Descrierea probei / probelor de examen

Admiterea la studiile universitare de masterat la Facultatea de Matematică și Informatică se face prin concurs, indiferent de forma de învățământ la care sunt organizate, pe baza probelor stabilite prin prezentul regulament în vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive, pe baza unui interviu și a analizei dosarului de concurs. Cunoștințele specifice domeniului de studii se verifică prin probe scrise și/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate.

 

Informații probe de admitere

  Selecţia candidaţilor înscrişi la concursul de admitere se realizează pe baza mediei de admitere, care se calculează ca medie ponderată astfel:
  1. media examenului de licenţă - în pondere de 50%;
  2. nota pe dosar - în pondere de 30% (evaluare CV, rezultate obținute, inclusiv premii şi distincţii obţinute la concursuri naţionale sau internaționale, analiza conținut scrisoare de intenţie (cu accent pe motivaţia alegerii programului), nivelul de cunoaștere a limbii engleze (pe baza certificatului de competențe lingvistice), elemente de compatibilitate a programului de studii universitare de licenţă absolvit cu programul de studii universitare de masterat ales);
  3. interviu - în pondere de 20% (se evaluează capacitatea de a răspunde la întrebări referitoare la motivația alegerii programului de studii, precum și referitoare la cunoștințe generale în domeniul informaticii).

  Media generală de admitere, N, se calculează cu două zecimale, fără rotunjire, după următoarea formulă:

  N = 0.5*N1+0.3*N2 +0.2*N3,

  unde N1 este media la examenul de licență, N2 este nota acordată de comisia de examinare în urma analizei dosarului de concurs, iar N3 este nota acordată de comisia de examinare în urma interviului.

Listă acte necesare

Documentele necesare pentru dosarul de înscriere la programele de studii universitare de masterat din cadrul Facultății de Matematică și Informatică sunt următoarele:

 1. Carte de identitate/buletin;
 2. Certificat de naștere;
 3. Certificat de căsătorie – dacă este cazul;
 4. Diploma de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta și suplimentul la diplomă, sau adeverință de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă, pentru candidații absolvenți ai studiilor universitare de licență în anul curent; absolvenții UVT ai studiilor universitare de licență din anul curent nu trebuie să încarce adeverința de absolvire a studiilor universitare de licență și foaia matricolă pe platforma de admitere în vederea înscrierii pentru studii universitare de masterat în același an, rezultatele examenului de finalizare a studiilor universitare de licență fiind preluate în dosarul candidatului direct de comisiile de admitere ale facultăților UVT;
 5. Două fotografii color cu dimensiune ¾ cm („tip buletin/carte de identitate”) – nu se încarcă pe platforma de admitere, ci doar se predau în original la punctele de preluare a documentelor;
 6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 7. Adeverință care atestă parcurgerea unui alt program de studii universitare de masterat (finalizat sau nu la momentul depunerii dosarului), în care să fie menționat regimul de finanțare în care a fost parcurs (dacă acesta este desfășurat la o instituție de învățământ superior de stat din România) – dacă este cazul;
 8. Curriculum Vitae;
 9. Scrisoare de intenție (în Scrisoarea de intenție, candidatul prezintă intențiile și motivația alegerii făcute în raport cu programul masteral la care aplică).

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere de la nivelul facultății, în original sau în copie legalizată, până cu cel puțin o zi înainte de data afișării listelor cu candidații admiși, conform calendarului stabilit prin regulamentul facultății privind organizarea și desfășurarea procesului de admitere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT sau din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. Candidații care nu vor îndeplini această prevedere nu vor fi incluși în clasamentul procesului de admitere.

Data afișării candidaților înscriși
Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul
Data afișării rezultatelor
Data afișării rezultatelor după contestații
Data afișării rezultatelor după confirmări
Data afișării rezultatelor după confirmări (etapa a doua de confirmări)
Data afișării rezultatelor finale
Calendarul procesului de admitere pentru sesiunea din septembrie (valabil în cazul în care vor rămâne locuri disponibile după prima sesiune de admitere)
 • Perioada de înscriere septembrie

  până în data de 14 septembrie 2022, ora 12:00

 • Data afișării candidaților înscriși septembrie

  14 septembrie, ora 18:00

 • Data susținerii probei/probelor de admitere septembrie

  15 septembrie 2022, ora 9:00

 • Termen limită pentru certificarea documentelor conform cu originalul - septembrie

  15 septembrie, ora 15:00

 • Data afișării rezultatelor septembrie

  15 septembrie 2022, ora 18:00

 • Perioada de contestații

  15 septembrie 2022, ora 18:00 - 16 septembrie 2022, ora 18:00

 • Afișarea rezultatelor după contestații septembrie

  16 septembrie 2022, ora 20:00

 • Perioada confirmării locurilor septembrie

  16 septembrie 2022, ora 20:00 - 17 septembrie 2022, ora 16:00

 • Data afișării rezultatelor finale septembrie

  18 septembrie 2022, ora 12:00