament analogic și raționament inductiv. Fiecărei sarcini îi corespund 15 subiecte cu o singură variantă de răspuns corectă. Punctajul maxim al testului este 10 (zece) și se calculează astfel: 0,20 puncte x număr răspunsuri corecte + 1 punct din oficiu.

(4) Timpul de rezolvare a Testului de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament este de 60 de minute.

(5) Nota minima de promovare a testului de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament va fi 5,00.

Informații probe de admitere

  Media generală minimă de admitere la programele de studii universitare de licență organizate de UVT nu poate fi mai mică decât 6,00 (șase), cu condiția ca niciuna dintre notele obținute la probele de concurs să nu fie mai mică decât 5,00 (cinci).

  Media generală de admitere se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă: 50% nota probei de limba și literatura română din cadrul examenului de bacalaureat + 50% notă Test de evaluare a abilităților lingvistice și de raționament .

  Clasificarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la concursul de admitere și în limita locurilor aprobate pentru fiecare program de studii universitare.

  Media generală sau punctajele generale obținute de candidați la concursul de admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare doar în cadrul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării, conform regulamentului de admitere.

  Ordinea de clasificare rezultată în urma concursului de admitere va fi utilizată și pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat, acestea revenind celor mai bine clasați candidați eligibili, pentru fiecare program de studii universitare de licență.

  Pentru fiecare domeniu de studii și program de studii universitare de licență, selecția studenților pentru anul I se va face dintre candidații care au depus dosarul de concurs, în primul rând pe baza opțiunilor exprimate la înscriere și, în al doilea rând, pe baza mediei de admitere (după principiul „opțiunea este superioară mediei”). Candidații sunt clasificați pe domenii și programe de studii universitare de licență, pe locurile finanțate de la bugetul de stat sau pe locurile cu taxă, în limita numărului total de locuri aprobate de ME, în funcție de trei criterii, respectiv:
  1. numărul de locuri disponibile pentru care se organizează concursul de admitere;
  2. opțiunile exprimate de candidați prin platforma online de înscriere;
  3. ordinea strict descrescătoare a mediei generale de admitere la studiile universitare de licență.

  Candidații sunt repartizați electronic, în limita locurilor disponibile, cu ajutorul platformei online de admitere a UVT, conform principiului „Opțiunea este superioară mediei”, de unde și importanța completării opțiunilor pe platforma online de admitere. Candidaților le este recomandat să selecteze pe platforma online de admitere cât mai multe opțiuni, în ordinea preferințelor, pentru a-și optimiza șansele de a fi admiși la studiile universitare de licență pe locul dorit.

  (1) Elevii care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III) la olimpiadele școlare internaționale, precum și premiul I la olimpiadele naționale finanțate de Ministerul Educației, vor fi admiși direct pe locuri finanțate de la bugetul de stat, cu media de admitere 10 (zece) în cadrul concursului de admitere pentru programele de studii universitare de licență oferite de Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.

  (2) Elevilor care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile II, III, mențiune) la olimpiadele școlare naționale sau premiile I, II, III, mențiune la alte concursuri naționale sau internaționale la discipline școlare din domeniul socio-uman și umanist li se va echivala cu nota 10 (zece) Testul de evaluare a competențelor lingvistice și de raționament în cadrul concursului de admitere pentru programele de studii universitare de licență oferite de Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicării.

Listă acte necesare
 1. Carte de identitate (sau pașaport sau alt act de identitate, pentru candidații care nu au cetățenia română);
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar curent pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare sesiunii în care au promovat examenul de bacalaureat, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar în original sau în copie legalizată, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 90 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 6. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (cu finanțare de la bugetul de stat/cu taxă, dacă acesta este/a fost desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul.
 7. Candidații cetățeni români sau proveniți din state membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, precum și cetățenii britanici și membrii familiilor acestora, ca beneficiari ai Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice 2019/C 384 I/01, care au efectuat studiile liceale în afara României trebuie să prezinte, suplimentar documentelor de mai sus, și documentul de echivalare/recunoaștere a studiilor eliberat de Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor (CNRED). În cazul documentelor de recunoaștere emise online de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, acestea se încarcă în format electronic pe platforma de admitere de către candidat, în termenul stabilit pentru înscriere prin regulamentul propriu privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul fiecărei facultăți, și nu necesită certificare conform cu originalul de către operatorii UVT. Documentele necesare și procedura pentru echivalarea studiilor efectuate în afara României sunt menționate în Anexa 1 a prezentului regulament.
Calendarul procesului de admitere
 • Perioada de înscriere

  Până în 18.07.2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor preliminare

  19.07.2024, ora 16:00, site-ul www.pfc.uvt.ro

 • Data susținerii probei/probelor de admitere (zi, oră)

  20.07.2024, ora 09:00, sediul Universității de Vest din Timișoara, bd. Vasile Pârvan, nr. 4. Repartizarea în săli a candidaților va fi transmisă acestora prin email cu o zi înainte

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - iulie

  20.07.2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor

  20.07.2024, ora 20:00, pe www.pfc.uvt.ro și www.admitere.uvt.ro

 • Perioada de depunere a contestațiilor

  Până în 21.07.2024, ora 20:00, la adresa de email admitere.pfc@e-uvt.ro

 • Data afișării rezultatelor după contestații

  21.07.2024, ora 21:00

 • Perioada confirmării locurilor

  Etapa 1 de confirmări - din 21.07.2024, ora 21:01, până în 23.07.2024, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  23.07.2024, ora 16:00, pe www.pfc.uvt.ro și www.admitere.uvt.ro

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări)

  Din 23.07.2024, ora 16:01, până în 25.07.2024, ora 11:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)

  25.07.2024, ora 13:00, pe www.pfc.uvt.ro și www.admitere.uvt.ro

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a treia de confirmări)

  Din 25.07.2024, ora 13:01, până în 26.07.2024, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor finale

  27.07.2024, ora 13:00, pe www.pfc.uvt.ro

Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  Până în 09.09.2024, ora 14:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  10.09.2024, ora 14:00, pe www.pfc.uvt.ro

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  11.09.2024, ora 15:00, sediul Universității de Vest din Timișoara, bd. Vasile Pârvan, nr. 4. Repartizarea în săli a candidaților va fi transmisă acestora prin email cu o zi înaintea desfășurării probei

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  11.09.2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  11.09.2024, ora 21:00, pe www.pfc.uvt.ro și www.admitere.uvt.ro

 • Perioada de contestații

  Până în 12.09.2024, ora 21:00, pe adresa de email admitere.pfc@e-uvt.ro

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  13.09.2024, ora 12:00, pe www.pfc.uvt.ro și www.admitere.uvt.ro

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  Din 13.09.2024, ora 12:01, până în 14.09.2024, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  14.09.2024, ora 18:00, pe www.pfc.uvt.ro și www.admitere.uvt.ro .

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  Din 14.09.2024, ora 18:01, până în 15.09.2024, ora 08:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  15.09.2024, ora 09:00, pe www.pfc.uvt.ro și www.admitere.uvt.ro .

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a treia de confirmări) septembrie

  Din 15.09.2024, ora 09:01, până în 15.09.2024, ora 12:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  15.09.2024, ora 15:00

Rezultatele procesului de admitere