Descrierea probei / probelor de examen

Pentru anul universitar 2022/2023 admiterea se realizează pe baza notelor de la examenul de bacalaureat și a probei scrise de admitere.

Proba scrisă, cu durata de 3 ore, se poate susține, indiferent de domeniul programului de studii la care s-a înscris candidatul, la una dintre disciplinele Matematică sau Informatică, disciplină specificată de candidat în formularul de înscriere. Comisia de elaborare a subiectelor, instituită la nivelul facultății, va propune un set de probleme, elaborate pe baza programei examenului de bacalaureat din 2022.

 

Informații probe de admitere

  Selecţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere se realizează pe baza mediei de admitere, care se calculează după formula:
  N=(2max {N1, N2} + N3)/3,

  unde N1 este media generală la examenul de bacalaureat, N2 este nota la proba de matematică sau la proba de informatică de la examenul de bacalaureat (lipsa notei se echivalează cu nota 4), iar N3 este nota obținută la proba scrisă de admitere (și care trebuie să fie cel puțin egală cu 5). Media de admitere trebuie să fie mai mare sau egală cu 6 (dacă N este mai mică decât 6 candidatul este respins).

  1. Sunt admiși cu media 10, pe locuri finanțate de la buget, toți candidații care:
  • au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I,II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației;
  • au obţinut în perioada studiilor liceale cel puțin un premiu individual I, II, III sau mențiune la faza naţională a olimpiadelor de specialitate (matematică sau informatică) sau a concursurilor de Tehnologia Informației sau de Robotică recunoscute de Ministerul Educației;
  Notă. Concursul național de matematică aplicată Adolf Haimovici este asimilat olimpiadei de matematică.
  • au statutul de șefi de promoție din cadrul liceelor partenere UVT sau care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat (pe baza scrisorii de invitație semnată de rectorul universității) beneficiază de gratuitate la înscrierea la procesul de admitere și pot beneficia de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la bugetul de stat, la programe de studii universitare de licență de la orice facultate a UVT”, dacă fac dovada obținerii unei distincții individuale la concursuri școlare din domenii științifice (Matematică, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Tehnologia Informației, Robotică) recunoscute de MEdu. Acești candidați vor fi admiși cu media 10 (zece).

  2. Pot solicita echivalarea cu nota 10 a uneia dintre notele care intră în calculul mediei de admitere toți candidații care:
  • au obținut în perioada studiilor liceale cel puțin un premiu la concursurile organizate de Facultatea de Matematică şi Informatică (Concursul FMI, Concursul interjudețean de matematică Traian Lalescu) sau la concursuri de matematică și informatică organizate de către universități din consorțiul Universitaria prin facultățile de profil (Universitatea din București, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași);
  • au obţinut în perioada studiilor liceale cel puțin un premiu I, II sau III la fazele județene ale olimpiadelor de specialitate (matematică sau informatică) organizate de Ministerul Educației.
  Notă. Concursul național de matematică aplicată Adolf Haimovici este asimilat olimpiadei de matematică.

Listă acte necesare
 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
  • Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2021-2022 pot încărca pe platforma de admitere și prezenta la punctele de preluare a documentelor necesare procesului de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru sesiunea de admitere imediat următoare examenului de bacalaureat din anul 2022, în locul diplomei de bacalaureat, adeverința eliberată de unitatea de învățământ preuniversitar, în care se menționează media generală de la examenul de bacalaureat, notele obținute la probele susținute la acest examen, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de licență (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs fiecare an de studii (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul;
 8. Diploma/diplomele în original pentru candidații care au obținut premii la concursurile menționate la articolul 15 din prezenta metodologie - dacă este cazul.

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Data afișării candidaților înscriși
Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până în data de 11 septembrie 2022, ora 12:00

 • Data de susținere a testului de competențe lingvistice

  10-11 septembrie 2022, ora 14:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  13 septembrie 2022, ora 9:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  13 septembrie, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  13 septembrie 2022, ora 19:00

 • Perioada de contestații

  13 septembrie 2022, ora 19:00 - 14 septembrie 2022, ora 19:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  15 septembrie 2022, ora 12:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  15 septembrie 2022, ora 14:00 - 16 septembrie 2022, ora 14:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări

  16 septembrie 2022, ora 16:00

 • Perioada confirmării locurilor (etapa a doua de confirmări) septembrie

  17 septembrie 2022, între orele 9:00 - 16:00

 • Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări) septembrie

  17 septembrie 2022, ora 18:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18 septembrie 2022, ora 12:00